Alle planlagte byggeprosjekter i Stange

Etablering av blokkbebyggelse i Stange kommune
Planlagt fire boligblokk, fordelt mellom 3-5 etasjer. Ca 69 leiligheter.
Utbedring av Fylkesveg 24 Støa-Gata i Stange
I handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021.
Utvidelse av barneskole i Stange
Utvidelse til til 3-parallell skole.
Nybygg av boliger i Stange, B8 og B9
Totalt skal det bygges 300 boenheter i området. Prosjektet utføres i flere byggetrinn.
Nybygg av leilighetsbygg i Ottestad, trinn 3
Utføres i 3 byggetrinn. Totalt ca. 5.250 m2 BRA.
Ny legevakt for Ringsaker Sør, Hamar, Løten og Stange i «Drengestua» på Åkershagan
Samarbeid mellom kommunene Hamar, Stange, Løten og Ringsaker sør.
Nybygg av boliger i Stange
Hobergvegen 138-146, Gnr 16, bnr 20, 21, 22, 23, 24 med flere.
Nybygg av boliger i Stange
Hobergvegen 138-146, Gnr 16, bnr 20, 21, 22, 23, 24 med flere.
Oppgradering av tekniske anlegg m.m. ved videregående skole i Stange kommune
Utbedring av teknisk anlegg med nytt ventilasjonsaggergat på loft for plan 1 og 2, installasjon av ny heis, etablere ny atkomst til loft fra 2. etg. til teknisk rom på loft, utbedre brystningsvegger og utbedre lydforhold til kontorer og undervisningsrom på plan 1 og 2, etablere personalgarderober og renholdssentral i underetasjen samt bygningsmessige tilpasninger i forbindelse med ovennevnte arbeider. Samt noe oppgradering i forbindelse med brannkrav.
Sanering av vann- og spillvannsledninger i Stange
Fra investeringsbudsjett 2021-2024.
Ny bussløsning i tilknytning til Stange stasjon på Fylkesveg 222 i Stange
Ny bussløsning i tilknytning til Stange stasjon.
Utbygging av mobildekning i Stange kommune
Utbygging av mobildekning i områder inne i og i tilknytning til Romedal Almenning og Stange Almenning (RASA), der det er dårlig mobildekning i dag. Formålet er å øke sikkerheten for de som ferdes i områdene og å underlette den virksomhet som foregår inne på allmenningen, særlig skogdrift og beitebruk. I tillegg finnes det noen husstander i utkanten av området, hvor det er lite sannsynlig med utbygging av fiberbasert bredbånd og hvor det er ønskelig med fast mobilt bredbånd som erstatning. Utbyggingen vil gjennomføres som et investeringsprosjekt for kommunen. Det medfører at kommunen må være eier av de fysiske lokasjonene. Vinner av konkurransen vil bli tildelt en totalentreprisekontrakt for bygging av master på tilbudte lokasjoner. Mastene vil leies ut til leverandøren i en 10 års periode mot at disse driftes og vedlikeholdes i avtaleperioden, i henhold til den tilbudte dekning i tilbudet. Leverandøren vil disponere mastene og står for det tekniske utstyret.
Opparbeidelse av kjettingsplasser langs Fylkesveg 24 i Stange
Opparbeidelse av kjettingplasser på bunn og toppen av bakken med kapasitet for to modulvogntog.
Oppgradering av støyskjerm langs Fylkesveg 222 i Stange
Eksisterende støyskjerm har behov for større reparasjoner og delvis utskiftning på kortere strekninger.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.