Alle planlagte byggeprosjekter i Grimstad

Nybygg av industri og næring på Omre i Grimstad
506 daa. Gnr/bnr: 93/14, 15, 176/13, 14 mfl.
Nybygg av sykehjem i Grimstad
Grimstad kommune, Universitetet i Agder og Fagskolen i Agder har gått sammen om å vurdere muligheter for etablering av et universitetssykehjem i Agder.
Nybygg av boliger- og næring i Grimstad
Gnr/bnr: 200/1782, 1269 og 1273. Ca 9000-15000 m2 BRA.
Nybygg av industriområde i Grimstad
Gnr/bnr: 176/2, 176/4, 176/10-11, 176/14 og 202/420. Tomtareal: 304 dekar.
Nybygg av industriområde i Grimstad
Gnr/bnr: 176/2, 176/4, 176/10-11, 176/14 og 202/420. Tomtareal: 277 dekar.
Nybygg av tett småhusbebyggelse i Grimstad
168 enheter. 3 blokker med 20 leiligheter i hver, 7 bygg med 8 leiligheter i hver og 52 eneboliger. Total utbygging på Linnheia er ca. 800 boenheter.
Etablering av næring/kontor/tjenesteyting på Campus-området i Grimstad
250 – 300 nye arbeidsplasser. Breeam Very Good. Innovasjonshuset planlegges med en BTA på minst 6000 m2 + parkering i 1.etg. Fotavtrykket av bygget vil være på ca. 1000 m2.
Påbygg av kjøpesenter, kontor, boliger mm i Grimstad
Gnr/bnr: 200/1477, 1793, 1093, 1267.
Nybygg av industriområde i Grimstad
Gnr/bnr: 176/2, 176/4, 176/10-11, 176/14 og 202/420. Tomtareal: 120 dekar.
Nybygg av leiligheter og konsentrert småhusbebyggelse i Grimstad
60 daa. Gnr./bnr. 13/4, 18/31, 39, 73 og 84 og 16/70.
Nybygg av boliger på Skotta i Grimstad
I hovedsak konsentrert småhusbebyggelse, noe frittliggende.
Nybygg av boligområde i Støle, Grimstad
En del eneboliger vil bli utbygd av grunneier, se eget prosjekt.
Nybygg av boligområde i Støle, Grimstad
En del tomter vil bli solgte til utbyggere, se eget prosjekt.
Nybygg av industriområde i Grimstad
Gnr/bnr: 176/2, 176/4, 176/10-11, 176/14 og 202/420. Tomtareal: 54 dekar.
Rehabilitering av bofellesskap i Grimstad
Nytt bygg på samme tomt.
Nybygg av internat på Bibelskoleområdet i Grimstad
Gnr/bnr: 79/159, 300, 367 m. fl.
Etablering av infrastruktur og nybygg av småhusbebyggelse i Trolldalen på Fevik i Grimstad
14-18 enheter. 6 eneboligtomter og 2 tomter for 4-6 mannsboliger.
Nybygg av leiligheter og omsorgsboliger i Grimstad
2-3 etasjer. Planen legger opp til fire firemannsboliger i nord, med totalt 16 boenheter. Det legges også opp til 5 boenheter for barn med nedsatt funksjonsevne. Det skal vurderes å flytte busslommen nærmere Grefstadveien.
Etablering og utvidelse av eksisterende næring og boliger m.m i Grimstad
Gnr/Bnr: 178/1, 178/4, 178/8, 178/9, 179/25, 179/4, 179/19, 179/13, 179/2, 182/3, 181/1, 182/18, 182/19, 182/20 og 202/420.
Nybygg av leiligheter og townhus på Grimstad, trinn 4
Selveierleiligheter fra 40 kvm til 90 kvm.
Nybygg av hytteområde i Grimstad
Planendringen omfatter hytteområdet ytterst på Stølehalvøya samt del av Støleveien og hele del av planområdet øst for Saulekilen. Planområde: 27,4 daa. Ca. 30 tomter. Max 120 m2 pr. tomt.
Nybygg av boligområde i Grimstad
Gnr/bnr: 82/52. 70, 81, 86, 66, 94 og 134 mfl.
Nybygg av boliger for mennesker med utviklingshemning i Grimstad
Fra budsjett 2023-2026. Frivoldveien 38-40.
Nybygg av bofellesskap i Grimstad
Holteveien bofellesskap, ny plassering og nytt bygg (8 tjenestemottakere).
Nybygg av vei i Omre
Omre - vei. Fra budsjett 2023-2026.
Øke kapasiteten på vannbehandlingsanlegg i Grimstad
Økt kapasitet på råvann og rentvann.
Nybygg av infrastruktur for industriområde i Grimstad
Gnr/bnr: 176/2, 176/4, 176/10-11, 176/14 og 202/420. Infrastruktur for industritomter med et samlet areal på: 755 dekar.
Etablering av boliger og dagligvarebutikk samt utvidelse av Steinsenteret i Grimstad
Det er planlagt en dagligvarebutikk på tomten med tilhørende parkering. Butikkens areal vil være på ca 1200m2 og et parkerings- og varemottaksareal på ca 2950m2. Over butikken er det planlagt 3.etasjer med totalt 24 boliger. Det vil være parkering og boder i kjelleren til leilighetene. De resterende 3000m2 av tomten vil bli tillagt steinsenteret.
Nybygg av eneboliger i Grimstad
Inntil 225 m2 BRA/bolig.
Nybygg av boliger i Grimstad
Grunneier: Torgeir Skodde. Gnr/bnr: gnr./bnr. 73/7, 73/10 og deler av gnr./bnr. 73/1, 73/2, 73/4,73/5, 73/6, 73/11, 74/46, 79/18 og 203/41.
Nybygg av gang- og sykkelveg på Fylkesveg 3600 i Grimstad
Samarbeid mellom Grimstad kommune og Agder Fylkeskommune.
Nybygg av VA-ledning i Grimstad, del 3
Prosjektet blir utført i 3 byggetinn.
Nybygg av VA-ledning i Grimstad, del 2
Prosjektet blir utført i 3 byggetinn.
Renovering/ oppretting av sidemurer av kanal i Grimstad
Hesneskanalen er en viktig ferdelselåre for mindre båter. Steinsettingen langs kanalen har fått en del setningsskader og har behov for renovering/ oppretting av sidemurer. Det bør iverksettes en konseptutredning for å kartlegge hensiktsmessige løsninger.
Nybygg av gang- og sykkelvei i Grimstad
Fra Mollandsveien til Bibelskolen (totalt ca. 1,1 km).
Nybygg av gang- og sykkelvei i Grimstad
Ny gang- og sykkelvei langs Østerhusmoen fra Mollandsveien til Bibelskolen (totalt ca. 1,1 km).

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.