Alle planlagte byggeprosjekter i Kongsvinger

Nybygg av næringsbygg i Granli
Totalt ca 1000 dekar tomt.
Nybygg av boliger på Holt i Kongsvinger
Totalt 129 boenheter fordelt på: 99 leiligheter, 16 boenheter i firemannsboliger og 14 boenheter i rekkehus. Gårdsrom 1, felt BBB1 – 3 blokker, ca. 57 leiligheter Gårdsrom 2, felt BBB2 – 2 blokker, ca. 42 leiligheter Gårdsrom 3, felt BKS1-4 – 4 rekkehus, ca. 14 boenheter Gårdsrom 4, felt BKS5 – 4 firemannsboliger, ca. 16 boenheter
Nybygg av næringsområde i Kongsvinger
Ledige tomter ca 150 daa.
Økt kapasitet for lange godstog på Kongsvinger-riksgrensen
Forelengelse av kryssingsspor. Nedleggelse av Magnor planovergang.
Etablering av kryssningsspor på Kongsvingerbanen, øst for Galterud stasjon
1,6 km. Utfylling i Glomma over en strekning på ca. 300 m.
Nybygg av boliger i Kongsvinger
Planområdet utgjør deler av gnr/bnr. 50/1, 50/2, 50/21 og 51/103. 25 eneboligtomter ligger i øvre vestre og midtre del av utbyggingsfeltet i Solbakken, mens en tomt for tomannsboliger og 2 tomter for konsentrert bebyggelse er lagt lengst sør.
Utvidelse av bygg og renselinje ved krematorium i Kongsvinger
Prosjektet omfatter utbygging av ny renselinje.
Forberedende arbeider for ERTMS i Norge, Kongsvingerbanen
- Føringsveier for kabler på stasjoner, sidespor, planoverganger, blokkposter og rasvarsling - Fundament for nye tekniske hus - Strømforsyning for nye installasjoner, inkludert reservestrøm
Utvidelse av massetak og lager-/logistikkbygg i Granli, Kongsvinger
Utvidelse av masseuttak ca. 90 daa. Utvidelsen omfatter et volym på ca. 3,5 mill. m3. Planområdet er på ca. 607 daa. I sørvest avgrenses planen av jernbanen og Austmarkavegen. I nord avgrenses området ved Dypdalen. Planområdet omfatter også eksisterende verkstedvirksomhet og fire boliger i sørlig del. Planen omfatter følgende gnr/bnr: 12/11, 12/12, 12/20, 12/41, 12/56, 12/94, 12/73, 12/37, 12/38, 12/112, 12/90, 12/3, 12/48, 12/66, 12/120, 12/74, 158/3, 12/8, 12/24, 12/34, 24/62, 12/89, 12/92, 12/15, 12/86, 12/69, 12/47, 12/65 og 12/114.
Etablering infrastruktur for næringsområde i Kongsvinger
Dette er området rundt dagens gjenvinningsstasjon.
Enøktiltak ved idrettshall i Kongsvinger
ENØK tiltak, utvendig oppdraging og UU tilpasning.
Kryssing av Glomma med nye vann- og spillvannsledninger i Kongsvinger
GIVAS skal krysse Glomma med ny vann- og pumpeledning spillvann i Kongsvinger. Det er to alternative løsninger til kryssing som er aktuelle. Alt.1 er kryssing mellom Stømnerhamna og Langeland og alt. 2 er kryssing mellom Ytre Stømner til Ytre Greåker.
Nybygg av overføringsledning i Kongsvinger
Fra investeringsbudsjett 2014-2021.
Ny banekobling på Kongsvinger
I jernbanesektorens handlingsprogram 2018-2029 med planlagt utførelse i 2024.
Nybygg av bussterminal på Fylkesveg 196 i Kongsvinger
Nytt bussterminal på Kongsvinger stasjon.
Asfaltering av vei i Kongsvinger
Dette gjelder Ellens veg og Jernbanegata mellom Ellens veg og Jernbanegata 47/52. Prosjektets omfang er på totalt 375 meter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.