Alle planlagte byggeprosjekter i Elverum

Riksveg 25 Elverum-Riksgrensen/Støa, utbedring av dagens veg
Tofeltsveg, to- og trefeltsveg, firefeltsveg
Nybygg av boliger og næring m.m i Leiret i Elverum
Elvarheimgata 18 og Storgata 5, 7 og 9. Gnr. 28 / bnr. 50, 587 og 1136 og gnr. 29 / bnr. 3 og 27. 4-8 etasjer.
Nybygg av datasenter i Elverum
Området er 200.000 m2.
Nybygg av boligområde i Elverum, trinn 1
Totalt skal det bygges 3 boligblokker og "Townhouse" på tomten. Trinn 1 omfatter 2 boligblokker. Trinn 2 kan bygges når gammel svømmehall er revet. Gnr/bnr: 28/145 del av 28/426, 9.
Nybygg av næringsbygg i Grundsetmoen, trinn 2
Ca. 250 daa. Byggeklare tomter.
Nybygg av industri ved Løvbergsmoen i Elverum, næringstomt 3
Tomten er på 11 700 kvadratmeter. Næringstomt 3 kan deles opp.
Nybygg av næringsbygg i Grundsetmoen, trinn 1
Ca. 150 daa. Byggeklare tomter.
Nybygg av boligblokker i Leiret i Elverum
Gnr./bnr. 30/1, 30/488 og 30/1008p. Planområdet er ca. 4,5 daa.
Nybygg av rekkehus i Elverum
Planområde: 10,5 dekar.
Nybygg av boliger på Ydalir i Elverum
Godkjent detaljregulering. Gnr/Bnr: 31/1313, 1383.
Nybygg av boligområde i Elverum, trinn 2
Totalt skal det bygges 3 boligblokker og "Townhouse" på tomten. Trinn 1 omfatter 2 boligblokker. Trinn 2 kan bygges når gammel svømmehall er revet. Gnr/bnr: 28/145 del av 28/426, 9.
Nybygg av boliger i ny bydel, Sagåa/Prestmyra, Elverum kommune
Antall boenheter er et anslag. Området ligger nord-vest for damtjernvegen. Ydalir er et pilotområde i ZEN-forskningssenter.
Utvidelse av kjøpesenter i Elverum
Gnr/bnr:30/234, 1028, 1246.
Nybygg av boligområde i Elverum
Gnr/bnr: 99/9, 99/69, 99/71, 100/204 samt mindre del av Hovindveien (99/1 og 224/2). Planområde: 35,4 dekar.
Nybygg av boliger for vanskeligstilte i Elverum
Fra investeringsbudsjett 2020-2023.
Nybygg av ene- tomanns- og flermannsboliger i Elverum
Ferdigregulert. 15 tomter, fordelt på ene-, tomanns-, og firemannsboliger. Planområdet er på ca. 28 daa. Private grunneiere. GNR/BNR: 46/9, 35/12, 36/36 mfl.
Nybygg av leiligheter i Elverum
Ca 13-15 stk leiligheter i 3-4 etasjer. Gnr/Bnr: 30/450, 6.
Nybygg av boligområde i Elverum
Gnr/bnr: 31/121, 31/192, 31/17 og 31/1027. Planområdet er ca. 3,5 daa. Minimum 8 boenheter.
Nybygg av eneboliger på Ydalir i Elverum
Gjenstår 5 tomter. Min 40 enheter og max 65 enheter. Gnr/Bnr: 31/1313, 1383.
Sanering av planoverganger og etablering av nytt krysningspunkt ved Bækkemovegen i Elverum
Fem usikra planoverganger skal saneres og erstattes av ett nytt krysningspunkt. Det nye krysningspunktet, inkl. ny adkomstvei, vil utgjøre ny kobling mellom Kverndalsvegen (fv. 2118) og eiendommene på vestsiden av jernbanen i Bækkemovegen. Planområde er på ca. 88 daa.
Nybygg av midlertidige kommunale boliger for vanskeligstilte i Elverum
Elverum kommune v/Eiendomsstaben planlegger å bygge 6 små boenheter på gbnr. 34/27 langs Vestsivegen. Boligene skal være for voksne med akuttbehov for bolig/overnatting.
Ny banekobling på Elverum
I jernbanesektorens handlingsprogram 2018-2029 med planlagt utførelse i 2024.
Utskifting av pasientsignalanlegg for sykehjem i Elverum
Fra økonomiplan 2022-2025. Nytt pasientsignalanlegg som skal erstatte gammelt anlegg slik at en unngår kritiske situasjoner.
Utskifting av pasientsignalanlegg for sykehjem i Elverum
Fra økonomiplan 2022-2025. Nytt pasientsignalanlegg som skal erstatte gammelt anlegg slik at en unngår kritiske situasjoner.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.