Alle planlagte byggeprosjekter i Akershus fylke

Asker (61)
Bærum (89)
Eidsvoll (30)
Enebakk (4)
Frogn (18)
Gjerdrum (11)
Hurdal (15)
Jevnaker (2)
Lunner (9)
Nannestad (32)
Nes (48)
Nesodden (15)
Nittedal (21)
Rælingen (3)
Ullensaker (49)
Vestby (16)
Ås (20)
E18 Vinterbro-Bjørvika, ny veg i dagens trasé
Firefelts veg med kollektivfelt. Investeringsbehov fram mot 2050.
E16 Gardermoen-Jessheim, utbedring av dagens veg
Firefelts veg og kollektivfelt.
Oppgradering av idrettsanlegg samt påbygg av leiligheter og næring i Lillestrøm
Samlet utgjør hele prosjektet 23.500 kvadratmeter, hvorav påbygget blir på 11.600 kvadratmeter, boligene utgjør 10.800 kvadratmeter, og næringsarealene omkring 1.100 kvadratmeter.
Byutvikling i Lørenskog kommune
Lørenskog kommune har landets høyeste befolkningsvekst i prosent, og har store behov for bygg som kan dekke innbyggernes behov for kommunale tjenester de neste 15 årene.
Nybygg av boliger på Son i Vestby
Utvikling av 244 mål, ønskes regulert til boligformål.
Ny bydel i Sandvika
Avhenger utbygging av E18.
Nybygg av plasskrevende handel, kontor og lager i Son
115 mål eiendom vis a vis Porsche Center Son, ønskes regulert til næringsformål.
Nybygg av barneskole i Bærum
5-parallell barneskole.
Nybygg av næring og boliger i Asker kommune
Videre utvikling av Heggedal. Omfatter utbygging av fabrikktomta nord for Heggedal fabrikker. Tidlig prosjekt. Planlagt utbyggingsperiode 2021-2026.
Nybygg av boliger i Strømmen
7, 9 og 16 etasjer.
Trafikksikringstiltak i Nes kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 19,6 km. ÅDT 300. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Nybygg av sykehjem i Fornebu, fase 2
Fra behovsplan for bo- og behandlingssentre, omsorgsboliger og velferdsboliger 2014-2033. 100-140 stk plasser planlegges. Lokalisering er ikke avklart.
Nybygg av boligområde på Fenstad
196 mål med plass til 120-150 boenheter planlegges.
Nytt sentralkjøkken og vaskeri i Lillestrøm
Hovedkjøkkenet for matproduksjon i Lillestrøm kommune på Skedsmotun har store utfordringer knyttet til produksjon og lagringskapasitet. Lokalene har mangler i forhold til krav til næringsmiddellokaler og en utdatert maskinpark. Det forventes at etterspørselen vil øke volummessig, samtidig med en større diversifisering av matleveransene i fremtiden. For vaskeriene er situasjonen delvis utrangerte og ikke egnede arealer, samtidig som etterspørselen etter vaskeritjenester er økende, bla. til arbeidstøy og smittevask. Dagens kapasitet i vaskeriene klarer knapt å tilfredsstille dagens etterspørsel, som forventes å øke. Det er derfor etablert et prosjekt med en arbeidsgruppe/styringsgruppe for å utrede behov og fremtidige løsninger for et mulig nytt sentralkjøkken og vaskeri i Lillestrøm kommune.
Trafikksikringstiltak i Aurskog-Høland kommune
Haugrim-Øysjøen/Akershus fylkesgrense. Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 16,6 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Trafikksikringstiltak i Aurskog-Høland kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 16,3 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Nybygg av flerbolighus og kjedet enebolig i Eidsvoll
Totalt 370 boenheter på feltet.
Rehabiltiering og utvidelse av barneskole i Fet
Fra investeringsbudsjett 2023-2026.
Rehabiltiering og utvidelse av barneskole i Fet
Fra investeringsbudsjett 2023-2026.
Rehabilitering og utvidelse av barneskole i Ski tettsted
Fire-parallell barneskole. Passivhus.
Nybygg av sykehjem/bofelleskap for demente på Rykkinn
Tidlig prosjekt. Fra behovsplan for bo- og behandlingssentre, omsorgsboliger og velferdsboliger 2014-2033. Lokalisering må avklares.
Nybygg av sykehjem på Fossum
Tidlig prosjekt. Fra behovsplan for bo- og behandlingssentre, omsorgsboliger og velferdsboliger 2014-2033. I forbindelse med områdeplan for Fossum tilrettelegges det for sykehjem i et kommunalt anlegg.
Nybygg av boliger i Ski
Samarbeidsselskap NFG Holding AS.
Nybygg av sykehjem/bofelleskap for demente på Nes (nordre)
Fra behovsplan for bo- og behandlingssentre, omsorgsboliger og velferdsboliger 2014-2033. Eiendommen ligger sør-vest for Øverland.
Byutvikling på flyplassområde i Kjeller i Lillestrøm
Gnr/bnr: 131/107: 898 daa. Gnr/bnr: 81/1837: 123 daa.
Trafikksikringstiltak i Nes kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 14,4 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus. ÅDT 200-900.
Nybygg av boligfelt i Buskerud
Ca. 100-150 enheter.
Oppgradering av Fv 159 Rælingstunnelen
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 1791m. ÅDT 29 100.
Trafikksikringstiltak i Aurskog-Høland kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 9,9 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Nybygg av omsorgsboliger i Høvik
Fra behovsplan for bo- og behandlingssentre, omsorgsboliger og velferdsboliger 2014-2033.
Nybygg av omsorgsboliger i Sandvika
Seniorsenter og svømmhall medtas i konseptet.
Nybygg av omsorgsboliger på Øverland i Bærum
Tidlig prosjekt. Fra behovsplan for bo- og behandlingssentre, omsorgsboliger og velferdsboliger 2014-2033. Etablering av bokollektiv for demente og utviklingshemmede.
Trafikksikringstiltak i Aurskog-Høland kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 11,2 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Utvidelse av barneskole i Ski
Skolen skal utvides fra en 3-parallell til en 4-parallell skole.
Nybygg av solkraftverk i Ullensaker kommune
Installert effekt: 25-35 MWp Årlig produksjon: 25-35 GWh Totalt tomteareal: 42 Ha Byggestart: 2025 Nettilknytning: 2025
Trafikksikringstiltak i Aurskog-Høland kommune
Uregulert. Byggestart er ikke fastsatt. 10,2 km. Trygging av skoleveger. Investeringsstrategi for gang- og sykkelveger i Akershus.
Utvidelse av barneskole i Eidsvoll
Bønsmoen skole utvidelse fra to til fire paralleller. • Foreløpig ramme økt fra 200 mill. til 205 mill. pga. prisvekst. • Tas i bruk i 2022 med siste bevilgning i 2023.
Nybygg av omsorgsboliger på Hamang i Bærum
Tidlig prosjekt. Fra behovsplan for bo- og behandlingssentre, omsorgsboliger og velferdsboliger 2014-2033. Privat utbyggere. I forbindelse med Hamangutbyggingen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.