Alle planlagte byggeprosjekter i Ringsaker

Nybygg av handelssentrum Åker E6 i Ringsaker, etappe 3 mfl
Områderegulert areal. 90 dekar. Minimum: 135.000 m2 Plasskrevende handel.
Nybygg av handelssentrum Åker E6 i Ringsaker, etappe 2
Områderegulert areal. 70 dekar. Minimum: 100.000 m2 Plasskrevende handel.
Ny bydel i Moelv sentrum
Et område mellom Storgata, Idrettsvegen, Moelv Idrettspark, Strandvegen og Moelva i Moelv sentrum. Det skal også vurderes å tilrettelegge for næring/forretning innen nordlige deler av planområdet.
Nybygg av handelssentrum Åker E6 i Ringsaker, etappe 1
Ca. 50 dekar. 50.000-60.000 m2. Plasskrevende handel.
Nybygg av boliger på Øverkvern i Ringsaker
Ca 172 daa. Det er regulert for ca. 40 eneboligtomter evt. noen i kjede/rekkehus, ca. 75 leiligheter i blokk, ca. 34 leiligheter i blokk/terrassert bebyggelse, og ca. 290 boenheter i 4-8 mannsboliger i kjede/rekke. Totalt nærmere 440 enheter.
Nybygg av leilighetsbygg i Svarthaugen vest i Sjusjøen
Byggeklare tomter. Totalt 200 boenheter i området, 10-15% er utbygd.
Nybygg av kontor i Brumunddal
Tomtestørrelse: 7930 m2
Nybygg av boliger i Moelv
90 daa. 100-150 enheter.
Nybygg av boligområde i Gaupen
Tomten er på 14.875 m2. 2-4 etasjer.
Nybygg av boliger i Moelv
58 daa. 50-60 enheter
Nybygg av næring i Brumunddal
VVA er utført. Etappevis utbygging. Område ved Globus. Totalt ca 7 daa.
Nybygg av eneboliger i Ringsaker
48 daa. 40 eneboligtomter.
Nybygg av boliger og næringsarealer i Næroset
Totalt ca. 1,5-2 mål næringsareal på området og plass for ca. 40 boenheter. Næring i 1 etasje og boliger i 2-3 etasje.
Nybygg av fritidsboliger i Ringsaker
Planområdet er ca 200 dekar. Gnr/bnr: 527/1 og 1/2070, 527/1/166.
Etablering av infrastruktur for handelssentrum i Ringsaker, trinn 2
Infrastruktur for 160 dekar handelssentrum.
Nybygg av infrastruktur for hytteområde i Sjusjøen
Infrastruktur for ca. 200 hyttetomter.
Nybygg av infrastruktur for hytteområde i Sjusjøen
Infrastruktur for ca. 200 hyttetomter.
Nybygg av eneboliger og konsentrert bebyggelse, Gaupen del 2
45 daa. 16 eneboliger, samt 8-10 enheter for konsentrert bebyggelse.
Nybygg av konsentrert bebyggelse og 2 eneboligtomter, alternativt 8 eneboligtomter i Nes
22 daa. Inntil 20 boenheter. Konsentrert bebyggelse og 2 eneboligtomter, alternativt 8 eneboligtomter.
Nybygg av dagligvareforretning på Mesnali i Ringsaker
Gnr/bnr: 510/80 og 510/21. Forretning i 1 etasje. Gjennomførelsetid: 6-9 måneder.
Nybygg av næringsbygg i Moelv
Gnr/bnr: 378/23 og 378/65.
Nybygg av boligområde i Brumunddal
10-14 boenheter. Byggeklare tomter.
Etablering av flomsikring og elvepromenade - Strandvegen i Ringsaker
Fra den nye gangbrua og ned til Strandvegen på østsiden av Brumunda for å gi sikker gangadkomst til sentrum.
Nybygg av boliger i Brumunddal
Rivning av bolighus som er i 2 etasjer og ca 200 kvm. Planområdet er på ca 1,6 dekar.
Nybygg av eneboliger på Kylstad
Privat grunneier, foreløpig ukjent for oss.
Nybygg Eneboliger Stavsjø
Tomteområde på 3.3 dekar 10 boenheter.
Ny gang- og sykkelveg og fortau langs Fylkesveg 213 i Moelv
Fra handlingsprogram for fylkesveger 2018-2023.
Nybygg av eneboliger og tomannsboliger i Ringsaker nord, trinn 1
21 daa. Ca 15 tomter til sammen for ene-/tomannsboliger fordelt på 2 byggetrinn. Trinn 1= 5-10 boenheter.
Nybygg av lagerbygg i Moelv
Planområdet er på ca 21 daa. Formålet med reguleringsplanforslaget er å legge til rette for næringsvirksomhet på tidligere småbruk. Næring skal i utgangspunktet omfatte utleie av lagerplass i containere og eksisterende bygninger, samt utleie av lift, gravemaskiner, hjullaster o.l. På sikt kan det også være ønskelig å oppføre ny bebyggelse for lagervirksomhet eller lignende, i form av f.eks. lagerhall.
Nybygg av bru fra Kirkvegen i Brumunddal
Bru over elva Brumunda, etablering av gang- og sykkelveg langs mjøskanten fra Skibladnerbrygga, over elva og bort til eksisterende gang- og sykkelveg fra Verven på sørsiden av elva, slik at det blir en sammenhengende tursti langs Mjøsa mellom Verven og Mjøsparken.
Nybygg av hybler i Mesnali
4 hybler i 3 byggnoder.
Nybygg av eneboliger og tomannsboliger i Ringsaker nord, trinn 2
21 daa. Ca 15 tomter til sammen for ene-/tomannsboliger fordelt på 2 byggetrinn. 5-10 boenheter blir bygd ut i trinn 1.
Ombygging av kryss i Ringsaker
Ombygging av krysset mellom fylkesveg 227, Gjerluvegen og Kvemyrvegen.
Nybygg av veksthus i Ringsaker
Planområde. 28 daa. Veksthusene skal være helårlig robotisert planteproduksjon innendørs. Det skal være integrerte solceller i tak og sydvendt langvegg. Produksjonen baserer seg på regulerbare LED-lys og vertikale vekststasjoner. Det går å ha parallell produksjon av ulike plantetyper i samme bygg. Det er beregnet at produksjonskapasitet kan være ca. 2-3 millioner planter pr år avhengig av plantetype. Hurtigladestasjon for elbiler har en kapasitet på 3 MW og flere hundre hurtigladinger pr døgn. Det skal være med takoverbygg med integrerte solcellepaneler, vil gi ca. 200 kW. Det sees også på muligheter for batterianlegg med nettstøtte til Elvia, for utjevning av effekttopper. Det kan også være aktuelt å etablere hydrogenstasjon. Hurtigladestasjonen og veksthusene skal delvis drives med solceller, og disse kan fordele strømkapasitet ved effekttopper og på så vis få samdriftsfordeler.
Sanering av jernbaneovergang og bygging av ny adkomstveg ved Bergsvika i Ringsaker
Legge til rette for å stenge den usikrede planovergangen på Dovrebanen 162,448 km, ved Bergsvika. Det skal anlegges ny veg med møteplass langs jernbanen. Ny adkomstveg til boligeiendommene Turistvegen 454 og 456 på Brøttum.
Nybygg av aktivitetshus på Nes
Aktivitetshuset skal inneholde treningsrom/ badstue med badstamp på trammen. Bygget plasseres på grunnmur fra gammel potetmelfabrikk. Foreløpig uklart angående størrelse på planlagt bygg. Gammelt bygg er 15x8 meter. Planområde er 39 daa.
Nybygg av vannledninger på Rudshøgda i Ringsaker
Fra Ødegårdstoppen til Ringsaker Elektro i Moelv.
Ombygg av masseuttak på Seberg
Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for videre drift i det eksisterende uttaket på Seberg mot en avslutning og tilbakeføring av området til landbruk. Som en del av dette skal det tas imot rene masser for å begynne å klargjøre for tilbakeføring til landbruksareal. Det anslås at det gjenstår en driftstid på ca. 20 år.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Ringsaker nord, trinn 1
21 daa. Ca 15 tomter til sammen for ene-/tomannsboliger fordelt på 2 byggetrinn. Trinn 1= 5-10 boenheter.
Ny gang- og sykkelveg i Ringsaker
Fra handlingsprogram for fylkesveger 2018-2023.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Ringsaker nord, trinn 2
21 daa. Ca 15 tomter til sammen for ene-/tomannsboliger fordelt på 2 byggetrinn. 5-10 boenheter blir bygd ut i trinn 1.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.