Alle planlagte byggeprosjekter i Arendal

Nybygg av industri, lager og produksjonslokale mm i Arendal
Gnr/bnr: 443/1, 600/42, 601/175. Ca 500 daa. Planlagt for lager, engros-og transportfirmaer, håndverksbedrifter og industri.
Nybygg av blokkbebyggelse i Arendal, trinn 5 m.fl.
Totalt 700 boliger på området.
Nybygg av boligområde i Arendal
Området kan gi anslagsvis inntil 400 boliger. Byggeklar tomt.
Nybygg av industriområde i Arendal
Gnr/bnr: 52/616, 511, 720, 377, 701, 791, 790, 270, 38, 619, 739, 770, 740, 774, 563, 741, 642 og 870.
Nybygg av boligområde på Østre Mørfjær- Saltrød
Området kan gi anslagsvis inntil 300 boliger.
Nybygg av boligområde på Myra, Arendal
Området vil anslagsvis gi ca. 200 boliger.
Nybygg av boliger på Tangen i Arendal
Ca. 220 boliger. 2-7 etasjer.
Nybygg av næringsområde i Arendal
Planområdet er på 15,8 daa.
Etablering av nytt renovasjonsanlegg i Arendal kommune
Beregnet behov for areal er 150 mål som skal opparbeides, og 50 mål råtomt dvs. at arealbehovet er til sammen 200 mål.
Nybygg av industri, lager og kontor i Arendal
Gnr/bnr 24/227, 235, 237, 270 og 600/420.
Nybygg av næringsbebyggelse og storhandel i Arendal
Området som foreslås regulert omfatter deler av gnr./bnr. 511/158, 509/357, 509/71, 511/109 og 511/43. Området er på ~100 daa. Formålet med planen er å tilrettelegge for næringsvirkomhet. Det kan være aktuelt med et kombinert formål med både industri/lager/kontor/forretning i form av plasskrevende varer. En ser for seg at området kan være aktuelt for håndverksbedrifter, virksomheter som har behov for lager, forretninger med behov for større areal som byggvareforretninger e.l, og tilhørende kontorfasiliteter for disse virksomhetene.
Utvikling av Saltrød bydelssenter i Arendal
Gnr/bnr: 43/27, 43/34, 43/79, 43/79-1, 43/79-2, 43/90, 43/91, 44/11, 44/412, 44/229, 44/39, 44/40, 44/43, 44/51, 44/58, 44/92, 44/112, 44/144, 44/160, 44/175, 44/402, 44/625, 44/516 og 600/4. Omsorgsbygg skal inneholde 120 sykehjemsplasser og trenger et totalt bruksareal på om lag 11.000 m2 (uten parkeringsareal) og vaskeriet, dagsenter og kjøkken vil trenge et bruksareal på totalt 1.500 kvm.
Nybygg av transformatorstasjon i Arendal
Prosjektet med strømforsyning til Morrows batterifabrikk består av tre delprosjekter; 2 kraftledninger mellom Bøylestad og Eyde (10,8 kilometer), Bøylestad koblingsstasjon og Longum Nord transformatorstasjon. Total prosjektkostnad ca. 1 Mrd. kr. Se separate prosjekter for Bøylestad koblingsstasjon og Longum Nord transformatorstasjon.
Utvikling av His bydelssenter i Arendal
Vurderer tomten som aktuell for nytt helsehus i kommunen.
Nybygg av lagerbygg i Arendal
Trinnvis utbygging. Ca. 20 mål tomt.
Nybygg av 132 kV kraftledning mellom Froland og Arendal kommune
Prosjektet med strømforsyning til Morrows batterifabrikk består av tre delprosjekter; 2 kraftledninger mellom Bøylestad og Eyde (10,8 kilometer), Bøylestad koblingsstasjon og Longum Nord transformatorstasjon. Total prosjektkostnad ca. 1 Mrd. kr. Se separate prosjekter for Bøylestad koblingsstasjon og Longum Nord transformatorstasjon.
Nybygg av koblingsstasjon i Arendal
Prosjektet med strømforsyning til Morrows batterifabrikk består av tre delprosjekter; 2 kraftledninger mellom Bøylestad og Eyde (10,8 kilometer), Bøylestad koblingsstasjon og Longum Nord transformatorstasjon. Total prosjektkostnad ca. 1 Mrd. kr. Se separate prosjekter for Kraftledning og Longum Nord transformatorstasjon.
Nybygg av boliger i Arendal
2-3 etasjer. 43/23, 64, 87.
Nybygg av industri, kontor og lager m.m. i Arendal
40 mål. Infrastruktur er ferdig.
Nybygg av hotell og næringsbygg i Arendal
Ca. 8 daa. 3800-4000 m2 BRA, 2200-2300 m2 BYA.
Nybygg av leilighetsbygg i Arendal
Gnr/bnr: 501/176 og 501/551.
Nybygg av bofelleskap og konsentrert boligbebyggelse i Arendal
Utbyggingsområdet omfatter i hovedsak eiendommene gnr./bnr. 507/106 og 507/1007. 22,5 daa. Hensikt med reguleringen er å legge området til rette for oppføring av ny boligbebyggelse. Del av området ønskes disponert til et bofellesskap med 9 boenheter pluss ansattbase og fellesrom. Den øvrige delen reguleres til konsentrert boligbebyggelse, ev. med leilighetsbygg i 2 – 4 etasjer.
Etablering av elektriske anlegg for fabrikk i Arendal
Morrow transformatorstshin 1: Et 132 kV luftisolert koblingsanlegg 2 stk 132/22 kV transformatorer 2 stk ca. 200 meter lange 132 kV kabler mellom koblingsanlegget og transformatorer Nødvendige høyspentanlegg Transformatorstasjonen har en samlet grunnflate på ca. 1700 kvm. Morrow søker også om til sammen ca. 5000 meter med 22 kV-kabler og ca. 30 nettstasjoner med 22 kV koblingsanlegg. Anleggene skal bygges inne på Morrows industriområde.
Nybygg av blokkbebyggelse i Arendal, trinn 4
Totalt 700 boliger på området.
Nybygg av infrastruktur for boligområde i Arendal
Området kan gi anslagsvis inntil 400 boliger.
Opparbeidelse av kanalby i Arendal
Planer om å åpne en gammel kanal, ca. 300 meter, gjennom byen. Ønskes ferdigstilt til 300 års jubileum 2023.
Nybygg av flerbolighus i Nedenes
Reguleringplan er godkjent. Gnr/bnr: 431/132,133,151.
Nybygg av infrastruktur for boligområde på Østre Mørfjær- Saltrød
Området kan gi anslagsvis inntil 300 boliger.
Nybygg av boligområde i Arendal
Totalt 11 huskropper; 6 eneboliger og 5 tomannsboliger.
Nybygg av boligområde i Arendal kommune
Planlegger mellom 15 og 20 boenheter. 418/2,418/8, 418/16, 418/349 & 418/162
Nybygg av lager i Arendal
Området er regulert til næringsformål, herunder lager.
Nybygg av hytteområde i Arendal
Planområdet er på ca. 40,7 daa.
Nybygg av eneboliger på Færvik på Tromøya i Arendal
Planområdet er på ca. 9.85 daa og er i dag uregulert og avsatt til boligformål i gjeldene kommuneplan 2019-2029.
Nybygg av bofellesskap i Arendal
Kommunen har et sterkt behov for flere bofellesskap for personer med nedsatt funksjonsevne og formålet med planen er å legge til rette for heltidsbemannede boliger til bofelleskap med ansattbase. Ca. 6-10 boenheter.
Til og ombygg av kontor i Arendal
Det planlegges tilbygg på 2500-3500 m2 Planområdet omfatter kontorbygget til Gard i Kittelsbuktveien 31, samt eksisterende boliger i Svinoddveien 14, 16, 18, 20 og 22. Hensikten med planarbeidet å tilrettelegge for en utvidelse av Gard sine kontorlokaler i Varmekroken (Kittelsbuktveien 31). For å kunne få dette til vil det være behov for å transformere deler av eksisterende boliger i Varmekroken/Svinodden (som eies av Assuransegården) fra bolig til kontorformål. Det er ønskelig å tilrettelegge for nytt tilbygg sør for eksisterende hovedbygning. Hovedinngangen vurderes beholdt som i dag.
Nybygg av fritidsboliger og næringsbygg (kultur) i Tvedestrand
Godkjent regulering. 9 fritidsboliger. 1 kulturbasert næringsbygg med overnattningsplasser, BYA 400 kvm, 1 alt 2 etasjer. Ca. 50 mål.
Nybygg av bofellesskap i Arendal
Planen omfatter bygging av bofellesskap for mennesker med nedsatt funksjonsevne. 6-8 boenheter+ personal/ansattbase. Planområdet utgjør ca 6,3 daa.
Opprustning av bruer i Arendal
Opprustning av bruer. Fra investeringsbudsjetten 2023-2026.
Nybygg av byrom i Arendal
Foremålet er tilrettelegging for et hyggelig byrom for alle.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.