Alle planlagte byggeprosjekter i Kongsvinger

Nybygg av næringsbygg i Granli
Totalt ca 1000 dekar tomt.
Forberedende arbeider for ERTMS i Norge, Kongsvingerbanen
- Føringsveier for kabler på stasjoner, sidespor, planoverganger, blokkposter og rasvarsling - Fundament for nye tekniske hus - Strømforsyning for nye installasjoner, inkludert reservestrøm
Økt kapasitet for lange godstog på Kongsvinger-riksgrensen
Forelengelse av kryssingsspor. Nedleggelse av Magnor planovergang.
Nybygg av næringsområde i Kongsvinger
Ledige tomter ca 150 daa.
Utvidelse av bygg og renselinje ved krematorium i Kongsvinger
Prosjektet omfatter utbygging av ny renselinje.
Nybygg av tribune i Kongsvinger
Planlegging av 30-40 boliger og næringsareal for finansiering av ny tribune. Tribunen planlegges til att bygges ovenfor de nye næringsarealen.
Etablering infrastruktur for næringsområde i Kongsvinger
Dette er området rundt dagens gjenvinningsstasjon.
Enøktiltak ved idrettshall i Kongsvinger
ENØK tiltak, utvendig oppdraging og UU tilpasning.
Nybygg av overføringsledning i Kongsvinger
Fra investeringsbudsjett 2014-2021.
Nybygg av bussterminal på Fylkesveg 196 i Kongsvinger
Nytt bussterminal på Kongsvinger stasjon.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.