Alle planlagte byggeprosjekter i Lindesnes

Nybygg av boliger i Mandal
Ca 1000 daa. 700-900 stk boliger. Felt B2.
Nybygg av boligområde i Sandnesheia, Mandal
B8= 19 stk eneboligtomter, 6 stk 2-mannsboliger og 5 stk kjedet eneboliger. B9/B11= 14 stk firemannsboliger, 8 stk tomannsboliger og 59 stk eneboliger.
Utvidelse av næringsområde i Lindesnes
440 daa planområde. Gnr/bnr: 29/4, 29/6, 29/10, 29/17, 29/24, 29/26, 29/27, 29/28, 29/29, 29/37, 29/56, 29/57, 36/1, 36/12, 37/13, 187/2-3 og 203/1-2.
Nybygg av kombinert formål (industri, kontor, bolig) i Mandal sentrum
Gnr/bnr: 160/840, 160/842, 841, 838, 839, 639, 204/27, 185/1 og 160/1417.
Nybygg av boligområde i Lindesnes
Gnr/bnr: 401/3 og 401/1.
Nybygg av næringsområde i Lindesnes
Gnr/bnr: 27/6 (6, 7, 9, 33, 77, 38), 29/4 (4, 10, 12, 12, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 55, 56 og 57), 27 (1, 25), 40/ 5, 15, 24, 26, 84, 100, 703), 206/ (3, 4) og 231/1. Havneaktivitet. Potensiale att bli største industrhavnene på Sørlandet. Planområdet er på 30 dekar.
Nybygg av næringsområde i Lindesnes
Gnr/bnr: 126/1, 127/1, 127/4, 127/7-8, 127/11, 127/12, 150/1-4, 150/2, 151/5, 151/6, 151/7, 152/2-14-37, 152/13, 152/19 og 186/2.
Nybygg av leiligheter i Marnardal, trinn 3
Godkjent detaljregulering. 50-80 leiligheter.
Nybygg av (132) kV ledning på strekningen Ramslandsvågen - Havik
Den nye ledningen bygges som 132 kV, men driftes på 110 kV inntil videre. Tiltaket vil berøre Lindesnes, Lyngdal og Farsund kommuner i Agder fylke.
Utvidelse av hotell i Mandal, trinn 2
Totalt 160 rom. Første byggetrinn inkluderer 80 rom.
Nybygg av kai i Lindesnes
kaianlegg og 2 brygge på 70m vardera skal bygges.
Nybygg og ombygg av kontorbygg i Mandal
Gnr/bnr: 170/267, 170/369, 17, 0/263 og 170/334. Bygg A: bolig 1467 m2 BRA, 1879 m2 BTA. Bygg B: bolig 917 m2 BRA, 1204 m2 BTA. På området skal det og Motion- Innovasjonssenter. Eksisterende buehall bygges om.
Påbygg av leiligheter på "Sparbygget" i Lindesnes
Påbygg av 2 alternativt 3:e etasje. Gnr/bnr: 356/144, 147 og 157.
Nybygg av boliger og gang- og sykkelvei i Mandal
15-20 nye boenheter. Romslige eneboligtomter, men mindre flermannsboliger/rekkehus kan også bli aktuellt på deler av området.
Nybygg av kolonihytter i Holum
Planen omfatter bygging av 18 stk kolonihagehytter på 30 m2 BYA med tilhørende parseller for grønnsakshagedrift. Gnr/bnr: 99/22 og 8.
Nybygg av boliger på Ronatunet i Mandal
Ferdigregulert. Byggeklare tomter. Totalt 30 tomter på Ronatunet. Ronatunet 2-30.
Rensk, bolter og nett på fv 455 i Marnardal
Prosjektet ligger i prioriteringskategori middels på listen over rassikringsprosjekt fra desember 2011. Steinsprang, is.
Nybygg av firemannsbolig i Mandal
Rennesveien 4513 Mandal.
Nybygg av 4 -mannsbolig i Lindesnes
4 -mannsbolig i 2 etasjer med utvendig bod og parkering.
Opprusting av barneskole i Mandal
Prosjekt fra Økonomiplan 2022-2025.
Ny fortau på Hestehaven industriområde i Lindesnes
Fortau gjennom Hestehaven industriområde frem til Mesta. Deretter utvidelse av adkomst mellom Mesta og Lindesneshallen for å sikre både kjørevei og gang- og sykkelvei.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.