Alle planlagte byggeprosjekter i Arendal

Nybygg av infrastruktur for boligområde i Arendal
Området kan gi anslagsvis inntil 400 boliger.
Nybygg av blokkbebyggelse i Arendal, trinn 5 m.fl.
Totalt 700 boliger på området.
Nybygg av boligområde i Arendal
Området kan gi anslagsvis inntil 400 boliger. Byggeklar tomt.
Nybygg av boligområde på Østre Mørfjær- Saltrød
Området kan gi anslagsvis inntil 300 boliger.
Nybygg av boligområde på Myra, Arendal
Området vil anslagsvis gi ca. 200 boliger.
Nybygg av leiligheter, kontor, kirke og torg i Arendal, del 3
Faveo prosjektledelse AS er innleid som daglig leder i Kystveien Utvikling AS.
Nybygg av næringsbebyggelse og storhandel i Arendal
Området som foreslås regulert omfatter deler av gnr./bnr. 511/158, 509/357, 509/71, 511/109 og 511/43. Området er på ~100 daa. Formålet med planen er å tilrettelegge for næringsvirkomhet. Det kan være aktuelt med et kombinert formål med både industri/lager/kontor/forretning i form av plasskrevende varer. En ser for seg at området kan være aktuelt for håndverksbedrifter, virksomheter som har behov for lager, forretninger med behov for større areal som byggvareforretninger e.l, og tilhørende kontorfasiliteter for disse virksomhetene.
Nybygg av boliger for funksjonshemmede i Arendal
Det planlegges for totalt 10 bygg med 60 leiligheter.
Utvikling av Saltrød bydelssenter i Arendal
Gnr/bnr: 43/27, 43/34, 43/79, 43/79-1, 43/79-2, 43/90, 43/91, 44/11, 44/412, 44/229, 44/39, 44/40, 44/43, 44/51, 44/58, 44/92, 44/112, 44/144, 44/160, 44/175, 44/402, 44/625, 44/516 og 600/4.
Nybygg av boliger på Tangen i Arendal
ca 220 boliger. 2-7 etasjer.
Utvikling av His bydelssenter i Arendal
Vurderer tomten som aktuell for nytt helsehus i kommunen.
Nybygg av boliger i Arendal
Gnr/bnr: 39/7, 15, 38/53.
Nybygg av flerbrukshall i Arendal
Lokalisering er ikke fastsatt.
Nybygg av rekkehus og leiligheter i Arendal
Ca. 46 dekar. 50-60 stk boenheter.
Nybygg av kontor, lager og industribygning i Arendal
40 mål. Infrastruktur er ferdig.
Nybygg av boliger i Arendal
2-3 etasjer. 43/23, 64, 87.
Nybygg av leiligheter i Arendal
Utleieboliger. Bak biblioteket i Arendal. Del av Fløyheia.
Nybygg av blokkbebyggelse i Arendal
Infrastruktur skal utføres av utbyggere.
Nybygg av konsentrert småhusbebyggelse på Bråstad
Godkjent detaljregulering. Ene- tomanns- og 4-mannsboliger. Totalt ca. 90 boenheter på området.
Nybygg av byggvareforretning i Arendal
54 daa planområde. Gnr/bnr: 443/154 og deler av 445/131 og 443/128.
Nybygg av industriområde i Arendal
Gnr/bnr: 52/616, 511, 720, 377, 701, 791, 790, 270, 38, 619, 739, 770, 740, 774, 563, 741, 642 og 870.
Opparbeidelse av kanalby i Arendal
Planer om å åpne en gammel kanal, ca. 300 meter, gjennom byen. Ønskes ferdigstilt til 300 års jubileum 2023.
Nybygg av blokkbebyggelse i Arendal, trinn 4
Totalt 700 boliger på området.
Nybygg av fritidsboligområde på Tverdalsøy, Bota
Planområde: 196 daa. Gnr/bnr: 76/8, 76/9, 76/15, 76/117 og 76/126. Totalt 42 fritidsboligtomter fordelt på: BFF1= 9 tomter BFF2=3 tomter BFF3=2 tomter BFF4= 3 tomter BFF5= 2 tomter BFF6= 5 tomter BFF7-9= 5 tomter BFF10= 3 tomter BFF11= 4 tomter BFF12= 4 tomter BFF13= 3 tomter BFF14= 6 tomter BFF15= 2 tomter BFF16= 2 tomter BFF17= 1 tomt
Nybygg av flerbolighus i Nedenes
Reguleringplan er godkjent. Gnr/bnr: 431/132,133,151.
Nybygg og ombygg til kontor samt riving av sagbruk i Arendal
Gnr/bnr: 502/55, 1314 og 1274. Planområde: 8 daa.
Nybygg av infrastruktur for boligområde på Østre Mørfjær- Saltrød
Området kan gi anslagsvis inntil 300 boliger.
Nybygg av firemannsboliger i Arendal
Gnr/bnr 507/2378, 192.
Nybygg av nasjonalparksenter på Hove i Arendal
Nasjonalparksenter innenfor Hove Leirsenter.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Arendal
Infrastruktur for 100-150 boenheter, mest blokkbebyggelse.
Nybygg av eneboliger på Færvik på Tromøya
Planområdet er på ca. 9.85 daa og er i dag uregulert og avsatt til boligformål i gjeldene kommuneplan 2019-2029.
Til og ombygg av kontor i Arendal
Det planlegges tilbygg på 2500-3500 m2 Planområdet omfatter kontorbygget til Gard i Kittelsbuktveien 31, samt eksisterende boliger i Svinoddveien 14, 16, 18, 20 og 22. Hensikten med planarbeidet å tilrettelegge for en utvidelse av Gard sine kontorlokaler i Varmekroken (Kittelsbuktveien 31). For å kunne få dette til vil det være behov for å transformere deler av eksisterende boliger i Varmekroken/Svinodden (som eies av Assuransegården) fra bolig til kontorformål. Det er ønskelig å tilrettelegge for nytt tilbygg sør for eksisterende hovedbygning. Hovedinngangen vurderes beholdt som i dag.
Nybygg av eneboliger og næringsbygg (kultur) i Tvedestrand
Godkjent regulering. 9 eneboliger. 1 kulturbasert næringsbygg med overnattningsplasser, BYA 400 kvm, 1 alt 2 etasjer. Ca. 50 mål.
Nybygg av bofellesskap i Arendal
Kommunen har et sterkt behov for flere bofellesskap for personer med nedsatt funksjonsevne og formålet med planen er å legge til rette for heltidsbemannede boliger til bofelleskap med ansattbase. Ca. 6-10 boenheter.
Nybygg av bofellesskap i Arendal
Planen omfatter bygging av bofellesskap for mennesker med nedsatt funksjonsevne. 6-8 boenheter+ personal/ansattbase. Planområdet utgjør ca 6,3 daa.
Infrastruktur for kjølevann til Eyde Energipark i Arendal
Kjølevannsbehov på 500 m3/t, som tilsvarer 139 l/s. Kjølevann skal hentes fra ca 50 m dyp i Tromøysund.
Nybygg av fritidsboliger i Tromøy
Totalt 36 eneboligtomter med tilhørende båtplass.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.