Alle planlagte byggeprosjekter i Gran

Nybygg av sykehjem og omsorgsboliger i Gran sentrum
Totalt 100 plasser for heldøgns omsorg, fordelt på: 20 plasser forsterket sykehjem, 40 ordinære sykehjemsplasser og 40 omsorgsboliger med base (kategori 1). Produksjonskjøkken for levering til sykehjemmet samt mat til hjemmeboende. Barrierevaskeri. Mulig fremtidig utvidelse til lokaler for desentraliserte spesilisthelsetjenester i samarbeid med Sykehuset Innlandet og Lunner kommune. 9000-10000 m2
Ny Riksveg 4 Roa-Gran grense, Lygna i Gran, Rv 4 Hadeland etappe 2
Felles kontrakt for prosjektledelse for E16 Valdres og Rv. 4.
Nybygg av boliger på Jaren i Gran
Gnr/bnr: 151/26, 69, 78, 152/19, 20, 23, 35, del av 151/27, 78, del av 158/24, 58, 61.
Nybygg av hytteområde i Lygna Jaren
Klimavennlig hyttefelt.
Nybygg av eneboliger og rekkehus i Gran
8 eneboligtomter og 35-40 leiligheter.
Nybygg av leiligheter og næring i Gran, trinn 2
Bruksareal: 3300 kvm avsatt for næring + 9 leiligheter
Nybygg av to-, og firemannsbolig i Gran
30 boenheter: 2- og 4-mannsboliger. Gnr/bnr: 158/16,69,70.
Nybygg av heldøgns bemannet bolig i Brandbu
2 mill. kr 2027, 28 mill kr 2028. Tidligere prosjektnavn Boligplan - heldøgns bemannet bolig Gran. 12-15 byggemåneder.
Ny miljøgate gjennom Gran sentrum, Riksveg 4
Entreprenør fra Gran miljøgate vil ha opsjon på Gran sentrum, Storgata.
Nybygg av heldøgns bemannet bolig i Brandbu
0,5 mill kr 2023, 13 mill kr 2024, 13,5 mill kr 2025.
Nybygg av boliger for psykiatri/rus i Gran
11,25 mill kr 2021 og 11,25 mill kr 2022.
Nybygg av avlastningsenhet i Gran
11 mill. kr 2023 og 11 mill. kr 2024.
Utskifting av eksisterende kulvert på Fylkesveg 34 i Gran
Ny kulvert for Gullerudelva som renner ut i Randsfjorden, som erstatning for eksisterende korrugerte kulvertrør under Fv. 34 (Røykenviklinna).
Utskifting av eksisterende kulvert på Fylkesveg 245 i Gran
Ny kulvert for Hagaelva og Veltabekken som renner ut i Randsfjorden, som erstatning for eksisterende korrugert kulvertrør under Fv. 245 (Vestsidevegen).
Ombygging av inngangsparti/vestibylen på rådhus i Gran
Gran kommune planlegger en oppgradering av inngangspartiet på eksisterende rådhus. Konkurransen omhandler følgende: Ombygging av inngangspartiet. Ombygging i vestibylen. Skallsikring med adgangskontroll for hele bygget.
Nybygg av fritidsboliger i Lygna, felt 4 mfl
Ca 1000 stk fritidsboliger.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.