Alle planlagte byggeprosjekter i Evje og Hornnes

Nybygg av hytter og infrastruktur i Evje kommune
71 råtomter der 40 stk har mulighet for tilkobling ved eksisterende trafostasjon.
Nybygg av flerbolighus i Krossen, trinn 2 mfl.
Total utbygging 4 flerbolighus à 6-10 leiligheter. Gnr/bnr: 5/12, 16, 17, 38, 41, 77 mfl.
Nybygg av kraftverk i Syrtveitfossen i Evje og Hornnes kommune
Kraftverket er planlagt med inntak ovenfor dam Byglandsfjord og utløp nedenfor Syrtveitfossen. Foreløpige produksjonsberegninger basert på utnyttelse av et bruttofall på 16,5 m, slukeevne på 135 m3/s og minstevannføring på 15 m3/s (tilsvarer gjeldende minstevannføring ut av Byglandsfjorden) gir en midlere kraftproduksjon på om lag 117 GWh ved 20 MW installert effekt.
Nybygg av eneboliger i Evje
Totalt 9 tomter. A1-4, 1082 m2 A1-4, 1038 m2 til salgs, privat eier A2-1, 850 m2 A2-2, 1010 m2 A2-3, 1240 m2 A3-1, 1200 m2 A3-2, 1040 m2 A5-1, 950 m2 A6-2, 1120 m2
Nybygg av boligområde i Evje, trinn 1
5 tomter gjennstår for salg.
Nybygg av enebolig i Evje
Tomt 1163 m2. Salgspris: 500.000 kr.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Evje
Infrastruktur for 11 boligtomter.
Nett, rensk og bolt på Fv 302 Lindalen i Evje og Hornnes
Prosjektet ligger i prioriteringskategori lav på listen over rassikringsprosjekt. Anleggsstart er ikke bestemt. Steinsprang.
Steinsprangnett og bolting på Fv 42 Ånelandskleiver i Evje og Hornnes
Prosjektet ligger i prioriteringskategori lav på listen over rassikringsprosjekt. Anleggsstart er ikke bestemt. Steinsprang.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.