Alle planlagte byggeprosjekter i Kvinesdal

Nybygg av hydrogenfabrikk i Kvinesdal
Utviklingen av prosjektet legger partene i et felleseid selskap ved navn Kvina Hydrogen. Det ventes at tomten på 500 dekar vil få tilgang til 500-800 MW elektrisk kraft, noe som kan resultere i en årlig produksjon av hydrogengass på 100.000 tonn.
Utvikling av industriområde i Kvinesdal
Ca 10 dekar stort område.
Nybygg av boligfelt i Kvinlog
Tomter for salg: tomt nr 1-27.
Nybygg av flerbolighus, infrastruktur og tilrettelegging av vei i Feda
Området skal utvikles med flerbolighus og næringsbygg. Se prosjekt Feda brygge og Feda næring.
Nybygg av næring i Feda
Tomten er godkjent regulert til boligbebyggelse og det foreligger detaljregulering.
Nybygg av boligområde i Kvinesdal
Gnr/bnr: 100/43, 47, 144, 176, deler av gnr/bnr: 100/9, 17, 36, 77, 179 og deler av gnr. 104. Planen åpner for utbygging av 27 tomter med frittliggende bebyggelse. 3-4 av disse er påbygget. Tomtene er på mellom Ca 0,5 - 1 daa størrelse. Det er åpnet for å tillate 2 enheter på tomer over 0.7daa. På en tomt åpnes det for rekkehus med inntil 5 enheter
Økt transformering 420/110 kV med en ny 300 MVAtransformator i Kvinesdal stasjon
Statnett SF søker i henhold til energiloven § 3-1 om konsesjon for bygging og drift av følgende elektriske anlegg: • 1 stk ny 420/110 kV 300 MVA transformator (T5) • 1 stk. transformatorsjakt med en grunnflate på 355 m2 og høyde på 12 m • 1 stk standard 420 kV apparatanleggsfelt med doble samleskinner • 1 stk 110 kV GIS-felt i Glitre netts eksisterende GIS utenfor stasjonsgjerdet • 1 stk 110 kV jordslutningsspole 26-260 A • Utvidelse av inngjerdet stasjonsareal med ca. 2500 m²
Nybygg av eneboliger/flerbolighus/tomannsboliger i Kvinesdal
35-40 boenheter planlegges. Ferdigregulert.
Nybygg av eneboliger i Kvinesdal
Tomter for salg: Tomt nr 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 og 18.
Nybygg av boligområde i Feda, Kvinesdal
Planen skal omfatte hele eller deler av eiendommene gbnr. 13/1, 13/5,13/10, 13/13, 13/22,13/32, 13/64, 13/67 og 12/4. 30 daa. Område BFS49.
Til- og ombygg av skole i Kvinesdal kommune, trinn 3
Riving av administrasjonsdel. Trinn 3 vil få på plass nye spesialrom for forming, naturfag og musikk i 1 etasje og god høyde opp til 3 etasje der undervisningsrom og administrasjon vil komme. Når denne fløyen tas i bruk, kan både klasseromsfløyen fra 50-tallet og den såkalte Nordfløyen rives. Skolen vil fremstå som tilnærmet ny.
Etablering av transformatorstasjon 132 kV jordkabler i Kvinesdal
Kvina Energy Park AS har søkt om konsesjon for strømforsyning av planlagte Kvina Energy Park i Kvinesdal kommune. • Nytt 132 kV bryteranlegg innenfor KEP sitt industriområde o 4 stk bryterfelt mot 132/22 kV transformatorer o 2 stk bryterfelt for kabelavganger mot Kvinesdal transformatorstasjon o 1 stk samleskinnebryter o 1 stk felt for spenningstesting o Det nye 132 kV anlegget blir utført med doble samleskinner, men kun en effektbryter pr avgang og skillebrytere mot samleskinnene. • 2 stk 132 kV kabelforbindelser mellom omsøkt 132 kV bryteranlegg i Kvinesdal transformatorstasjon og omsøkt 132 kV bryteranlegg innenfor KEP sitt industriområde • 4 stk 132/22 kV transformatorer, hver 150 MVA, i KEP sitt industriområde • Nytt stasjonsbygg innenfor KEP sitt industriområde • Oppgradering av veganlegg mellom de to transformatorstasjonene der de omsøkte 132 kV kablene skal forlegges.
Oppgradering og utvidelse av minikraftverk i Kvinesdal
Opgradering av eksisterende Oksefjell minikraftverk med introduksjon av en ekstra turbin. Ny turbin med generator planlegges koblet til allerede elektriske anlegg og infrastruktur og vil ikke medføre andre endringer på anlegg og terreng. Installert effekt er planlagt oppgradert fra 0,214 MW til 0,3 MW og vil ifølge søknaden gi en årlig produksjon på1,2 GWh.
Nybygg av hytter på Knaben i Kvinesdal kommune
Kvinesdal kommune har for salg 3 hyttetomter sentralt i gruvebyen på Knaben. Tomtene ligger flott plassert med utsikt mot sanden. Det er kort avstand til alpinanlegg med 3 nedfarter og ca 40 km med oppkjørte løyper.
Opparbeidelse av infrastruktur for boligområde i Feda, Kvinesdal
Planen skal omfatte hele eller deler av eiendommene gbnr. 13/1, 13/5,13/10, 13/13, 13/22,13/32, 13/64, 13/67 og 12/4. 30 daa. Område BFS49.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.