Alle planlagte byggeprosjekter i Gausdal

Nybygg av leiligheter i Østre Gausdal i Gausdal
Totalt skal det bygges ca. 300-400 boenheter i området. 18 leiligheter er planlagt i første trinn.
Nybygg av hytteområde på Skei
146 nye hyttetomter.
Etablering av boliger på tomt for gamle Myra barnehage i Gausdal
Gnr/bnr: 213/1, 213/80, 213/59, 213/43, 213/45 og 213/47.
Utvidelse av hotell i Gausdal
Gnr/bnr: 139/17 og 210/30.
Nybygg av fritidsboliger i Gausdal
Gnr/bnr: 105/11, 104/1, 98/1 og 103/2 (98/25).
Riving, nybygg eller rehabilitering av fritidsboliger i Skei
Gnr/bnr: 201/2, 201/64, 65, 66, 67, 68 og 69. Planområde: 12,7 daa. Det står i dag 4 fritidsboliger på tomten. Utbyggere kan enten velge å rehabilitere fritidsboligene, rive og bygge ny bolig eller bygge ny bolig på eksisterende grunnmur.
Opparbeidelse av vei og etablering av trase m.m. på næringsområde i Gausdal kommune
Det skal opparbeides ny veg innover i det regulerte området. Langs vegen/i veggrøfta skal det lages ny trase for en bekk. Bekken skal sikres i ny stikkrenne og nytt bekkefar til samløp med opprinnelig bekkeløp. Området ligger langs fv. 2528 Baklivegen mellom Segalstad Bru og Follebu, ca. 1 km sørover fra avkjøring fv. 255 ved Segalstad Bru.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.