Alle planlagte byggeprosjekter i Austevoll

Etablering av landbasert kråkebolleanlegg på Haukanes i Austevoll kommune
RAS-anlegg. Gnr/bnr: 46/7 m.fl. Planområdet er ca. 150 daa.
Nytt næringsområde på Tangabukta i Austevoll
200 daa. Gnr/bnr: 37/1, 37/5, 37/6, 37/47, 37/11,0 37/136, 37/153, 37/165, 37/184, 37/185, 37/188 og 37/193.
Nytt næringsområde på Haukanes i Austevoll kommune
Planområdet er på ca. 160 mål/daa. Gnr/bnr: 46/170 m.fl.
Nybygg av sentrumsnært bustadområde sør for Bekkjarvik i Austevoll
Planområdet er om lag 150 daa, følgjande eigedomar ligg innanfor planområdet: delar av gnr./bnr.: 66/2, 66/4, 66/16, 66/18 og 67/1.
Nybygg av bustadområde i Austevoll
Gnr/bnr 40/2, 40/217, 40/218, 40/219, 40/221, 41/5 og 40/87. 75,16 daa. Det er lagt opp til ei blanding av einebustadar og fleirmannsbustadar.
Nybygg av hytter og infrastruktur i Austevoll
Ca. 129 daa. Ca. 100 m2/hytte.
Nybygg alt tilbygg av næringsbygg i Austevoll
Formålet med planarbeidet er eit ønske om å regulere eigedomane på ein slik måte at det kan oppførast eit tilbygg og/eller nye næringsbygningar og tilhøyrande anlegg i tilknyting til dagens industribygningar for Austevoll Laksepakkeri AS. Eigedomane gnr/bnr43/37, 43/38, 43/99, 43/137, 43/153, 43/173 og 43/610 er i dag regulert gjennom ei større områderegulering for Storebø sentrum. Foreløpige skisser (figur 1-1) synar eit større næringsbygg på ca. 9 000 m2 (BYA) heilt eller delvis samanbygd med dagens bygg. eigedom 43/99. I tillegg kan det være aktuelt med tilhøyrande mindre bygg og anlegg slik som tankar og parkeringsplassar med vidare.
Nybygg av boligområde på Storebø
Planområdet er 47,1 daa, og omfattar gbnr. 43/58, 204, 252, 265, 350, 351, 365, 422, 546, 564, 583, 607, 610, 655, 666, 667, 786, 787, 795, 836, 913, 920, 954. 20-24 enheter, i tomanns- og flermannsboliger.
Opparbeidelse av infrastruktur for nybygg av sentrumsnært bustadområde sør for Bekkjarvik i Austevoll
Planområdet er om lag 150 daa, følgjande eigedomar ligg innanfor planområdet: delar av gnr./bnr.: 66/2, 66/4, 66/16, 66/18 og 67/1.
Nybygg av boliger i Kolbeinsvik
Detaljreguleringa har som føremål å opne for konsentrert bustad og einebustadar sentralt i Kolbeinsvik på eigedom med gbnr. 58/13, 145, 91, 158, del av 58/5, 12 og 289. Det vert lagt opp til ein høg utnytting av tomta med 10 nye bustader og maksimalt 28 nye bueiningar. Det vert i samband med dette blant anna etablert ny veg med fortau inn i planområdet, miljøstasjon,v ass-o g avløpsleidningar, septiktankar, utbetra straumnett, leikeområde og gangvegar. Planområde er om lag 30,2 daa
Utvidelse av eksisterende veg i Austevoll
1/13 mfl. Storlek på planområdet 12,8 daa. Det er ønske om å utvide eksisterande Skipavikveg frå kryss i Nordre Drivenes, og fram til Sjøtroll. Utbygginga vil skje i samarbeid med Hardhaus eigedom (eigedomsfirmaet bak Sjøtroll).
Opparbeidelse av infrastruktur for boligområde på Storebø
Planområdet er 47,1 daa, og omfattar gbnr. 43/58, 204, 252, 265, 350, 351, 365, 422, 546, 564, 583, 607, 610, 655, 666, 667, 786, 787, 795, 836, 913, 920, 954. 20-24 enheter, i tomanns- og flermannsboliger.
Opparbeidelse av infrastruktur for bustadområde i Austevoll
Gnr/bnr 40/2, 40/217, 40/218, 40/219, 40/221, 41/5 og 40/87. 75,16 daa. Det er lagt opp til ei blanding av einebustadar og fleirmannsbustadar.
Trafikksikkerhetstiltak langs Fylkesveg 546 Selbjørn bru i Austevoll
I investeringsprogram for fylkesvegnettet 2019-2029.
Nybygg av klubbhus i på Hundvåkøy i Austevoll
Oppføring av klubbhus på Hundvåkøy for Hundvåkøy idrettslag og aktivitetspark.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.