Alle planlagte byggeprosjekter i Flakstad

Nybygg av kaianlegg i Napp
Det skal bygges nytt kaianlegg, og det er nødvendig å fylle ut i sjø i bakkant av anlegget. Det nye kaianlegget blir en utvidelse av eksisterende drift og vil gjøre det mulig å ta imot flere større fartøy. Tiltaket omfatter utfylling av omtrent 900 m3 sprengstein over et areal på omtrent 200 m2. Massene som skal benyttes skal sprenges ut fra fjellknaus på egen tomt.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.