Alle planlagte byggeprosjekter i Bykle

Nytt næringsareal i Bykle
Gnr/bnr: 3/6, 214, 219. Minst 15.000 m2.
Nybygg av fritidsboliger og næringsbygg i Bykle
Gnr/bnr: 2/952 og 2/2. Felt A1- planlegges det bygging av konserthus/livssenter. FHK- Sentrumsprosjekt med næringsbygg. 1700m2 med parkeringskjeller og 25 fritidsleiligheter, H3- Fritidsboliger. F1- Fritidsboliger. Planområde: 60 daa.
Fortetting av hytteområde i Bykle kommune
For enkel- eller parhytte. Infrastruktur finnes til tomtgrense. Området er på totalt 80 mål og kan fortettes med max 70 enheter.
Nybygg av leiligheter på Hovden i Setesdal, trinn 3 mfl
De nye leilighetene på Yvst vil bli bygget på tomta til Hovden Høyfjellshotell.
Nybygg av fritidsbustader i Bykle
50-70 hytter. Gnr/bnr: 3/280, 3/13 og 3/370.
Etablering av hytter i Bykle
Gnr/Bnr: 2/17, 90, 133, 154, 1179 og 1350.
Nybygg av fritidsboliger i Bykle kommune
Grunneier: Jon Ove Heen. Gnr.1, Bnr. 21 og 115.
Fortetting av eksisterende fritidsboligområde i Bykle
Fortetting av 6-8 fritidsboligtomter innenfor eksisterende hytteområde i Hartevasskroken. Det skal legges til rette for mindre frittliggende fritidsboliger tilpasset til dagens landskap og bygningsmiljø. Det legges opp til gode utearealer og samordning av infrastrukturløsninger, med blant annet forslag om å løse parkering i kjeller/under bakken. Gnr/bnr: 2/1, 2/138, 2/162, 2/1024, 2/1352, 2/1353, 2/141, 2/1351, 2/161, 2/160, 2/1349, 2/1400, 2/1915, 2/101, 2/1348, 2/1342, 2/1343, 2/1272, 2/1344, 2/288, 2/287 og 2/1911, samt gnr/bnr 2/1/147, 2/1/32, 2/1/29, 2/1/49 og 2/1/146. Planområde: 59 dekar.
Nybygg av infrastruktur for hytter i Bykle
Infrastruktur for 40 hytter. Gnr/bnr: 3/280, 3/13 og 3/370.
Nybygg av fritidsboliger i Bykle
Planområde: 4,62 daa Max BYA til 120 m2/fritidsbolig.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.