Alle planlagte byggeprosjekter i Birkenes

Nybygg av boligområde i Birkenes
Privat grunneier: Nils Olav Birkeland. Formålet med planen er å legge til rette for utbygging av frittliggende boligbebyggelse og leilighetsbygg. Ca. 50 boenheter. Det kan også være aktuelt å regulere til barnehage i området og tilrettelegging for aktivitet i Flakksvann.
Nybygg av solpark i Birkenes
I solparken legges det opp til kombinert saubeite og solkraft- produksjon. 12 megawatt peak (MWp) som tilsvarer årlig produsert energi på rundt 12 GWh og energiforbruket på cirka 600 norske husholdinger, vil dette bli den største solparken i Norge. 185 mål tomt.
Etablering av boliger for psykisk utviklingshemmede i Smedens Kjerr i Birkenes kommune
Det vil bygges fire boliger og et fellesområde med muligheter for opptil fire boliger til senere. Hver av boligene er ca. 68 m2 BRA, mens fellesarealet er ca.190 m2 BRA. Bygget vil ligge langs fjellskrenten på tomta, i én etasje uten kjeller.
Utlegging av vei på Fv 323 Skåre-Viki i Bygland
Prosjektet ligger i prioriteringskategori lav på listen over rassikringsprosjekt. Anleggsstart er ikke bestemt. Steinsprang.
Nett og bolt på Fv 405 Skjerkedalen i Birkenes
Prosjektet ligger i prioriteringskategori lav på listen over rassikringsprosjekt. Anleggsstart er ikke bestemt. Steinsprang, jord/løsmasser.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.