Alle planlagte byggeprosjekter i Kongsvinger

Nybygg av næringsbygg i Granli
Totalt ca 1000 dekar tomt.
Nybygg av hotell i Kongsvinger sentrum
Gnr/bnr: 73/287, 73/365 og 73/388. Planforslaget legger opp til bygging av et hotell på maksimalt 7500 m2 BRA og et kino- og kultursenter på maksimalt 2700 m2 BRA.
Forberedende arbeider for ERTMS i Norge, Kongsvingerbanen
- Føringsveier for kabler på stasjoner, sidespor, planoverganger, blokkposter og rasvarsling - Fundament for nye tekniske hus - Strømforsyning for nye installasjoner, inkludert reservestrøm
Etablering av kryssningsspor på Kongsvingerbanen, nord for Galterud stasjon
Nytt kryssingsspor nord for Galterud stasjon. Det er behov for å etablere en fylling i Glomma for det nye kryssingssporet. Kryssingssporet skal etableres under to eksisterende bruer (Huvnes bru ved Kraftverkvegen Fv. 1954 og Gulli bru, E16). Videre skal det etableres en ny driftsveg med ny kulvert under Fv. 1954.
Økt kapasitet for lange godstog på Kongsvinger-riksgrensen
Forelengelse av kryssingsspor. Nedleggelse av Magnor planovergang.
Nybygg av næringsområde i Kongsvinger
Ledige tomter ca 150 daa.
Nybygg av boliger- og næringsbygg i Kongsvinger
K1= 22 leiligheter, K2= 28 leiligheter. Adresse: Otto Wengs veg 1, 2, 3 og 5.
Nybygg av lavblokker i Kongsvinger
2-4 etasjer. 14 mål tomt.
Nybygg av rekkehus på Holt i Kongsvinger
Blir utført i 2 trinn. Trinn 1, 16 boenheter. Trinn 2, 18 boenheter.
Nybygg av firemannsboliger på Holt i Kongsvinger
Blir utført i 2 trinn. Trinn 1, 16 boenheter. Trinn 2, 18 boenheter.
Utvidelse av bygg og renselinje ved krematorium i Kongsvinger
Prosjektet omfatter utbygging av ny renselinje.
Utvidelse av massetak og lager-/logistikkbygg i Granli, Kongsvinger
Utvidelse av masseuttak ca. 90 daa. Utvidelsen omfatter et volym på ca. 3,5 mill. m3. Planområdet er på ca. 607 daa. I sørvest avgrenses planen av jernbanen og Austmarkavegen. I nord avgrenses området ved Dypdalen. Planområdet omfatter også eksisterende verkstedvirksomhet og fire boliger i sørlig del. Planen omfatter følgende gnr/bnr: 12/11, 12/12, 12/20, 12/41, 12/56, 12/94, 12/73, 12/37, 12/38, 12/112, 12/90, 12/3, 12/48, 12/66, 12/120, 12/74, 158/3, 12/8, 12/24, 12/34, 24/62, 12/89, 12/92, 12/15, 12/86, 12/69, 12/47, 12/65 og 12/114.
Nybygg av tribune i Kongsvinger
Planlegging av 30-40 boliger og næringsareal for finansiering av ny tribune. Tribunen planlegges til att bygges ovenfor de nye næringsarealen.
Etablering infrastruktur for næringsområde i Kongsvinger
Dette er området rundt dagens gjenvinningsstasjon.
Enøktiltak ved idrettshall i Kongsvinger
ENØK tiltak, utvendig oppdraging og UU tilpasning.
Nybygg av overføringsledning i Kongsvinger
Fra investeringsbudsjett 2014-2021.
Nybygg av bussterminal på Fylkesveg 196 i Kongsvinger
Nytt bussterminal på Kongsvinger stasjon.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.