Alle planlagte byggeprosjekter i Sogndal

Ny bru på Fylkesveg 55, Kjenesskreda-Hølenskreda i Balestrand
Skredfaktor 5. Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. 280m Skredtype tørrsnø.
Nybygg av 420 kV-ledning i Sogndal
Ca. 70 km. Berørte kommuner: Sogndal, Lærdal, Aurland og Vik. Den nye ledningen vil bygges parallelt med den gamle ledningen, og den gamle blir revet når ny ledning er ferdig. I og med at det blir bygget en ny transformatorstasjon i Sogndal, vil den nye ledningen gå dit og ikke til Fardal stasjon. 46 km ledning. 6-7 km ledning mellom Hove-Fardal bygges om.
Nybygg av transformatorstasjoner mellom Sognefjorden og Hardangerfjorden
Minst fire transformatorstasjoner. Swecos oppdraget inkluderer blant annet tverrfaglig prosjektering, utføring av byggbarhetskartlegging, vurdering av naturfare og utarbeidelse av underlag til investeringsbeslutning.
Etablering av bru og veiutbedring ved Esefjorden i Balestrand
Bakgrunnen for planarbeidet er rasfareproblematikk for Fv55 ved Esefjorden, og avklaring av framtidig veiløsning for fylkesvegen ved Esefjorden.
Nybygg av næringsbygg i Sogndal
6000-8000 m2 næringsbygg. Ca. 5-10 år fra oppstart til prosjektet er ferdig utbygd.
Nybygg av eneboliger og lavblokker i Sogndal kommune
33-34 einebustader og 1 bustadblokk med 16 leiligheter.
Nybygg av flerbruks- basishall på Kvåle i Sogndal kommune
Mest aktuell plassering er ved Kvåle skole. Kan bli samlokalisert med Vestland fylkeskommune idrettshall.
Nybygg av boliger mellom Kong Beles veg og Lærargata i Balestrand
65 da. Gnr/bnr: 309/11, 309/12, 309/22, 310/311, 310/357, 310/358, 310/359, 310/363 der gbnr 310/1. Det skal leggast til rette for utbygging av småhus som einebustader eller rekke- eller tunløysingar.
Nybygg av boliger i Amlabukti på Kaupanger
Planområdet er på ca. 65 daa.Transformasjon av lager til bustadar på Kaupanger Kai, samt utvikling av strandlinja og kaifronten som rekreasjonsområde og møteplass i Kaupanger. Det vil bli lagt til rette for bustader med varierande storleik, i rekker og i leilegheitsbygg. 2-5 etasjer. Gnr/bnr 105/107, 105/480 , 105/ 426.
Rassikringstiltak på Fv 13 Rustadgilja i Balestrand
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest.
Stikkrenne og bru på Fv 13 Rendalsgilja i Balestrand
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype sørpeskred/flomskred. 60m.
Forlengelse av rullebane på Sogndal lufthavn
Under utredning. Fremdrift avhenger av NTP 2014-2023.
Ombygg av kontor, bibliotek, ungdomsklubb og idrettshall m.m. på Leikanger i Sogndal kommune
Sogndal kommune har inngått avtale om kjøp av lokale i Saften på Leikanger. Desse lokala ønskjer SK å nytte til: - Kontor/administrasjon opp til 100 arbeidsplassar. - Bibliotek. - Frivilligheitsentral. - Kafe / kantine. - Ungdomsklubb. - Idrettshall og treningssenter.
Opparbeidelse av infrastruktur for boliger i Sogndal
Hovsmarki Gnr. 16 Bnr. 1 mfl. Skissematerialet viser et volum med 72 boenheter i leilighetsbygg og 4 rekkehus. Rekkehusene er planlagt med 2 og 3 etasjer, og med en BRA = 80 kvm per etasje. Blokkbebyggelsen består av 3 bygg der bygg A foreslås med 7 etasjer, bygg B foreslås med 6 etasjer og blokk C med 5 etasjer.
Rassikringstiltak på Rv 55 Ylvisåker i Sogndal
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Rute 4c. Skredtype stein. 600m. Fangnett.
Utbedring av bru på Rv 13 Fosshagen i Leikanger
I Handlingsprogram 2018-2023 med planlagt utførelse i 2021. Gbnr. 206/1, 206/6 206/9 og 206/11.
Fanggjerder på Fv 5616 Tallberg 1 i Sogndal
Lav prioritert i rassikringsplan Region vest.
Nybygg av boliger i Sogndal
6-7 bueiningar fordelt på 3-6 bygg. BRA 1168 m2 / 2 -3 etasjer
Skredvoll på Fv 152 Moldskreda i Balestrand
Høyt prioritert i rassikringsplan 2018-2029.
Terrenginngrep, stikkrenne/bru på Rv 55 Suppam i Leikanger
Prioriteringsnivå middelsi skredsikringsplan. Rute 4c. Skredtype stein, sørpeskred/flomskred. 4700m. Isnett og terrengtiltak.
Rassikringstiltak på Fv 55 Simuri i Balestrand
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: flom. 10m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Nybygg av utleieleiligheter i Mundal sentrum i Fjærland
Utleigehytte ca 4x9 m, ombygg av dagens haust/ lagerbygg (ca 11,2x8,6) til 2 fritidsleilegheiter. Båtnaust med grunnflate ca 5x5,5 m. En etasje og loft. Forslagstiller er Jarle og Johannes Eggen Mundal.
Rassikring på Fv 5606 Alstokka i Sogndal
Høy prioritert i rassikringsplan Region vest.
Nybygg av boliger i Fjærland
2-3 boligtomter. Infrastruktur er opparbeidet.
Rassikringstiltak/nett på Fv 13 Kolven i Balestrand
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: stein. 100m. Start er ikke beregnet.
Fanggjerder på Fv 5616 Klingenbergodden i Sogndal
Lav prioritert i rassikringsplan Region vest.
Utskifting av varme- og luftbehandlingsanlegg på høyskole i Sogndal
Det skal skiftes ventilasjonsanlegg samt etableres et nytt vannbårent varmeanlegg som skal tilknyttes eksisterende fjernvarmenett levert av Sognekraft. Det skal bygges et utendørs tilbygg for ventilasjon.
Terrenginngrep på Fv 13 Teigabøen i Balestrand
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: tørrsnø. 60m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Rassikringstiltak på Fv 13 Sandskreda i Balestrand
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: tørrsnø. 200m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Rassikringstiltak på Fv 13 Sjurskreda i Balestrand
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: tørrsnø. 130 m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Rassikringstiltak på Fv 13 Øyraneset i Balestrand
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: tørrsnø. 170 m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Rassikringstiltak på Fv 13 Torsteinskredet i Balestrand
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: tørrsnø. 80 m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Terrenginngrep på Fv 13 Torsnes i Balestrand
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: sørpeskred/flomskred. 160 m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Terrenginngrep på Fv 55 Raundøla i Balestrand
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: flom. 10 m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Rassikringstiltak på Fv 5606 Brokaskreda i Balestrand
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype tørrsnø, flom. 40m.
Rassikringstiltak på Fv 55 Slåttene i Balestrand
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: tørrsnø. 40m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Terrenginngrep på Fv 55 Hestebakkgjølet i Balestrand
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: tørrsnø, jord og stein, sørpeskred/flomskred. 40m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Rassikringstiltak/nett på Fv 152 Stegen i Balestrand
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: is. 200m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Rassikringstiltak på Fv 152 Merkingskreda i Sogndal
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: tørrsnø. 50m. Kostnad og start er ikke beregnet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.