Alle planlagte byggeprosjekter i Lillesand

Nybygg av boliger, kontorbygg og næring i Lillesand
150-200 boliger. Trinnvis utbygging, fordeling ikke fastsatt.
Nybygg av næringsområde i Lillesand
Gnr/bnr: 13/56, 13/58, 13/60, 13/61, 13/90, 13/94 og deler av 13/84 og 600/180.
Nybygg av vannbehandlingsanlegg i Lillesand
Formålet med planarbeidet er å regulere inn nytt vannbehandlingsanlegg og nytt høydebasseng for å dekke Lillesands behov for vannforsyning de neste ca. 50 år, samt Kristiansands behov for reservevann.
Nybygg av leiligheter i Fossbekk, trinn 4
Ca. 30 leiligheter totalt ca. 3500 BRA. Eks p-kjeller.
Nybygg av eneboliger i Lillesand
17 byggeklara tomter.
Etablering av infrastruktur for boliger og næring i Lillesand
Infrastruktur for ca 150-200 boenheter.
Utvidelse av sykehjem i Dovre
Prosjekt fra Økonomiplan 2022-2025.
Ombygg av kirke for bruk som selskapslokale med tilhørende overnatting og riving/nybygg av leiligheter i Arendal
Ca 1.7 daa Inntil 10 leiligheter bak kirken, samt 1 leilighet på kirkeloftet.
Nybygg av leiligheter i Lillesand
Gnr/bnr 47/44, 47/67 m.fl.
Nybygg av høydebasseng i Lillesand
Gjennomførelsetid: 8-10 måneder.
Sanering av VA-ledning i Lillesand
Prosjekt fra Økonomiplan 2022-2025.
Tilbygg av menighetsbygg i Lillesand
Det nye menighetsbygget er tenkt i én etasje med lav høyde (maks mønehøyde på ca. 4 meter over bakkeplan) og eventuelt supplert med underetasje. Menighetsbygget skal utformes som et åpent bygg for å underordne seg kirken. Mønehøyden på hovedskipet (kirken) er 15 meter og vil således fremstå som den dominerende bygningen i området. Menighetsbyggets bruksareal (BRA) vil være på 300-400 m2, og er tiltenkt plassert på sørøstsiden av kirken.
Ombygging av pumpestasjon i Kjøbmannsvig
Prosjekt fra Økonomiplan 2022-2025.
Sanering av VA-ledning i Lillesand
Prosjekt fra Økonomiplan 2022-2025.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.