Alle planlagte byggeprosjekter i Nord-Aurdal

Nybygg av bolig- og næringsområde i Fagernes sentrum
Formålet med reguleringen er å utvikle boligbebyggelse og næring på deler av arealet som tidligere var jernbaneområdet. Foreløpig planområde omfatter hele/deler av eiendommene gnr./bnr. 25/5, 25/121, 25/75, 25/265, 25/278, 25/279, 25/288 m.fl, og ligger mellom Jernbanevegen og E16, fra Skiferplassen og sørøstover til innkjøringen mot Fagernes ved Shell.
Nybygg av næringspark i Nord-Aurdal
50 mål. Enda litt uavklart angående E16 som eventuelt vil bygges gjennom området.
Utvidelse av boligområde i Fagernes
Ca. 20 eneboligtomter, og 2-3 boligtomter for 1-4 enheter.
Til- og ombygg av klinikk m.m. på Fagernes i Nord-Aurdal kommune
Valdres Lokalmedisinske Senter – Eigedom IKS skal bygge ny fløy for DPS. BUP, kreft poliklinikk og øyelege i tilknyting til eksisterande bygg for VLMS på Fagernes. Den nye fløyen blir oppført i 3 fulle etasjar + halv underetasje med overbygd del for parkering. I u-etg er det tekniske rom, kontor, og garderobe samt inngangsparti. I 1, 2. og 3 etg etg er det tilrettelagt med kontor og behandlingsrom fordelt mellom DPS; BUP og poliklinisk kreftavdeling, samt augelege. Teknisk rom for ventilasjon er plassert på tak. Det skal også omfatte utbygging av eksisterande storkjøkkenfunksjon samt mindre ombygging i eksisterande areal i samband med om innreiing av eksisterande kjøkken samt samanbygging mellom ny fløy og eksisterande hovudbygg. Utbygging vil også medføre utviding av parkeringsareal med tilhøyrande områdebelysning og ladestasjon for el-bil.
Nybygg av leiligheter og næring i Fagernes
Gnr. 25 bnr. 133, 170, 222 m.fl.
Nybygg av leiligheter på Leira i Valdres, trinn 3
Total prosjektkostnad ca 125 mill kr for 3 byggetrinn.
Opparbeidelse av infrastruktur for nybygg av næringspark i Nord-Aurdal
50 mål. Enda litt avklart angående E16 som eventuelt vil bygges gjenom området.
Etablering av infrastruktur for nybygg av fritidsboliger i Nord-Aurdal kommune
Etablering av fritidsboliger med atkomstveger, parkering og område for ny trafo, skiløype/turveg, foruten friluftsområde.
Etablering av infrastruktur for utvidelse av eksiterende boligområde i Nord-Aurdal
25-35 boenheter i form av eneboliger/tomannsboliger. Utvide eksisterende boligområde i tråd med kommuneplanens arealdel. Foreløpig planområde omfatter hele/deler av eiendommene gnr./bnr. 18/279, 18/33, 18/18, 18/38, 18/411 ig 18/315, og ligger nord for eksisterende boligområde på Marsteinshøgda.
Etablering av massedeponi i Fagernes
Etablering av massedeponi med mulighet for å kunne benytte eiendommen i næringsvirksomhet i framtiden. Planområdet ligger ca. 4 km nord for Fagernes sentrum, langs FV51. Gnr/bnr: 16/86, deler av 16/15 samt deler av Bygdinvegen. Planområdet 69 daa.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.