Alle planlagte byggeprosjekter i Stad

Ny skipstunnel ved Stadlandet
Brutto tverrsnitt på tunellen er bredde 36 meter, høyde 50 meter. Seilingsbredde er 26,5 meter og seilingshøyde er 33 meter
Rassikringstiltak/ny tunnel på Fv 664 Navelsakerstranda i Eid
Skredfaktor 6,85. Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype tørrsnø, stein. 1900m.
Rassikringstiltak på E39 Skredestranda i Stad
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2022-2033.
Nybygg av næring, boliger og campus i Nordfjordeid
Planarbeidet femnar om eigedomane gnr. 43, bnr. 55, 115, 144 samt del av gnr. 43, bnr. 37, 84, 93 og 411 i Stad kommune. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for vidareutvikling av næringsareala til Normatic, til føremåla tenesteyting og sentrumsbustadar med tilhøyrande uteareal og privat parkering. Planarbeidet skal legge rammer for utviding av bruksarealet til Normatic med ca. 1.400 m2 , campus på ca. 3.300 m2 og ca. 4.100 m2 til bustad med mellom 50 til 60 einingar. Samla vil planen opne for eit nytt bruksareal på inntil 11.000 m2.
Nybygg av hyttefelt ved Høgbakkane vest, Stadlandet
70-80 enheter i hytter og firemannsboliger.
Nybygg av næringsareal, kaianlegg, m m på Flatraket
Gnr./bnr. 289/69, 81, 82, 83,112, 113 og del av 290/4. Målet med planarbeidet er å leggje til rette for næringsareal med høg utnytting, kaianlegg for skip over 1350 tonn, tilrettelegging av transport med båt og betre tilkomst til området frå fylkesvegen. Det vert lagt opp til utfylling i sjø for eit område på om lag 35 daa med ny bygningsmasse på over 15 000 m2 BRA. Planområdet er på om lag 82 daa, der om lag 31 daa er nytt areal i sjø. Det vert lagt opp til å fylle ut eit areal på om lag 35 daa i sjø. Området er lokalisert ved eksisterande næringsområde på Flatraket, planen er å leggje til rette for utviding av eksisterande bedrifter, og for nye bedrifter/verksemder.
Oppgradering av tunnel på E39 i Nordfjordeid, trinn 2
2859m. Prioritering høy i rassikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Is, tørrsnø, stein. Rute 4a.
Rassikringstiltak/overbygg på Fv 662 Torheimstranda i Eid
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype tørrsnø, stein. 2555m.
Nybygg av etablering av matfiskanlegg i Stad kommune
Det er søkt om ein produksjon på 3120 MTB. Flytende anlegg. Tidligere namn i planfase, Lundebrekke.
Nybygg av bustadområde på Nor
B 19 m.m. Reguleringsplanen ligg i hovudsak gnr/ bnr 57/1 og 57/ 65. Ein legg opp til inntil 12 einebustadtomter og inntil 16 mindre einingar i fortetta utbygging. Totalt 28 bueiningar.
Nybygg av svømmebasseng i Selje
Bassenget 25 m x12,5 m, i tillegg er det planlagt barnebasseng og garderober.
Nybygg av næringsområde i Moldestad
Utfyllingsområde i sjø for marin og maritim næring.
Nybygg av næringsområde og fleirbrukshamn i Lestovika
Ca 82 daa. Lestovika - Eide, fleirbrukshamn og næringsareal – BN21. utfylling i sjø.
Nybygg av deponi og framtidig næringsområde i Kjøde
Ca 133 daa. Kjøde BA01. Næringsformål og massedeponiområde (-gjenvinning). Utfylling i sjø.
Nybygg av forretning, kontor, bolig og parkering i Stårheim
Utbyggingsplanane går ut på å bygge eit nytt bygg innanfor F/K/B3. Det er også ein tanke å omregulere parkeringsarealet til forretning/kontor/bustad og legge til rette for parkeringskjellar innafor F/K/B3 i staden. Gbnr. 44/2, 48, 417, 464, 465 og 466.
Nybygg av hytter i Hjelmelandsdalen, Eide
Regulering godkjent. 19 byggeklare tomter. 1 tomt er sold til selvbyggere.
Nybygg av fritidsbustader i Ervik
Del av gnr/bnr 245/3. 16-24 fritidsbustader. Skissert planområde har eit samla areal på om lag 45 daa.
Nybygg av kloster på øya Selja
Uklart omfang. Antydet byggestart. Det planlagde klosteret har navnet<<Det ortodokse hellige Sunniva Kloster>>.
Tilbygg av barnehage i Nordfjordeid
Bygging av ny avdeling. Byggetid er antatt til 12-15 måneder, avhenger av omfang.
Portal på E39 Lotetunnelen sør i Eid
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan.
Opparbeidelse av infrastruktur for næring, boliger og campus i Nordfjordeid
Planarbeidet femnar om eigedomane gnr. 43, bnr. 55, 115, 144 samt del av gnr. 43, bnr. 37, 84, 93 og 411 i Stad kommune. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for vidareutvikling av næringsareala til Normatic, til føremåla tenesteyting og sentrumsbustadar med tilhøyrande uteareal og privat parkering. Planarbeidet skal legge rammer for utviding av bruksarealet til Normatic med ca. 1.400 m2 , campus på ca. 3.300 m2 og ca. 4.100 m2 til bustad med mellom 50 til 60 einingar. Samla vil planen opne for eit nytt bruksareal på inntil 11.000 m2.
Terrenginngrep på Fv 5744 Vedvikura i Eid
Middels prioritert i rassikringsplan.
Nybygg av boliger i Nordfjordeid
11 tomter gjennstår. Tomanns- og eneboligtomter.
Utvidelse av barneskole i Eid kommune
Fra budsjett 2019-2022.
Nybygg av boliger i Holmøyane
4 eneboligtomter og 1 rekkehus tomt.
Opparbeidelse av infrastruktur for bustadområde på Nor
B 19 m.m. Reguleringsplanen ligg i hovudsak gnr/ bnr 57/1 og 57/ 65. Ein legg opp til inntil 12 einebustadtomter og inntil 16 mindre einingar i fortetta utbygging. Totalt 28 bueiningar.
Opparbeidelse av infrastruktur for fritidsbustader i Ervik
Del av gnr/bnr 245/3. 16-24 fritidsbustader. Skissert planområde har eit samla areal på om lag 45 daa.
Rassikringstiltak på Fv 698 Hennebygda i Eid
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: is/stein. 1,1 km. Kostnad og start er ikke beregnet.
Nett på Fv 618 Hellebakken i Selje
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: tørrsnø. 80 m. Kostnad og start er ikke beregnet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.