Alle planlagte byggeprosjekter i Lillehammer

Nybygg av boliger, forretning og kontor ved Skysstasjonen i Lillehammer
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for transformasjon og byutvikling på Lurhaugen, med tilhørende forbindelser for gående og syklende over Mesna til Sorgendal og Skysstasjonen. Planen skal ta høyde for at området enten utvikles som høgskole eller som et bymessig område med hovedvekt av boliger. 45.000-65.000 m2 BTA, 35.000-50.000 m2 BRA hvis det blir høyskole og boliger. 30.000-50.000 m2 BTA, 20.000-40.000 m2 BRA ved hovedvekt på boliger. 3-9 etasjer.
Nybygg av boliger, kontor, byrom mm i Lillehammer
Mulighetsstudien om utnyttelse av tomten foran og rundt dagens kjøpesenter skal inneholde nærmere 350 boliger med parkering under, kontorarbeidsplasser, byrom og oppgraderte friluftsområder for allmennheten. Scala CC Strandtorget ( eiere av CC Strandtorget ) er positive til Lillehammer kommune sitt initiativ til utformingen av et områdeprogram. Scala CC Strandtorget støtter kommunen i arbeidet med områdeprogrammet og bidrar blant annet med en mulighetsstudie for Strandtorget. Et slikt arbeid skal kartlegge potensialet som ligger innenfor det avsatte området kommunen har definert og ønsker utviklet.
Nybygg av næringsområde i Lillehammer
Tomtareal: 850 dekar. Trinnvis utbygging.
Nybygg av boligbebyggelse i Lillehammer
Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for ny boligbebyggelse på eiendommene Hagevegen 9B, 11 og 13A i form av blokkbebyggelse, i tillegg til tilhørende funksjoner som arealer til infrastruktur, lek og opphold, samt bytilpasset næring.
Drift og vedlikehold på riksveger og riks-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner i Innlandet fylkeskommune
Drift og vedlikehold på riksveger og riks-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner, i Lillehammer, Øyer, Ringebu, Sør-Fron, Nord-Fron, Sel, Dovre, Oppdal, Skjåk, Lom og Vågå kommune.
Nybygg av sentrumsformål i Lillehammer
Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for ny bebyggelse innenfor planområdet med varierte høyder, formål og funksjoner. Planinitiativet har som mål å være et forbildeprosjekt innenfor utviklingen stasjonsområdet. Gjennom planarbeidet er det ønskelig å undersøke varierte høyder som tilpasses terreng og planområdets sentrale plassering på Lillehammer. Aktive fasader med utadrettet virksomhet skal henvendes mot Jernbanetorget/Mesnadalsvegen, mens dagens grønne kvaliteter i øst og nord skal videreføres og tilføres nye kvaliteter for nærområdet. 6-12 etasjer. Gnr/bnr: 200/1068, 200/1955, 200/217, 200/218, 305/28, 200/223, 201/2 og 301/2.
Utvikling av Skurvakvartalet med leiligheter, forretning og kontor mm i Lillehammer
Gnr/bnr: 52/60, 62, 187, 219, 220, 235, 54/123, 400/15.
Nybygg av bolig- og næringsbygg i Lillehammer
Gnr/bnr: 87/144 og 87/124. Planen omfatter bygging av maks 8.300 m2 BRA bolig i maks. 6 etasjer og maks. 2000 m2 med forretning/tjenesteyting. Totalt planlegges det for 2 næringslokaler: 1 dagligvarubutikk og 1 handel/tjenesteyting.
Fornyelse til 420 kV ledning mellom Lillehammer og Oslo
En ny 420 kV ledning fra Fåberg inn til Oslo vil erstatte de to 300 kV ledningene som går på vestsiden av Mjøsa i dag, Ulven-Fåberg og Røykås-Fåberg. Ledningen fra Ulven til Fåberg er fra 1953 og nærmer seg slutten av levetiden sin. Det er også tidvis flaskehalser i denne delen av nettet i dag. Vi vil derfor starte planleggingen av en ny forbindelse fra Fåberg inn mot Oslo tidlig i perioden. Å bygge en ny ledning i samme trase som dagens krever utkobling av den eksisterende ledningen. Mye av byggingen her kan med fordel legges til vinteren, når det er liten overføring sørover fra Lillehammer.
Nybygg av kunsthall ved kunstmuseum i Lillehammer
Den nye kunsthallen skal ligge under bakken på Stortorget i Lillehammer og i tett tilknytning til eksisterende kunstmuseum. Dorte Mandrup A/S og Marianne Levinsen Landskap ApS. Lundgaard & Tranberg Arkitekter, SLA (LARK), RAM Arkitektur (Lillehammer), Aaen Engineering. MDH Arkitekter SA, JKMM Arkkitehdit OY, MASU Planning ApS. Snøhetta.
Nybygg av studentboliger, driftslokalerog felles utearealer i Lillehammer kommune
Planområdet er avgrenset som vist på kartet og er på ca. 10,6 daa. Det er skisserte +/- 300 enheter & 5-6 etasjer.
Nybygg av boligkvartal i Lillehammer
3-4 etasjer. Kvartal 10B, gamle brannstasjon. 1250 m2 næring Gnr/bnr: 200/4, 5, 9, 10, 113, 109, 160, 252, 254, 276, 278, 1247, 272, 1192, 1409, 1622 og 1901.
Nybygg av rekkehus, studentboliger, næringslokale og lager m.m. i Lillehammer kommune
Det planlegges for ca. 27 rekkehusenheter, et næringslokale som er egnet for framtidig endring til fellesområde og tre bygninger for minilagerutleie i kombinasjon med studentboliger, som kan videreutvikles til eldreboliger. Det vurderes å tilrettelegge for kontor.
Nybygg av bolig- og næringsbygg i Lillehammer
30-60 boenheter+ næring. Hensikten med planarbeidet er å etablere boligbebyggelse i kombinasjon med virksomhet som utfyller behov i bydelssenteret. Dette vil være utadrettet virksomhet mot Hagevegen. Det foreslås bebyggelse i 3-5 etasjer, men det vil bli vurdert inntil 8 etasjer på en avgrenset del mot Hagevegen. Det planlegges i hovedsak blokkbebyggelse, og det blir vurdert småhusbebyggelse mot Hagebekken i sør. Bebyggelsen skal definere gateløpet langs Hagevegen og samtidig skape gode uteoppholdsarealer. Byggegrensen langs Hagevegen vurderes lagt nærmere, og det blir vurdert noe kantparkering. Det blir sett på muligheten for å inkludere arealene inntil Hagebekken i områdets felles uteoppholdsareal/lekeareal.
Nybygg av leiligheter i Lillehammer
Gnr/bnr: 200/691 og 84.
Nybygg av fritidsleiligheter på Mosetertoppen i Hafjell, trinn 3-4
Tredje og fjerde byggetrinn planlegges utbygd innen 2025. Totalt vil utbyggingen gi Hafjell over 800 nye utleiesenger, med høy kvalitet, og fjellets beste beliggenhet.
Nybygg av boligtun i Lillehammer
Planen gir rom for inntil 30 boenheter i turnløsninger.
Nybygg av næringsområde i Lillehammer
Gnr/bnr: 184/82, 186/99 og 186/108. Området er på ca. 43 dekar.
Nybygg av leiligheter i Lillehammer
Gnr/bnr: 53/90 og 53/220.
Nybygg av leiligheter med parkeringskjeller i Lillehammer
Bakkalykkja 11-13. Gnr/bnr: 66/14, 488.
Gjenoppbygging av brannskadet bygg i Lillehammer
Storgata 81 og Elvegata 15. Gnr/bnr: 200/31, 14, 1691.
Utvikling av område i Lillehammer kommune
Omkringliggende områder som berører adkomst og/eller er/blir regulert til Forsvar vil inngå i planarbeidet. ca 50 000 kvm.
Utvidelse av hotell i Lillehammer
Gnr/bnr: 200/80, 838, 1876, 1386, 1387, 1388, 1634. 50-60 nye hotellrom.
Nybygg av boliger i Lillehammer
Gnr/bnr: 48/5, 55, 105, 271, 272 og 273. Inntil 20 enheter.
Nybygg av leiligheter og en enebolig i Lillehammer
10-12 stk leiligheter og en enebolig.
Ny transformatorstasjon mm i Innlandet
Tidsperiode 2026. Bygg entreprise. Bygg og betong + utstyr.
Tilbygg og rehabilitering av kontorbygg i Lillehammer
Planen omfatter utvidelse med 1 etasje, eventuelt med nytt heistårn.
Nybygg av boligområde i Lillehammer
Gnr/bnr: 43/24, 43/73, 43/140 og 43/202. Planområde: 10 daa. Inntil 12 boenheter.
Nybygg av boligområde i Lillehammer
Gnr/bnr: 188/1 og 188/35
Nybygg av konsentrert småhusbebyggelse i Lillehammer
Frittliggende, konsentrert småhusbebyggelse med inntil 10 boenheter.
Opparbeidelse av infrastruktur for nybygg av boligbebyggelse i Lillehammer
Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for ny boligbebyggelse på eiendommene Hagevegen 9B, 11 og 13A i form av blokkbebyggelse, i tillegg til tilhørende funksjoner som arealer til infrastruktur, lek og opphold, samt bytilpasset næring.
Nybygg av boliger i Lillehammer
7 mål. Privat grunneier Arnfinn Schancke Anfinnsen. ecotune
Etablering av gang- og sykkelvei i Lillehammer
Hensikten med planarbeidet er både å fullføre en helhetlig løsning for gang- og sykkelveg langs Sigrid Undsets veg og å legge til rette for økt arealbehov ved Lillehammer Helsehus – hvor det i dag er regulert gang- og sykkelveg langs nordsiden av eiendommen.
Nybygg av boliger i Lillehammer
Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for fire nye boliger (frittliggende og/eller konsentrert) på dagens eiendom med adkomst fra Fagabergvegen. Foreløpig planskisse tilsier at det vil bli tre enheter ut mot Fagabergvegen og en på nordsiden av eksisterende bolig. Gnr/bnr: 41/120 ph 41/204. Boligeiendommen er på 3123 m2.
Tilbygg av nytt kjøkken, varemottak, lagerarealer, kjøle og fryserom for helsehus i Lillehammer
Rørlegger vil bli tiltransportert til totalentreprenør som en administrert sideentreprise. Gjennomførelsetid: 7-8 måneder.
Sanering av VA-ledning i Lillehammer
Gjennomførelsetid: ca. 12 måneder.
Nybygg av fortau og opprusting av kjørebanen på gate i Lillehammer
Planforslaget regulerer utbedring av Mejdells gate mellom Langes gate og Bankgata. Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for bygging av fortau på begge sider av nevnte strekning av Mejdells gate, samt en opprusting av kjørebanen, dvs. nytt asfaltdekke, og oppgradering av system for håndtering av overflatevann
Ny sal i kino i Lillehammer
Prosjeketet inneholder: ombygg av amfi, bytte ut stoler, redusere kapasitet for økt grad av komfort.
Utskifting av armaturer ved fotballbane i Lillehammer
Utskifting av armaturer. Overgang til LED.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.