Alle planlagte byggeprosjekter i Askvoll

Etablering av landbasert postsmoltanlegg på Atløy
Nyetablering av anlegg på sørsida av Atløy i Askvoll for ein årsproduksjon på 4 000 tonn.
Om- og tilbygg eller nybygg av næring och leiligheter i Askvoll kommune
Etasje 1 næring, etasje 2-3 leiligheter. Gbnr. 22/72, 22/59, 22/237.
Rassikring på Fv 609 Svineelva I og II i Askvoll
Lav prioritert i rassikringsplan Region vest.
Fortetting av hyttefelt, etablering vegtilkomst og utvidelse av naust og flytebryggeområde i Askvoll
Ca. 119 dekar. Fortetting med opptil 10 nye hyttetomter. Funkisstil. Minst 14 naust. Permanent flytebryggeanlegg med plass til om lag 34 båtar, plus gjestande båtar og bølgjebrytar. Sanitæaranlegg/sjøboder.
Nybygg av hotell, molo og småbåtshamn i Holevika
Hotell på molo i sjø med 20 sengplasser, ca 55 båtplasser. Gnr/bnr 4/1,2,29.
Nybygg av boliger på Høgda i Kvammen, Askvoll
25 daa total for området. Gnr/bnr: 86/1, 2.
Nybygg av boliger i Askvoll
Formål med planarbeidet er tilrettelegging for kring 9 nye bustadtomter innanfor del av gbnr. 56/6 fordelt på to områdar. Nye tomtar er fortetting av etablert busetnad, og ein ser føre seg at ein kan nyttiggjere seg av etablert vegtilkomst og infrastruktur i områda.
Nybygg av boliger på Høgda i Kvammen, Askvoll
25 daa total for området. Gnr/bnr: 86/1, 2.
Nybygg av eneboliger i Askvoll
6 ledige tomter. Tomt nr 1-2-6-9-11-12. Tomtane ved Askvoll Øvre ligg sentralt til og er lette å opparbeide.
Nybygg av eneboliger i Askvoll
Del av 213/4. Føremålet med planen er å regulere eigedommen til bustadtomter med tilhøyrande infrastruktur. Planforslaget vil legge til rette for utbygging av seks bustadtomter i Kleppeneset i Askvoll kommune.
Nybygg av eneboliger i Askvoll
Tomt nr 1-10-20-21. Tomt 1 (205/100) har eit areal på 704 m2. Den ligg inneklemt med veg på 3 sider og har ikkje særleg utsyn. Tomt 4 (205/98) har eit areal på 786 m2. Den skal ifølgje reguleringsplanen ha felles tilkomst med naboeigedomane frå norvest. Den har god utsikt og relativt lett å opparbeide. Tomt 10 er 740 m2 og ligg svært eksponert til ved kryss mellom fylkesveg og kommunal veg og er dermed lite attraktiv. Bygging her vil trenge dispesasjon frå byggegrensa mot fylkesvegen på 50 m. Tomt 21 (205/101): er 1001 m2. Den ligg ein del lågare enn tilkomstvegen, og er såleis vanskeleg å utnytte. Bygging her vil trenge dispesasjon frå byggegrensa mot fylkesvegen på 50 m. Tomt 20 ligg også noko lågare enn tilkomstvegen den har form som ein trekant med areal 635 m2. Bygging her vil trenge dispesasjon frå byggegrensa mot fylkesvegen på 50 m.
Nybygg av eneboliger i Askvoll
4 ledige tomter. Tomt nr 41-42-43-44. Tomtene har ein storleik på over 1100 m2. Det er bygt veg og lagt fram vatn- og avløp og gatelys til tomtene. Området er i dag ganske tilvakse. Tomtene ligg noko høgare enn vegen noko som gjer tomtene vanskeleg å utnytte og vil medføre ein del fjellsprenging. Dei har ikkje særleg utsyn. Desse bør omregulerast.
Nybygg av eneboliger i Askvoll
5 ledige tomter. Tomt nr 2-3-4-5-6. Tomtene har ein storleik på mellom 930-1300 m2.
Etablering av infrastruktur for nybygg av boliger på Høgda i Kvammen, Askvoll
25 daa total for området. Gnr/bnr: 86/1, 2. Infrastruktur for 19 tomter.
Terrenginngrep på Fv 609 Stegaberget aust i Askvoll
Prioriteringsnivå lav i skredsikringsplan. Skredtype tørrsnø. 40m.
Terrenginngrep, stikkrenne/bru på Fv 609 elva ved Stegaberget
Byggetips. Middels prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype tørrsnø. 30m. Kostnad er ikke beregnet.
Terrenginngrep, bred grøft på Fv 609 Lynghøtunnelen i Askvoll
Byggetips. Middels prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype tørrsnø. 100m. Kostnad er ikke beregnet.
Terrenginngrep på Fv 609 Nordalselva i Askvoll
Byggetips. Middels prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype bløtsnø/sørpeskred. 40m. Kostnad er ikke beregnet.
Terrenginngrep på Fv 609 Håkleiva i Askvoll
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: is, stein. 80 m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Rensk, bolt på Fv 609 Lynhøgtunnelen-Svineelva i Askvoll
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Skredtype stein, bløtsnø/sørpeskred. 230m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.