Alle planlagte byggeprosjekter i Steigen

Ny brannstasjon i Steigen kommune
Salten brann IKS har konkludert med at dagens fasiliteter i Steigen ikke er gode nok, og det må startes et arbeid med å kartlegge og klarlegge hva som vil være våre behov framover. Det foreslås satt av midler til forprosjektering for nærmere utredning av behov og forslag til løsninger. Etter utredning og evt. forprosjekt, kan tiltaket evt. legges inn i økonomiplan (med kostnadsoverslag).
Nybygg av blokk/leilighetsbygg i Steigen
Det er ønskelig å inngå avtale om antall boenheter med antall rom: 10 små hus, 3 roms 20 leiligheter, 3 roms 10 leiligheter, 4 roms Steigen kommune har behov for utleieboliger av ulik størrelse til vanskeligstilte. Dette er boligsøkere som av økonomiske, helsemessige og eller sosiale årsaker herunder flyktninger, ikke har mulighet for å eie eller leie boliger i det private markedet. Kommunen ønsker å inngå tilvisningsavtaler med en eller flere profesjonelle utleieaktører slik at vanskeligstilte sikres gode og stabile leieforhold i det private markedet. En tilvisningsavtale er en avtale mellom utleier og kommune hvor kommunen gis rett til å tilvise sine boligsøkere til boliger omfattet av tilvisningsavtalen, men hvor selve avtalen inngås mellom utleier og den tilviste boligsøker. Avtalen mellom utleier og kommune gjør at kommunen kan henvise sine boligsøkere til eiere/forvaltere av de boligene som er bundet av tilvisningsavtalen. Den enkelte boligsøker inngår leiekontrakt med boligeieren. Kommunen har tilvisningsrett til alle boligene i prosjektet i 20 år, men vil til enhver tid bare kunne tilvise inntil 40 prosent av boligene. De øvrige 60 prosent av boligene er ordinære utleieboliger.
Ombygg av tak på skole i Steigen
Skifte fra skifertak.
Ombygg for varmeforsyning i Allhuset Steigen
Det er behov for å få utredet varmeproduksjonen på Allhuset. Anlegget ble bygd med påkobling for fjernvarme, som ikke lengre er i bruk.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.