Alle planlagte byggeprosjekter i Lindesnes

Nybygg av boliger i Mandal
Ca 1000 daa. 700-900 stk boliger. Felt B2.
Utvidelse av næringsområde i Lindesnes
440 daa planområde. Gnr/bnr: 29/4, 29/6, 29/10, 29/17, 29/24, 29/26, 29/27, 29/28, 29/29, 29/37, 29/56, 29/57, 36/1, 36/12, 37/13, 187/2-3 og 203/1-2.
Nybygg av kombinert formål (industri, kontor, bolig) i Mandal sentrum
Gnr/bnr: 160/840, 160/842, 841, 838, 839, 639, 204/27, 185/1 og 160/1417.
Nybygg av næringsområde i Lindesnes
Gnr/bnr: 27/6 (6, 7, 9, 33, 77, 38), 29/4 (4, 10, 12, 12, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 55, 56 og 57), 27 (1, 25), 40/ 5, 15, 24, 26, 84, 100, 703), 206/ (3, 4) og 231/1. Havneaktivitet. Potensiale att bli største industrhavnene på Sørlandet. Planområdet er på 100 mål.
Nybygg av barnehage, næring/leiligheter i Marnardal, trinn 2
Godkjent detaljregulering. Boliger eller næring.
Nybygg av leiligheter i Marnardal, trinn 3
Godkjent detaljregulering. 50-80 leiligheter.
Utvidelse av av tunnel i Mandal
Bygges etter Kronheia fjellanlegg.
Utvidelse av hotell i Mandal, trinn 2
Totalt 160 rom. Første byggetrinn inkluderer 80 rom.
Påbygg av leiligheter på "Sparbygget" i Lindesnes
Påbygg av 2 alternativt 3:e etasje. Gnr/bnr: 356/144, 147 og 157.
Nybygg av hytteområde i Lindesnes
Planområde: 63 daa.
Nybygg av kolonihytter i Holum
Planen omfatter bygging av 18 stk kolonihagehytter på 30 m2 BYA med tilhørende parseller for grønnsakshagedrift. Gnr/bnr: 99/22 og 8.
Rassikring/omlegging av veg ved fv 455, Øylid i Marnardal
Ca. 600m. Prosjektet ligger i prioriteringskategori middels på listen over rassikringsprosjekt fra desember 2011. Steinsprang, is, jord. Sikringstiltak i sideterreng. Samme reguleringsplan som Øyslebø-Heddeland gs-vei.
Opprusting av barneskole i Mandal
Prosjekt fra Økonomiplan 2022-2025.
Nybygg av fortau langs fylkesvei på Eigebrekk, Mandal
Foreslått avgrensningen for planarbeidet er den aktuelle strekningen langs fylkesveien/Tregdeveien på omtrent 90 meter i lengde hvor det mangler fortau, både regulert og opparbeidet.
Flomsikringstiltak i Lindesnes kommune
Fra investeringsbudsjett 2022-2025.
Ombygg av gymsal til kantine og bibliotek ved ungdomsskole i Lindesnes kommune
Eksisterende gymsal ved Vigeland Ungdomsskole skal bygges om til kantine og bibliotek. Det skal etableres en mesanin over biblioteket.
Utvidelse av deponi på Strømsvika i Mandal
Prosjektet er oppdelt i fire deler: Del 1- Sprengning av fjellkile og klargjøring for bunntetning Nord. De 2- Bunntetning av fjellkile Nord. Del 3- Klargjøring, grunnarbeid og bunntetning av nytt deponi Sør, Frem til eksisterende driftsvei. Del 4- Klargjøring, grunnarbeid og bunntetning av nytt deponi Sør, Over driftsvei og frem mot gammelt deponi.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.