Alle planlagte byggeprosjekter i Fjaler

Ny trasé øst for sentrum på Fylkesveg 57 Flekke sentrum
Inngår i Kystvegen gjennom Sogn og Fjordane.
Ny gang- og sykkelveg på Fylkesveg 57 Flekke-Dale i Fajler
Inngår i Kystvegen gjennom Sogn og Fjordane. Mulig tunnel bak Dale sentrum.
Ny bru på Fylkesveg 57 Nautsundet bru i Fjaler
Inngår i Kystvegen gjennom Sogn og Fjordane.
Ny trasé på Fylkesveg 57 Indre Bø-Ås i Fjaler
Inngår i Kystvegen gjennom Sogn og Fjordane.
Ny trasé på Fylkesveg 57 Staurdalen-Trangegjelet i Fjaler
Inngår i Kystvegen gjennom Sogn og Fjordane.
Ny trasé på Fylkesveg 57 Øvrås-Skor i Fjaler
Inngår i Kystvegen gjennom Sogn og Fjordane.
Nybygg av rekkehus i Dale
Planområdet er på ca 13,0 daa.
Nybygg av landbasert påvekstanlegg for smolt i Gjølanger
Formålet med planen er å regulere området til akvakultur, og leggje til rette for påvekstanlegg for smolt i vika innafor Lyngnesholmane. I påvekstanlegget tenkjer ein å ta smolt frå ca. 100g til 1kg. Større smolt kan og vere aktuelt. For å etablere påvekstanlegget, vil ei mogleg løysing vere å fylle i massar i vika innafor Lyngnesholmane. Der massane vert fylt i, planlegg ein så å etablere smoltanlegget på nytt areal. Til dette føremålet vurderast det å nytte stadlege massar ved å sprengje ut og hente massar frå skråninga rett nord for planlagt anlegg, innafor planområdet. Ein ser for seg å setje opp 8 smoltkar, der kvar av dei har ei høgd på 5m, og ei diameter på 20m. Anlegget nyttar sjøvatn, og røyr for inntak og uttak av vatn vil bli lagd ut i sjø. Høve for å oppføra eit bygg over smoltkarane vert vurdert i det vidare planarbeidet. All aktivitet vil vere på land, med unnatak av inntak og utløp av vatn i sjø
Skredvoll på Fv 5597 Åsen II i Fjaler
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan.
Nybygg av hytteområde på øya Lammetun vest i Fjaler kommune
Føremålet til planen er regulere til dagens bruk, samt å utvide campingplassen, legge til rette for nytt hyttefelt og to nye bustadområder. Det er også lagt inn nye parkeringsområder.
Utviding av vei, etablering av fortau, veilys m.m i KV23 Bjerga-Dale sentrum Fjaler
Nytt fortau frå krysset til Lognehogen til eksisterande fortau over brua ved Dale sentrum .Belysning på heile strekninga med fortau. Utvida køyrebane, stadvis innsmaling der nærliggande bygningar ikkje gjer rom for full vegbreidde.Tilrettelegging for mjuke trafikkantar over Dalselva.
Etablering av gravplass med flomvern ved Dale kirke i Fjaler kommune
Detaljregulering av gbnr. 63, bnr. 6, 187 og 221 og gnr. 64, bnr. 6 m. fl.
Rassikringstiltak på Fv 93 Bøfjellet i Fjaler
Byggetips. Middels prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype tørrsnø. 150m. Kostnad er ikke beregnet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.