Alle planlagte byggeprosjekter i Ringsaker

Nybygg av innlandssykehus i Moelv
Retningsvalg 1: Mjøssykehuset, nytt akuttsykehus på Moelv. Retningsvalg 2: Null Pluss, nytt akuttsykehus på Hamar. - avlyst
Nybygg av handelssentrum Åker E6 i Ringsaker, etappe 3 mfl
Områderegulert areal. 90 dekar. Minimum: 135.000 m2 Plasskrevende handel.
Nybygg av handelssentrum Åker E6 i Ringsaker, etappe 2
Områderegulert areal. 70 dekar. Minimum: 100.000 m2 Plasskrevende handel.
Ny bydel i Moelv sentrum
Et område mellom Storgata, Idrettsvegen, Moelv Idrettspark, Strandvegen og Moelva i Moelv sentrum. Det skal også vurderes å tilrettelegge for næring/forretning innen nordlige deler av planområdet. 3-4 etasjer.
Nybygg av handelssentrum Åker E6 i Ringsaker, etappe 1
Ca. 50 dekar. 50.000-60.000 m2. Plasskrevende handel.
Utvidelse av Intercity Dovrebanen til dobbelspor mellom Brumunddal og Moelv
Planen legger til rette for: 13 km med dagsone 3,5 km med tunneler gjennom Fangberget, Tandeskogen og Fossmarka Bruer i Løykjedalen og inn mot Moelv stasjon Moelv stasjon beholdes med dagens plassering
Nybygg av boliger på Øverkvern i Ringsaker
Ca 172 daa. Det er regulert for ca. 40 eneboligtomter evt. noen i kjede/rekkehus, ca. 75 leiligheter i blokk, ca. 34 leiligheter i blokk/terrassert bebyggelse, og ca. 290 boenheter i 4-8 mannsboliger i kjede/rekke. Totalt nærmere 440 enheter.
Nybygg av leilighetsbygg i Svarthaugen vest i Sjusjøen
Byggeklare tomter. Totalt 200 boenheter i området, 10-15% er utbygd.
Nybygg av kontor i Brumunddal
Tomtestørrelse: 7930 m2
Nybygg av hytter i Sjusjøen
Ca. 200 hyttetomter.
Nybygg av hytter i Sjusjøen
Ca. 200 hyttetomter.
Nybygg av boliger i Moelv
90 daa. 100-150 enheter.
Påbygg av kontor i Brumunddal
2 nye kontorbygg på 5.000 m2 hver.
Nybygg av næringsbygg i Moelv
Tema Eiendom AS og Strand Unikorn AS har inngått en samarbeidsavtale om utvikling av et 22 mål stort område mellom Strand Unikort sitt anlegg og E6 på sør-vestlig side av Moelva. Utformingen av området samt fremdrift og regulering, er avhengig av Nye Veier sitt forstående reguleringsarbeid knyttet til E6 og ny Mjøsbru.
Nybygg av boligområde i Gaupen
Tomten er på 14.875 m2. 2-4 etasjer.
Nybygg av boliger i Moelv
58 daa. 50-60 enheter
Nybygg og tillbygg av næringsbygg og leiligheter i Moelv i Ringsaker kommune
Planlegger ca. 70 leiligheter. Gnr/ bnr 378/48, 378/477 og 378/136.
Nybygg av næring i Brumunddal
VVA er utført. Etappevis utbygging. Område ved Globus. Totalt ca 7 daa.
Nybygg av boligområde i Moelv
Tomteareal: 60 daa. Gnr/bnr: 296/5 og 296/3.
Nybygg av boliger og næringsarealer i Næroset
Totalt ca. 1,5-2 mål næringsareal på området og plass for ca. 40 boenheter. Næring i 1 etasje og boliger i 2-3 etasje.
Nybygg av eneboliger i Ringsaker
48 daa. 40 eneboligtomter.
Etablering av infrastruktur for handelssentrum i Ringsaker, trinn 2
Infrastruktur for 160 dekar handelssentrum.
Utvidelse av næringsområde langs E6 på Myrvoll i Furnes
28 mål. Furnesvegen/Høsbjørvegen.
Nybygg av fritidsboliger i Ringsaker
Planområdet er ca 200 dekar. Gnr/bnr: 527/1 og 1/2070, 527/1/166.
Nybygg av eneboliger i Gaupen
Ikke byggeklara tomter.
Nybygg og tillbygg av næringsbygg og leiligheter i Moelv i Ringsaker kommune
Planlegger ca. 70 leiligheter. Gnr/ bnr 378/48, 378/477 og 378/136.
Kabelprosjekt i Innlandet
Tidsperiode 2025.
Nybygg av infrastruktur for hytteområde i Sjusjøen
Infrastruktur for ca. 200 hyttetomter.
Nybygg av infrastruktur for hytteområde i Sjusjøen
Infrastruktur for ca. 200 hyttetomter.
Nybygg av dagligvareforretning på Mesnali i Ringsaker
Gnr/bnr: 510/80 og 510/21. Forretning i 1 etasje. Gjennomførelsetid: 6-9 måneder.
Nybygg av konsentrert bebyggelse og 2 eneboligtomter, alternativt 8 eneboligtomter i Nes
22 daa. Inntil 20 boenheter. Konsentrert bebyggelse og 2 eneboligtomter, alternativt 8 eneboligtomter.
Nybygg av eneboliger og konsentrert bebyggelse, Gaupen del 2
45 daa. 16 eneboliger, samt 8-10 enheter for konsentrert bebyggelse.
Nybygg av rekkehus og atriumhus i Brummundal
Planområdet endringen gjelder omfatter gnr./bnr.: 683/45, 683/537, 683/538, 683/539.
Nybygg av eneboliger i Jessnes
Gjennomførelsetid: 6-8 måneder per bolig.
Nybygg av boliger i Furnes i Ringsaker kommune
gnr/bnr 789/16, 790/21, 790/82 og 790/380, 790/48, 790/54, 790/61, 790/6
Nybygg av næringsbygg i Moelv
Gnr/bnr: 378/23 og 378/65.
Nybygg og tillbygg av næringsbygg og leiligheter i Moelv i Ringsaker kommune
Planlegger ca. 70 leiligheter. Gnr/ bnr 378/48, 378/477 og 378/136.
Nybygg av bolig- og næringsbygg i Brumunddal
Kombinert bolig- og næringsbygg. 17 leiligheter på 40 m2 per bolig og 124 m2 næring. 7 etasjer med takterrasse på 8 etasjer.
Nybygg Eneboliger Stavsjø
Ikke byggeklara tomter. Tomteområde på 3.3 dekar 10 boenheter.
Nybygg av eneboliger og tomannsboliger i Brumunddal
Prosjektet vil bestå av tre moderne eneboliger og tre vertikaldelte tomannsboliger (totalt 9 boenheter). Gjennomførelsetid: ca 24 måneder.
Nybygg av boligområde i Brumunddal
9 tomter. Byggeklare tomter.
Nybygg av lagerbygg i Moelv
Planområdet er på ca 21 daa. Formålet med reguleringsplanforslaget er å legge til rette for næringsvirksomhet på tidligere småbruk. Næring skal i utgangspunktet omfatte utleie av lagerplass i containere og eksisterende bygninger, samt utleie av lift, gravemaskiner, hjullaster o.l. På sikt kan det også være ønskelig å oppføre ny bebyggelse for lagervirksomhet eller lignende, i form av f.eks. lagerhall.
Tilbygg av barnehage i Brumunddal
Utvidelse med 4 avdelinger.
Nybygg av tomanns- og eneboliger i Brumunddal
2 stk tomannsboliger og 2 eneboliger.
Kabling av høyspent i Brumunddal
Kabling av luftledning mellom Brumunddal transformatorstasjon og Øverkvern.
Ombygging av kryss i Ringsaker
Ombygging av krysset mellom fylkesveg 227, Gjerluvegen og Kvemyrvegen.
Nybygg av infrastruktur for boliger på Øverkvern i Ringsaker
Ca 172 daa. Det er regulert for ca. 40 eneboligtomter evt. noen i kjede/rekkehus, ca. 75 leiligheter i blokk, ca. 34 leiligheter i blokk/terrassert bebyggelse, og ca. 290 boenheter i 4-8 mannsboliger i kjede/rekke. Totalt nærmere 440 enheter.
Etableringen av grovsorteringsanlegg for ettersortering av restavfall for Sirkula IKS
Grovsorteringsanlegg for ettersortering av 100.000 tonn restavfall. Prosjektet er et samarbeid mellom Eidsiva Bioenergi AS, Østlandet Gjenvinning AS og INNSIKT-selskapene.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Ringsaker nord
60 daa planområde. Gnr/bnr: 296/5 og 296/3. Infrastruktur for ca. 30 boenheter.
Nybygg av veksthus i Ringsaker
Planområde. 28 daa. Veksthusene skal være helårlig robotisert planteproduksjon innendørs. Det skal være integrerte solceller i tak og sydvendt langvegg. Produksjonen baserer seg på regulerbare LED-lys og vertikale vekststasjoner. Det går å ha parallell produksjon av ulike plantetyper i samme bygg. Det er beregnet at produksjonskapasitet kan være ca. 2-3 millioner planter pr år avhengig av plantetype. Hurtigladestasjon for elbiler har en kapasitet på 3 MW og flere hundre hurtigladinger pr døgn. Det skal være med takoverbygg med integrerte solcellepaneler, vil gi ca. 200 kW. Det sees også på muligheter for batterianlegg med nettstøtte til Elvia, for utjevning av effekttopper. Det kan også være aktuelt å etablere hydrogenstasjon. Hurtigladestasjonen og veksthusene skal delvis drives med solceller, og disse kan fordele strømkapasitet ved effekttopper og på så vis få samdriftsfordeler.
Nybygg av boliger i Ringsaker kommune
Opparbeidelse av infrastruktur på separat prosjekt.
Påbygg av næringsbygg i Moelv
Gnr/bnr: 373/67 og del av 823/3.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.