Alle planlagte byggeprosjekter i Gloppen

Ny- og ombygg av leiligheter, butikk, næring og kollektivterminal i Sandane
Området er ca 40 daa. Formålet med detaljreguleringsplanen er å legge tilrette for transformasjon til de formålene som allerede er vedtatt i områdeplanen for Sandane sentrum, herunder bolig, forretning, kontor og friluftsområder med fjordpromenaden og offentlige uterom.
Nybygg av vei og tunnel mellom Reed og Sandane i Gloppen
Prosjektet E39 Reed - Sandane omfattar planlegging av til saman ca. 4 km veg i dagen og ca.1 ,4 km tunnel, samt tilkomst og lokalvegar på ca. 2 km. Planarbeidet omfattar to strekningar. Delstrekning 1 omfattar ny veg langs eksisterande E39 mellom Reed og Gullkista og tunell gjennom Gullkista. Delstrekning 2 omfattar ny veg i dagen og tunell frå Jarbu mot Sandane med samankopling til eksisterande E39 ved Eide.
Ny tunnel på Fv 615 Hopshammrane i Gloppen
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest.
Nybygg av surfe- og badeanlegg mm i Sandane Gloppen kommune
Fjord Waves er eit konsept med eit unikt surfe- og badeanlegg med restaurant, spa, og meir. Nokon av visjonane med prosjektet er å gje Gloppen og distriktet ein attraksjon i verdsklasse, som vil være med å gje positive ringverknader for både innbyggarar og bedrifter.
Rehabilitering av Fløgatunnelen på Fylkesveg 615 i Gloppen
Planlagt utført sammen med Eikenestunnelen.
Overbygg på Fv 615 Gjølsvora i Gloppen
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest.
Nybygg av hytter i Sandane
Sentrumsnær turistretta næring. Salg av hytter samt utleigehytter.
Nybygg av eneboliger i Gloppen
Utviding mot aust.
Ny nettilknytning til kraftverk i Gloppen
Tilknytningen er planlagt via en 300 m lang jordkabel, nedgravd i vei, til koblingsstasjon ved eksisterende 22 kV-ledning.
Nybygg av idrettshall i Sandane
Spilleflate 40x60.
Tillrettelegging for turistretta kultur- og næringsverksomhet i Sandane
Formålet med planen er tilrettelegging for turistrettet kultur- og næringsvirksomhet. Planområdet er på 46 dekar. Klyngetunet: 6 stk utleieenheter, 1 stk matsal og 1 stk sauna (byggeløyve i 2021 på midlertidig dispensasjon) • Gårdstunet: Låve: bruksendring fra fjøs til forsamlingslokale og utvidingsmuligheter til infrastruktur m.m. Bustadhus: bruksendring fra bustadhus til utleie av rom, kontor, personalrom, osv • Kjøkkenhagen: Inntil 2 stk drivhus (ca 40 kvm, byggehøyde maks 6 meter) Inntil 10 stk utleieenheter (ca 40 kvm per utleieenhet, byggehøyde maks 6 meter) • Vannkanten: Inntil 8 stk utleieenheter, totalt BYA ca 200 kvm, byggehøyde tilpasses etter terreng, maks 12 meter der bygget kan plasseres inn i terrenget nord på eiendommen. Nytt naust ca 160 kvm, høyde maks 8 meter Badehus ca 300 kvm, høyde maks 8 meter Restaurant, matservering til 50 personer, ca 400 kvm, byggehøyde maks 8 meter. Promenade (ca 4 meter bredde) og diverse mindre tiltak/bygninger langs vannkanten til grilling, fisking, bading, osv • Bøen: Bruk av bøen til vår- og høstfestival med scene (ca 120 kvm) ved vannkanten
Rassikring på Fv 5734 Hattesteinen i Gloppen
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Ikke kostnadsberegnet.
Terrenginngrep på Fv 691 Vassvora i Gloppen
Byggetips. Middels prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype tørrsnø, jord og stein. 120m. Kostnad er ikke beregnet.
Omlegging av veg på Fv 696 Reedstranda (Hatlingteigane)
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: tørrsnø, stein. 40m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Rassikringstiltak på Fv 60 Knarrura i Gloppen
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: is/stein. 1,1 km. Kostnad og start er ikke beregnet.
Rassikringstiltak på E39 Grasdalen i Gloppen
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Rute 4a. Skredtype is, stein. 550m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.