Alle planlagte byggeprosjekter i Eidfjord

Rassikringstiltak på Fv 5096 Felevikja I - III i Eidfjord
Tiltaket sikrar også Strongasva, Lynghaugen, Lynghaugen I, Lyngsteinen og Isdammen. Etappevis utbygging kan være aktuelt. Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan.
Ny tunnel på Fv 103 Felevikja I-III i Eidfjord
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype tørrsnø, stein. 350m.
Utbygging av fjellpark i Eidfjord
Gnr/bnr 17/207 og 208.
Nybygg av hytter i Eidfjord Resort, trinn 1
Tomtene selges til utbyggere og selvbyggere. Totalt 58 tomter i trinn 1. Ledige tomter gjenstår til salg, uklart antal.
Nybygg av hytter i Eidfjord Resort, trinn 2
Tomtene selges til utbyggere og selvbyggere. Totalt 42 tomter i trinn 1. Ledige tomter gjenstår til salg, uklart antal.
Tilrettelegging for vegtilkomst til hyttetomter, og ev fortetting av hyttetomter mm i Eidfjord
Gnr/bnr 19/1 og 2 mfl. Føremålet med planarbeidet er å leggja til rette for vegtilkomst til hyttetomter som i dag ikkje har vegtilkomst, sjå på moglegheiter for fortetting av hyttetomter i området, både i Fetalia og Fetaleitet, og å vidareutvikle deler av golfområdet, der ein ser for seg å regulere deler av dette til næring/tenesteyting.
Nye fritidstomter, ny turløype og ombygg av dagens veiadkomst i Eidfjord
Planområdet ligg ca. 6 km øst for Vøringsfossen og rett øst for eksisterande skisenter. Førmålet med planendringa er å tilrettelegga for ny turløypa, betre dagens vegløysning og fortetta deler av området med nye fritidstomter.
Nybygg av eneboliger i Eidfjord
Torgilsvegen 7 og 9. Smievegen 10. Hereidsvegen 24. Gamle Hereidsvegen 4. Kvednabakken 11.
Nybygg av eneboliger i Eidfjord
Blåhattflåten 4, 6. 8 og Blåhattflåten 11, 12, 13.
Oppgradering av sjøfront med brygge og promenade i Eidfjord sentrum, trinn 1
Opparbeiding av sjøfront med brygge og promenade, samt midlertidig torgplass i Eidfjord sentrum. Promenade og brygge ferdigstillast komplett. Torg etablerast som midlertidig grusplass i byggetrinn 1 og er planlagt etablert med skiferdekke, torgbygg m.m. i byggetrinn 2. Byggetrinn 2 vil bli utlyst i eigen konkurranse. Det skal etablerast ny brygge frå eksisterande brygge i aust til sjøbu i vest, slik at det blir mogeleg å opphalde og bevege seg på sjøsida av sjøbua. Eksisterande trebrygge bevarast og fornyast med nytt toppdekke. Det etablerast nedtrapping mot sjø for opphald og bading. Brygga grensar til ein promenade som strekkjer seg gjennom heile prosjektområdet. Promenaden koplar seg på eksisterande ganglinje i vest og vil kople seg på ein framtidig ganglinje i aust. I nivåforskjell mellom torgplass og promenade etablerast sittekantar av granitt med innebygd rampe og innebygde plantekassar.
Oppgradering av sjøfront med torg m.m. i Eidfjord sentrum, trinn 2
Torg etablerast som midlertidig grusplass i byggetrinn 1 og er planlagt etablert med skiferdekke, torgbygg m.m. i byggetrinn 2. Byggetrinn 2 vil bli utlyst i eigen konkurranse.
Terrengtiltak på Fv 5096 Stavanessanden i Eidfjord
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype tørrsnø, flom. 40m.
Nett på Rv 7 Kvernhushaugtunnelen nedre i Eidfjord
Byggetips. Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Rute 5b. Skredtype stein. 20m. Kostnad er ikke beregnet.
Skredvoll på Fv 5096 Svartaholet i Eidfjord
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype stein. 80m.
Nett på Rv 7 Kvernhushaugtunnelen øvre i Eidfjord
Byggetips. Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Rute 5b. Skredtype stein. 40m. Kostnad er ikke beregnet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.