Alle planlagte byggeprosjekter i Valle

Nybygg av fritidsboliger i Valle
Planområdet ligger vest for Furestøyl, mellom Bjørnevassåni, Uvedalsfjødd og Brokke-Suleskardvegen. Totalt ca 500 hytter.
Nybygg av næring, industri og kontor i Valle
Deler av gnr. 61/bnr. 1, gnr. 64/bnr. 1, 33 og 104, gnr. 600/bnr. 39 (rv. 9).
Nybygg av boligområde i Valle
50 dekar. 80 tomter.
Nybygg av enkle og dobbelhytter i Valle, trinn 3
Totalt skal det bygges ut ca. 182 hytter i området fordelt på flere byggetrinn. 45 hytter i trinn 1, 30-35 hytter i trinn 2. Byggeklare tomter. Masseuttak finnes på området.
Nybygg av enkle og dobbelhytter i Valle, trinn 1
Masseuttak finnes på området.
Nybygg av enkle og dobbelhytter i Valle, trinn 2
Totalt skal det bygges ut ca. 182 hytter i området fordelt på flere byggetrinn. 45 hytter i trinn 1, 30-35 hytter i trinn 2. Byggeklare tomter. Masseuttak finnes på området.
Nybygg av hytter i Valle
Grunneier: Gunnar Stubseid. 17 tomter på 1000m2
Nybygg av hytteområde i Valle
Føremålet med planen er å leggje til rette for bygging av fritidsbustader med tilhøyrande infrastruktur, samt tilrettelegge for ein sosial møteplass ved tjønna med t.d. sittebenkar, gapahuk, vaffelbu, badeplass, leikeapparat og stiar. Gnr/bnr: 64/2, 64/102, 68/2 og 64/2/3.
Omlegging av veg på Fv 336 Einang i Valle
Prosjektet ligger i prioriteringskategori lav på listen over rassikringsprosjekt. Anleggsstart er ikke bestemt. Steinsprang.
Nett, rensk og bolt på Fv 337 Sandvasskveven i Valle
Prosjektet ligger i prioriteringskategori lav på listen over rassikringsprosjekt. Anleggsstart er ikke bestemt. Steinsprang.
Steinsprangnett, rensk og bolt på Fv 45 Ugledalen i Valle
Prosjektet ligger i prioriteringskategori lav på listen over rassikringsprosjekt. Anleggsstart er ikke bestemt. Steinsprang.
Sikring med duk og sprengstein på Fv 337 Sandvann i Valle
Prosjektet ligger i prioriteringskategori lav på listen over rassikringsprosjekt. Anleggsstart er ikke bestemt. Steinsprang, jord/løsmasser.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.