Alle planlagte byggeprosjekter i Gausdal

Nybygg av leiligheter i Østre Gausdal i Gausdal
Totalt skal det bygges ca. 300-400 boenheter i området. 18 leiligheter er planlagt i første trinn.
Nybygg av industriområde på Steinsmoen
50 dekar. Flatt område. Veg, vatn og kloakk er lagt fram til tomtegrensa. Ny fv. 255, avstand 15 km til E6 ved Lillehammer.
Nybygg av hytteområde på Skei
146 nye hyttetomter.
Utvidelse av hotell i Gausdal
Gnr/bnr: 139/17 og 210/30.
Nybygg av fritidsboliger i Gausdal
Gnr/bnr: 105/11, 104/1, 98/1 og 103/2 (98/25).
Nybygg av tomannsboliger i Gausdal
13 tomter for tomannsboliger.
Riving, nybygg eller rehabilitering av fritidsboliger i Skei
Gnr/bnr: 201/2, 201/64, 65, 66, 67, 68 og 69. Planområde: 12,7 daa. Det står i dag 4 fritidsboliger på tomten. Utbyggere kan enten velge å rehabilitere fritidsboligene, rive og bygge ny bolig eller bygge ny bolig på eksisterende grunnmur.
Opparbeidelse av vei og etablering av trase m.m. på næringsområde i Gausdal kommune
Det skal opparbeides ny veg innover i det regulerte området. Langs vegen/i veggrøfta skal det lages ny trase for en bekk. Bekken skal sikres i ny stikkrenne og nytt bekkefar til samløp med opprinnelig bekkeløp. Området ligger langs fv. 2528 Baklivegen mellom Segalstad Bru og Follebu, ca. 1 km sørover fra avkjøring fv. 255 ved Segalstad Bru.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.