Alle planlagte byggeprosjekter i Stord

Nybygg av boligområde på Stord
Gnr/bnr 26/1, 26/7, 26/10 26/791 mfl.,
Nybygg av boliger i Stord
Gnr./bnr. 26/1, 26/791 m.fl.
Nybygg av videregående skole på Vabakkjen i Stord kommune, trinn 1
Trinn 1 11000 m2 i to etasjer. Trinn 2 påbygg av tredje etasje 7000m2. BREEAM excellent.
Nybygg av næringsområde i Stord
Ca.40 mål med byggeklare tomter.
Tilbygg av tredje etasje på videregående skole på Vabakkjen i Stord
Trinn 1 11000 m2 i to etasjer. Trinn 2 påbygg av tredje etasje 7000m2, totalt 18000 m2. BREEAM excellent.
Nybygg av leiligheter ved Osen-kvartalet i Stord, fase 3
Ny gangbro fra Amfi-senteret til Bytunet.
Nybygg av bustadfelt med eneboliger, tomannsbolig og leiligheter i Stod kommune
Føremålet med planen er å legge til rette for bustadfelt med ei hovudvekt av einebustader, men også andre bustadformer som 2-4 mannsbustadar og eit leilegheitsbygg.
Utvidelse og nybygg av E39 Leirvik sør-Leirvik nord
Utredning utført. Foreløpig ikke videre prioritert. 21 km.
Utvidelse og nybygg av E39 Leirvik nord-Jektvik
Utredning utført. Foreløpig ikke videre prioritert. 5 km.
Nybygg av leiligheter i Sagvåg
Grunneier Gunvald Ottensen.
Tillrettelegging for hamneområde i sjø og nybygg av industri/næring på land, Stord
Del av gnr/bnr 48/20 mfl. Planområde ca 222 daa. Føremålet med planarbeidet er å leggje til rette for hamneområde i sjø og industri/næring på land. Utbetring av kaianlegga og oppdatering av føringane som gjeld for området vil leggje til rette for at ny næringsverksemd kan etablere seg her i framtida.
Nybygg av boliger i Ådland
Gnr/bnr 28/254 mfl. Føremålet med reguleringsplanen er å leggje til rette for konsentrert busetnad (ca. 25-35 einingar) med tilhøyrande tilkomstvegar, parkeringsplassar, leikeareal m.v.. Ein ser føre seg ein kombinasjon av leilegheitsbygg (lågblokk), rekkehus og fleirmannsbustader. Planområdet har tilkomst via eksisterande privat avkøyrsle frå Ådlandsvegen, Krækjen.
Nybygg av krisesenter i Stord
Prosjektet innebær samlokalisering av avdelingene i Haugesund og Stord.
Utvikling av næringsområde i Stord kommune
325 daa. . Ny regulering av området inneber blant anna at det opnast for etablering av fleire næringsbygg og utviding av hamneområde i sjø.
Nybygg av næringsområde og kai i Stord
Areal ca. 130 daa. Detaljregulering for Sørstokken, delar av gnr/bnr 60/14 mfl
Etablering av parkeringsanlegg over kollektivterminal og nybygg av kontor i Stord kommune
19 daa. Tilkomst til parkerings­dekke er planlagd i frå Band­a­dalen. Det vert òg ut­greidd mogelegheita for ev. ny løysing for kyss- og køyr, og ny rundkøyring i krysset fv. 544 og Lønn­ings­åsen.
Nytt ferjesamband mot Stord, fergesambandet Stord-Kvinnherad
3 alt: Jektevik, Kvernaneset og Sævarhagsvikjo.
Nybygg av lager på Stord
44/240 og 44/455. Ca 48x48 m, ca 22 m takhøyde.
Nybygg av leiligheter i Stord kommune, trinn 3
Totalt ca 70-80 leiligheter fordelt på tre trinn.
Nybygg av rackethall i Stord
Fra investeringsbudsjett 2017-2020.
Oppgradering av reservenannforsyning på Stord
Gnr/bnr 29/22 mfl. 1. Reservevassforsyning: a. Ny inntaksleidning i Ravatnet. b. Ny vassleidning frå Ravatnet fram til nytt vasshandsamingsanlegg på Lodda. c. Nytt vasshandsamingsanlegg på Lodda. 2. Oppgradering hovudvassforsyning: a. Nytt høgdebasseng på Lodda, med avsett plass for framtidig utviding. b. Ny tilførselsleidning til høgdebassenget på Lodda frå eksisterande hovudforsyningsnett som i dag er lagt fram til Vatnadalsvegen frå Presthaug. c. Ny forsyningsleidning frå høgdebassenget på Lodda fram til eksisterande hovudforsyning ved Ådlandsvatnet.
Nybygg av tak over isbane i Stord
Etablering av tak/overbygg på eksisterende isflate.
Nybygg av eneboliger og naust på Stord
Planområdet omfattar heile eller delar av eigedomane: gnr/bnr. 27/92, 27/94, 27/111, 27/119, 27/485, 27/544, 27/725, 27/862 og 27/822, og utgjer totalt ca. 5,4 daa. Hovudføremålet med detaljreguleringsplanen er å leggje til rette for ca. 5 stk. einmannsbustadar og 5 stk. naust med tilhøyrande tilkomstveg, parkeringsplassar, leikeareal, miljøstasjon og småbåtanlegg i sjø.
Ny og ombygg av fortau i Stord
Det er i dag manglande eller dårleg fortausløysing langs heile Utslettevegen. For å få på plass nytt og betre fortau, lyt trasè regulerast. Reguleringsarbeidet starta i 2024. Tiltaket ligg inne i ny revidert trafikksikringsplan.
Rehabiligering av VA-ledningar i Stord
Rehabilitering av hovudvassleidning, spillvatn og overvatn frå kryss ved Kårevikvegen til om lag Horneland bedehus i planlagt ny fortaustrasé. Prosjektet gjennomførast i samband med nytt fortau i Hornelandsvegen. Fortau er under regulering.
Nybygg av infrastruktur i Stord, trinn 1
Totalt utbygging på området er 205 leiligheter.
Ombygg av bru i Stord
Eksisterande bru (rett nedanfor “Fjellstova”) er smal, har redusert bereevne samt at det er for liten opning til elva under brua. Tiltaket krev justering av veglina både vertikalt og horisontalt.
Nybygg av fortau i Stord
Pågår regulering av 780 meter fortau langs Hornelandsvegen. Reguleringsplanen inneheld også høve for framtidig gangvegforbindelse frå Kåreviksområdet og fram til Heiane næringsområde. Reguleringsplan skal til førstegongs høyring andre kvartal 2022. Parallelt starta ein prosjektering av nytt VA-anlegg som skal liggja i ny fortaus-trasè. Kostnad VA 14 mnok. Kostnad fortau 6 mnok.
Riving av luftledning og legging av ny jordkabel i Stord
Ca. 300 meter lang jordkabel fra Vabakken transformatorstasjon til en ny 14 meter høy kabelendemast ved E39 i Stord kommune. Den omsøkte jordkabelen skal bygges for 132 kV, men vil driftes på 66 kV inntil videre. Fagne søker videre om å rive om lag 240 meter av dagens luftledning i området.
Rassikring på Fv 72 Petterteig, Dårfjordvegen i Stord
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Rensk, bolting, sikringsnett.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.