Alle planlagte byggeprosjekter i Trysil

Nybygg av familiepark i Trysil
60-70 leiligheter, 300-600 senger.
Nybygg av familiepark i Trysil
290 DAA. Max utbyggingspotensial 20000 kvm.
Nybygg av eneboliger i Trysil, trinn 2 mfl
Blir delt inn i flere byggetrinn.
Nybygg av til boliger til førstegangsetablerere og andre vanskeligstilte på boligmarkedet i Innbygda
Følgende bestemmelser gjelder: BBB1- Boligbebyggelse blokk •Innenfor dette området skal det oppføres flerleilighetsbygg. •Tillatt maks prosent bebygd areal (BYA) er 30 %. •Bebyggelsen kan være inntil tre etasjer, alternativt med underetasje i skrånende terreng. I skrånende terreng (gjennomsnittlig terrengfall innenfor huskroppen brattere enn 1:5) skal det benyttes hovedbygning med underetasje (-er). Sidebygning kan tillates med underetasje. •Garasjebygg og uthus tillates oppført i én etasje, eventuelt med underetasje der terrenget tillater det. Byggene skal være tilpasset bolighuset med hensyn til materialvalg, form og farge. •Det skal etableres felles oppsamlingsplass for renovasjon i området. Trysil kommune ønsker at det bygges minimum 18 leiligheter på denne tomta. 1/3 av leilighetene skal bygges som 3-roms leiligheter (med to soverom). BBB2- Boligbebyggelse blokk •Innenfor dette området skal det oppføres flerleilighetsbygg i form av to 4-mannsboliger. •Tillatt maks prosent bebygd areal (BYA) er 25 %. •Bebyggelsen kan være inntil to etasjer med underetasje i skrånende terreng. I skrånende terreng (gjennomsnittlig terrengfall innenfor huskroppen brattere enn 1:5) skal det benyttes hovedbygning med underetasje (-er). Sidebygning kan tillates med underetasje. •Garasjebygg og uthus tillates oppført i ´én etasje, eventuelt med underetasje der terrenget tillater det. Byggene skal være tilpasset bolighuset med hensyn til materialvalg, form og farge. Trysil kommune ønsker at det bygges åtte leiligheter, fire med tre soverom og fire med to soverom.
Rehabilitering av ledningsnett i Trysil
Prosjekt fra budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025.
Nybygg av gangveg og fortau i Trysil
Gangveg ned Antonsbakken (mellom Liavegen og Storvegen), fortau langs Livegen og Skredderbakken.
Nybygg av avlastningsveg i Trysil
Tidlig prosjekt. Antatt byggestart og kostnad av redaksjonen.
Flomsikring og overløp ved Litlfossen i Ljøra, Trysil
Prosjekt fra Budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025.
Ombygg av museum i Trysil
Midler satt av til tiltaksplan og universell utforming.
Biotoptiltak i elv i Trysil
Prosjekt fra Budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025.
Brannsikring av kirke i Trysil
Prosjekt fra Budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025.
Brannsikring av kirke i Ljørdalen
Prosjekt fra Budsjett 2022 og økonomiplan 2022-2025.
Nybygg av fortau ved Sørhusjordet i Trysil
Fortau ved Sørhusjordet og nordøst for parkeringsplass ved rådhuset.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.