Alle planlagte byggeprosjekter i Ullensvang

Tunnel på Rv 13 Skarvabjørg i Odda
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Rute 4c. Skredtype is, stein. 900m.
Nybygg av fritidsbebyggelse i Røldal
Planområdet berører flere eiendommer. Følgende gnr./bnr. er berørt: 30/294, 30/185, 30/179, 30/155, 30/153.185 daa. Ca 100 hytter.
Nybygg av kulturhus mm i Jondal
Eit slags kulturhus med bresenter, museum, konsertsal, kontor, restaurant etc. Eventuelt legge rette for en kai i tiilknyting til bygget. Gnr/bnr: 31/1, 22, 27, 163 m. fl. Planområdet er på ca. 20,4 daa.
Nybygg av hotell på Almerket i Odda
Ved bobilscampen. Gondolbane til Rossnos. Modulbygg.
Nytt overbygg på Rv 13 Øvre Lonevatn i Odda
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype tørrsnø, bløtsnø/sørpeskred. 800m.
Nybygg av pendelbane, restaurant - og opplevingssenter i Ullensvang
Hardanger Lift AS ynskjer å legge til rette for byggeområde for ein pendelbane mellom Odda sentrum og fjellet Rossnos. Planområdet er ca. 2290 daa. Planen legg opp til oppgradering av området i og rundt skalltaket med byggeareal, gangareal, grøntareal, veg og parkering. Ved etablering av stasjonen skal det takast omsyn til eksisterande verna bygningsmasse. Planen skal vidare legge til rette for etablering av stasjon på Rossnos med heilårstilbod som omfattar restaurant, leike- og aktivitetsareal (kortare stinett), samt anna næring- og turistverksemd som naturleg er tilknytt stasjonen.
Nybygg av boliger i Odda
Ca. 50 enheter.
Ombygging til museum/kulturminne i Odda
Ovn 3: 40m høyt smelteverk.
Utvidelse og oppgradering av eksisterende fiskeoppdrettsanlegg i Herand
Detaljregulering for settefiskanlegg i Herand – del av gnr. 310, bnr. 1 og 85 mfl. Føremålet med planen er å regulera inn dagens settefiskanlegg i Herand og opna for framtidig utviding og utvikling av næringsområdet/settefiskanlegget med tilgrensande areal.
Utvidelse av næringsareal i Kinsarvik
Fra økonomiplan 2022-2025.
Opparbeidelse av infrastruktur for fritidsbebyggelse i Røldal
Planområdet berører flere eiendommer. Følgende gnr./bnr. er berørt: 30/294, 30/185, 30/179, 30/155, 30/153.185 daa. Ca 100 hytter.
Nybygg av boliger mm på Aga i Ullensvang
170 daa. Gnr. 164, bnr.20 m.fl. Tiltakshavar for planarbeidet er Lars Aga Reisæter i samarbeid med Brødrene Kråkevik AS.
Nybygg av eneboliger i Jondal
Infrastruktur delvis opparbeidet.
Nybygg av boligområde i Markastå
2 grunneier i området. Kommunen og privat grunneier. 15-20 enheter.
Oppgradering av E134 Røldalstunnelen i Odda
4657m. Erstattes av nye tunneler ved utbygging av E134 Røldal-Seljestad som er prioritert i NTP 2018-2029. Tunnelen vil bli omklassifisert.
Oppgradering av E134 Seljestadtunnelen i Odda
1272m. Erstattes av nye tunneler ved utbygging av E134 Røldal-Seljestad som er prioritert i NTP 2018-2029. Tunnelen vil bli omklassifisert.
Ombygg av sentrum på Lofthus
Gnr. 174 bnr. 188, 221, 93, 196, 36, 78, 25, 58, 18, 3, 38 og deler av bnr. 191 på Lofthus. Føremålet til detaljreguleringsplanen er å leggje til rette for eit meir attraktiv sentrum på Lofthus. Det skal skje gjennom strandpromenade og offentleg parkareal kombinert med tilrettelagt areal for festivalar og arrangement, betre tilhøve for trafikk og parkering, samt leggje til rette for eit nytt kombinert bygg der det kan etablerast forretning, bustad og offentlege toalett.
Nybygg av brannstasjon og naust i Ullensvang
Gnr 70 bnr 5, gnr.71 bnr.5,8 og 9 m.fl. Området er ca 33,5 daa og ligg på ei fylling mellom Rv 13 og Sørfjorden.
Fornying av jordkabler i Tyssedal
Odda Energi søker om å fornye to eksisterande 66 kV jordkabelanlegg ved Tyssedal. Den eine jordkabelen er ca. 2,7 km lang og går mellom Sengjanes transformatorstasjon og muffehus 3/Søndre Synk. Den andre kabelen er ca. 1,2 km lang og går mellom Sengjanes transformatorstasjon og TTI.
Nybygg av VA-ledninger i Odda
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Terrengtiltak på E134 Baklia i Odda
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Rute 5a. Skredtype is, tørrsnø, jord og stein. 1100m.
Nybygg av VA-ledninger i Odda
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Nybygg av eneboliger i Jondal
5 tomter gjennstår i del 1.
Fangvoll på Fv 5098 Drensbrekkje i Jondal
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype tørrsnø. 50m.
Opparbeidelse av infrastruktur for nybygg av boliger mm på Aga i Ullensvang
170 daa. Gnr. 164, bnr.20 m.fl. Tiltakshavar for planarbeidet er Lars Aga Reisæter i samarbeid med Brødrene Kråkevik AS.
Rassikring på Fv 101 Hovland N i Ullensvang
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype tørrsnø. 10m.
Rassikring på Fv 550 Lindvik i Ullensvang
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype bløtsnø/sørpeskred. 40m.
Rassikring på Fv 550 Eitreimselva i Odda
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest.
Rassikring på Fv 550 Kveldsflotskredo i Ullensvang
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest.
Rassikring på Fv 520 Ekjeskaret i Odda
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest.
Rassikring på Fv 520 i Odda
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest.
Rassikring på Fv 550 Lindaskredo i Ullensvang
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype tørrsnø. 200m.
Rassikring på Fv 550 Nesåni i Ullensvang
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype tørrsnø. 60m.
Rassikring på Fv 550 Svinaskredo i Ullensvang
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype tørrsnø. 180m.
Rassikring på Fv 107 Urvik i Jondal
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype tørrsnø. 50m.
Overbygg på Rv 13 Ekkjevik sør-Ekkjevik
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Rute 5a. Skredtype tørrsnø, bløtsnø/sørpeskred. 320m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.