Alle planlagte byggeprosjekter i Kvam

Ny tunnel på Fv 7 Hardangertunnelen/Kvamskogtunnelen
Fra Regional transportplan Hordaland 2013-2024, aktuelle prosjekt 2018-2024.
Ny tunnel på Fv 7 Håfjellstunnelen, Fyksesund-Øystese
Fra Regional transportplan Hordaland 2013-2024, aktuelle prosjekt 2018-2024.
Ny tunnel på Fv 79 Steinstøberget I i Kvam
Høy prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype is, stein. 270m.
Ny tunnel på Fv 48 Mundheim i Kvam
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. 1350m. Skredtype stein.
Nybygg av videregående skole i Norheimsund
FEF-areal. Ferdigstillelse i 2027. Gnr. 11, bnr. 112 m.fl.
Nytt kraftverk i Kvam
Fjellanlegg.
Nybygg av boliger på Tolo
Detaljreguleringsplan for del av gnr. 32, bnr. 1, 7, 8 OG 9 m. fl. Planområdet er på 41,7 daa.
Nybygg av fritidsbustader i Kvamskogen
Planområdet er del av gnr 19 bnr 11, 12, 28 m.fl. Planområdet er på 503 dekar inkl. areal i vatn
Overbygg på Fv 49 Tokagjeltunnelen-Fossagjeltunnelen i Kvam
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan.
Overbygg på Fv 49 Snauhaugtunnelen-Hansagjetunnelen i Kvam
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. 310m. Skredtype tørrsnø, stein.
Om- på og tilbygg av Kulturnaustet mm, Norheimsund
Eksisterende bygg i 1 etasje, påbygg av en etasje. Utvidelse for kafe og publikumsbygg. Grunnarbeider og forankring i fjell av eksisterende bygg. Lagerbygg i tre, med kjeller.
Omlegging av kraftledning, forbindelsen Sima - Samnanger på Ålvikfjellet i Kvam herad
Statnett omsøker å legge om eksisterende 420 kV ledning Sima – Samnanger i ny trasé over Ålvikfjellet, ca 5,5 km. Ny omsøkt trasé er nord for eksisterende trasé, hvor det er avdekket betydelig lavere klimalaster sammenlignet med området eksisterende ledning går gjennom i dag.
Nybygg av fritidsboliger i Norheimsund i Kvam
Totalt 42 boenheter. Gnr/bnr: 26/48, 26/49, 26/50, 26/53, 26/54.
Nybygg av boligfelt på Tørvikbygd i Kvam
Føremålet med reguleringsplanen er å leggja til rette for nytt bustadområde i Tørvikbygd. Ca 40 enheter. Planframlegget legg til rette for variert bustadutbygging med einebustader og rekkjehus/firemannsbustader.
Nybygg av fritidsboliger i Strandebarm
165 daa. Gnr/bnr 109/7 m.fl.
Utvidelse av settefiskanlegg i Tørvikbygd
G/BR 86 /2, 19, 98, 113 mfl.
Fortetting av hytteområde i Norheimsund
Gnr/bnr 25/1 mfl. 8-10 tomter.
Utbedring av fv 7, Ytre Ålvik-Steinstø, Kvammapakken
Kvammapakken (2010-2014). 350 meter.
Fanggjerde på Fv 79 Vikedal vest i Kvam
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype stein. 80m.
Rassikring på Fv 131 Porsmyr i Kvam
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype is,stein. 110m. Kostnad er ikke beregnet.
Rassikring på Fv 131 Høyvika i Kvam
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype is, stein. 630m.
Rassikring på Fv 49 Ekkjerbekkjen i Kvam
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest.
Opparbeidelse av infrastruktur for nybygg av boligfelt på Tørvikbygd i Kvam
Føremålet med reguleringsplanen er å leggja til rette for nytt bustadområde i Tørvikbygd. Planframlegget opnar for at det kan førast opp 47 nye bueiningar i området mellom barnehagen og skulen. I tillegg til bustadtomter er det sett av areal til grønstruktur, leikeplass og infrastruktur. Planframlegget legg til rette for variert bustadutbygging med einebustader og rekkjehus/firemannsbustader.
Rassikringstiltak på Fv 78 Hodanes i Kvam
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype stein. 500m. Kostnad er ikke beregnet.
Rassikringstiltak på Fv 49 Fossentunnelen Øst i Kvam
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype jord og stein. 20m.
Rassikring på Fv 576 Kvitasteinsura, Eiesvatnet i Kvam
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype is, stein. 320m.
Bolting på Fv 5116 Gjelet (Haukås) i Kvam
Høyt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype is, stein. 250m.
Isnett på Fv 79 Høgabekkjen i Kvam
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.