Alle planlagte byggeprosjekter i Kongsvinger

Nybygg av næringsbygg i Granli
Totalt ca 1000 dekar tomt.
Nytt næringsområde i Kongsvinger
Ca 86 daa. Gnr/bnr 24/245, del av 24/36, og 28/218, 28/424, samt 28/438 mfl.
Nybygg av næringsområde i Kongsvinger
Ledige tomter ca 150 daa.
Etablering av kryssningsspor på Kongsvingerbanen, øst for Galterud stasjon
1,6 km. Utfylling i Glomma over en strekning på ca. 300 m.
Økt kapasitet for lange godstog på Kongsvinger-riksgrensen
Forelengelse av kryssingsspor. Nedleggelse av Magnor planovergang.
Nybygg av næringsområde i Kongsvinger
130 dekar ledig. Byggeklare tomter.
Nybygg av kontorbygg i Kongsvinger
TEK17, BREEAM Very good og Energiklasse A.
Nybygg av boliger i Kongsvinger
Planområdet utgjør deler av gnr/bnr. 50/1, 50/2, 50/21 og 51/103. 25 eneboligtomter ligger i øvre vestre og midtre del av utbyggingsfeltet i Solbakken, mens en tomt for tomannsboliger og 2 tomter for konsentrert bebyggelse er lagt lengst sør.
Forberedende arbeider for ERTMS i Norge, Kongsvingerbanen
- Føringsveier for kabler på stasjoner, sidespor, planoverganger, blokkposter og rasvarsling - Fundament for nye tekniske hus - Strømforsyning for nye installasjoner, inkludert reservestrøm
Utvidelse av massetak og lager-/logistikkbygg i Granli, Kongsvinger
Utvidelse av masseuttak ca. 90 daa. Utvidelsen omfatter et volym på ca. 3,5 mill. m3. Planområdet er på ca. 607 daa. I sørvest avgrenses planen av jernbanen og Austmarkavegen. I nord avgrenses området ved Dypdalen. Planområdet omfatter også eksisterende verkstedvirksomhet og fire boliger i sørlig del. Planen omfatter følgende gnr/bnr: 12/11, 12/12, 12/20, 12/41, 12/56, 12/94, 12/73, 12/37, 12/38, 12/112, 12/90, 12/3, 12/48, 12/66, 12/120, 12/74, 158/3, 12/8, 12/24, 12/34, 24/62, 12/89, 12/92, 12/15, 12/86, 12/69, 12/47, 12/65 og 12/114.
Enøktiltak ved idrettshall i Kongsvinger
ENØK tiltak, utvendig oppdraging og UU tilpasning.
Nybygg av overføringsledning i Kongsvinger
Fra investeringsbudsjett 2014-2021.
Oppgradering av boliger, låve mm i Kongsvinger
Oppgradering av boliger og låve, bl.a utskifting av tak, fasade på boliger, takplater på låve og låvebru.
Ny banekobling på Kongsvinger
I jernbanesektorens handlingsprogram 2018-2029 med planlagt utførelse i 2024.
Rehabilitering av fasade på svømmehall i Kongsvinger
Prosjekt fra Økonomiplan 2022-2025.
Nybygg av bussterminal på Fylkesveg 196 i Kongsvinger
Nytt bussterminal på Kongsvinger stasjon.
Asfaltering av vei i Kongsvinger
Dette gjelder Ellens veg og Jernbanegata mellom Ellens veg og Jernbanegata 47/52. Prosjektets omfang er på totalt 375 meter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.