Alle planlagte byggeprosjekter i Senja

Rassikring/tunnel på Fylkesveg 7886 (tidligere fv. 277) Husa i Lenvik
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor middels. 369m.
Rassikring/tunnel på Fylkesveg 7864 (tidligere fv. 243) Sifjordskaret I-III i Torsken
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor middels. 233m.
Rassikring/overbygg på Fylkesveg 7874 (tidligere fv. 263) Liskardfjellet i Lenvik
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor middels. 520m.
Etablering av akvakulturanlegg i sjø i Senja
Lokaliteten er tenkt plassert på Vestsiden av øya Senja, i Andfjorden. Anlegget vil ha plass til 4 merder med en omkrets på 160 meter til oppdrett av laks. Anlegget vil ha en kvadratisk utforming, og bli 200 m langt og 200 m bredt. Inkludert ferdeselsforbudet på 20 m ut fra anleggsrammen vil anlegget legge beslag på 57. 600m². Omsøkt MTB er på 988 tonn. Anlegget, inkludert flåte og fortøyningsliner og deres utstrekning vil dekke et større areal. Med en MTB på 3120 tonn, vil estimert produksjon ligge på 3432 tonn per utsett.
Nybygg av 132 kV kraftledning mellom Silsand-Botnhamn
Ny ca. 50 km lang 132 kV kraftledning fra Silsand transformatorstasjon, via nye Botnhamn transformatorstasjon til Brensholmen transformatorstasjon. Ny 132/22 KV transformatorstasjon i Kjosen ved Botnhamn.
Rassikring på Fylkesveg 7886 (tidligere fv. 277) Sandvik/Husøyvågen i Lenvik
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø. Skredfaktor middels. 102m.
Rassikring på Fylkesveg 862 Svarthollatunnelen øst
40 meter skredoverbygg og en sprengningsinstallasjon.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.