Alle planlagte byggeprosjekter i Luster

Tunnel på Fv 5641 Rindabakkane I i Luster
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Dekker Utledøla. Kan evt. sikrast med to korte tunnelar
Nybygging av pumpekraftverk i Luster
113,00 GWh. Fjellanlegg. Ca 8 km tunnel.
Tunnel på Fylkesveg 5641 (tidligere fv. 337) Sundaskreden i Luster
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. 600m.
Ny tunnel på Fv 5637 Natdropeneset i Luster
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest.
Nybygg av elkraftverk i nedre del av Fortundalen i Luster
Kraftverket er planlagt med ein årleg produksjon på om lag 80 GWh
Overbygg på Fv 604 Grovabøen i Luster
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest.
Nybygg av transformatorstasjon og oppgradering av høyspentledning i Luster kommune
Spenningsnivå: 300/120 kV. 300 kV-anlegget bygges for 420 kV. Antall bryterfelt: 3 stk. 300 kV-felt (420 kV-felt), 2 stk forenklede 132 kV-felt bryterfelt i ny stasjon, utvidelse av eksisterende koblingsanlegg med 1 stk 132 kV felt. Areal: 21 dekar. Estimert kostnadsramme hele prosjektet, høyspent, bygg, grunn, veig og transformator: 385 – 500 mill kr.
Nybygg av boliger og ombygg av næringsareal på nordsida av idrettshallen i Gaupne
Planframlegget er på om lag 38 daa, der 11 daa er regulert til frittliggjande bustadar, 6,4 daa er regulert til konsentrert bustadbygging, 3 daa er regulert til bustadblokker og 6,8 daa er regulert til offentleg eller privat tenesteyting. Planen legg også til rette for renovasjonsanlegg, internvegar, felles uteopphaldsareal og leikeareal.
Overbygg på Fv 5641 Buhellerviki i Luster
Prioriteringsnivå høy i rassikringsplan Region vest. Skredtype is, bløtsnø/sørpeskred. 470m.
Etablering av hytter ved Sogn skisenter i Luster
Området er regulert for 200 hytter totalt. Resterende grunneier er ukjent.
Overbygg på Fv 5637 Sørheimtunnelen II Sør i Luster
Høyt prioritert i rassikringsplan Region vest 2018-2029 Skredtype stein, flom, sørpeskred/flomskred. 130m.
Overbygg på Fv 5637 Seljegrovi i Luster
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype tørrsnø. 180m.
Nybygg av næring i Luster
1 tomt, ca. 2000 m2.
Nybygg av boligområde i Luster
Hovudføremålet med reguleringsplanen er tilrettelegging for nytt / utvida bustadfelt i bakkane over sentrum. Planen omfattar også tidlegare regulert område i Marifjøra.
Nybygg av boliger i Luster kommune
13 daa, reguleres for ca 2,5 boliger/ daa. 2-3 etasjer.
Fanggjerde på Fv 55 Røneidsberget i Luster
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype tørrsnø, stein. 550m.
Ny portal på Fv 55 Røneidstunnelen sør i Luster
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest.
Rassikringstiltak/portal på Fv 55 Råumtunnelen vest i Luster
Høyt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype bløtsnø/sørpeskred. 50m.
Rassikringstiltak på Fv 604 Grovabøen i Luster
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Ledevoller.
Nybygg av næringsområde i Luster
Aktuelle reguleringsføremål i planen er bygg og anlegg (næringsbygg, naust), anlegg for samferdsle og teknisk infrastruktur (veg, parkering, kai, småbåthamn, turveg mm.), grønstruktur (naturområde, turdrag, friområde), bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhøyrande strandsone jf. § 12-5 i plan- og bygningslova.
Innvendig vedlikehold/ombygg av hotell i Luster
Luster Sanatorium skal bygges om til hotell.
Innvendig vedlikehold/ombygg av hotell rom i Luster
Luster Sanatorium skal bygges om til hotell.
Nybygg av hytter i Luster
Ca. 10 hyttetomter.
Skredvoll på Fv 5637 Berrteigskreda i Luster
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype stein, sørpeskred/flomskred. 70m.
Skredvoll på Fv 5641 Grøndøla i Luster
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan.
Riving og nybygg av renseanlegg i Luster kommune
Dagens reinseanlegg er både slite og har kapasitetsproblem. Det skal derfor settast opp eit nytt reinseanlegg. Plassering blir på same tomt som det gamle anlegget står.
Nybygg av eneboliger i Luster
5 tomter gjennstår.
Rassikring på Fv 55 Råumberget i Luster
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan.
Rasikringstiltak på Fv 5637 Vest for Sande i Luster
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Skredtype stein. 100m.
Rassikringsriltak på Fv 331 Bjørkeneset i Luster
Prioriteringsnivå lav i skredsikringsplan. Skredtype stein. 20m.
Isnett og bolting på Fv 331 Krossberget i Luster
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype stein. 130m.
Etablering av vannledning og basseng i Luster kommune
Vassforsyning, inkludert basseng til Marifjøra.
Rassikringstiltak på Fv 604 Knipperneset i Luster
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: jord og stein. 80 m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Portal på Fv 604 Fossøytunnelen nord i Luster
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: is, tørrsnø. 100m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Bred grøft på Fv 55 Røneidstunnelen nord i Luster
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: tørrsnø, stein. 240m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Rassikringstiltak på Fv 334 Ebbem i Luster
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: stein. 60m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Rassikringstiltak på Fv 55 Berge-Fortun i Luster
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: stein. Kostnad og start er ikke beregnet.
Portal på Fv 604 Haukåstunnelen nord i Luster
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: is, tørrsnø, stein. 130m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Rassikringstiltak på Fv 335 Røysi i Luster
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: tørrsnø. 180m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Portal på Fv 604 Haukåstunnelen sør i Luster
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: is. 20m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Rassikringstiltak på Fv 335 Myrhaug i Luster
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: tørrsnø. 50m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Rassikringstiltak på Fv 334 Hesjevoll i Luster
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: tørrsnø. 150m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Rassikringstiltak på Fv 55 Havelia i Luster
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: tørrsnø, stein. 130m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Rassikringstiltak på Fv 334 Ysteelvi-Midtelvi i Luster
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: tørrsnø. 390m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Nett på Fv 55 Ottumtunnelen aust i Luster
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan.
Terrenginngrep på Fv 331 Almeholet i Luster
Byggetips. Middels prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype flom, sørpeskred/flomskred. 60m. Kostnad er ikke beregnet.
Rassikringstiltak på Fv 55 Dokkamarki i Luster
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: sørpeskred/flomskred. 600m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Rassikringstiltak på Fv 335 Espe i Luster
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: is/tørrsnø. 150 m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Terrenginngrep på Fv 331 Øykjagrovi-Flaskeuri i Luster
Byggetips. Middels prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype stein. 450m. Kostnad er ikke beregnet.
Terrenginngrep på Fv 337 Svori i Luster
Byggetips. Middels prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype tørrsnø. 80m. Kostnad er ikke beregnet.
Rassikringstiltak på Fv 335 Grovaøyane i Luster
Byggetips. Middels prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype tørrsnø. 30m. Kostnad er ikke beregnet.
Rassikringstiltak på Fv 331 Eidsneset i Luster
Byggetips. Middels prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype stein. 70m. Kostnad er ikke beregnet.
Utvendig maling av omsorgssenter og kontorbygg i Luster
Gaupne Omsorgssenter (ca 1200m2) og Kontorbygget til teknisk drift (160m2).

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.