Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Molde

Drift og vedlikehold på riksveger og riks-g/s-veger, 9403 i Nordmøre 2022-2027
Oppdraget omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på riksveger og riks-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner, i Molde, Gjemnes, Tingvoll, Kristiansund, Heim, Orkland, Sunndal og Oppdal kommuner.
Ombygg av eksisterende lokaler til hjelpemiddelforvaltningen på Bergmo i Molde
Lokaler for Hjelpemiddelforvaltningen skal etableres i eksisterende bygningsmasse på Bergmo, og lokalene har frem til våren 2021 vært benyttet som butikklokaler, senest for Kiwi Bergmo.
Renovering/oppgradering og delvis ombygging av kontor, lager og verkstedareal m.m. i Molde kommune
Renovering/oppgradering og delvis ombygging av arealer for Molde Eiendom KF, bygg- og utviklingsavdelinga i Møre og Romsdal Fylkeskommune, samt nytt newtonsenter og Molde bærekraftshub.
Rehabilitering av dam i Molde kommune
Fellesutlysning for: Midsundvatn-, Bakkelva- og Audunstjønn dammer. Revurdering av dam Midsundvatn og Dam Bakkelva må utføres når godkjente flomberegninger foreligger. NVE opplyser at det er lang behandlingstid for flomberegninger slik at revurderingene mest sannsynlig tidligst kan gjennomføres i 2023. For dam Audunstjønn foreligger det godkjent flomberegning slik at revurdering ønskes gjennomført i løpet av august - september 2022.
Konsulentoppdrag for vurdering av bygningsteknisk tilstand på bygg ved Lundavang - Stuevollen i Molde kommune
For bygningene skal det basert på befaring, foreliggende dokumentasjon og faglige vurderinger gjøres en overordnet vurdering om bygningene har en teknisk kvalitet som gjør at hele eller deler av bygningsmassen kan brukes til formål innenfor arealbrukskategoriene bolig og/eller privat/offentlig tjenesteyting. Opsjon: Dersom det viser seg at bygningsmasse kan gjenbrukes skal det gjøres vurderinger som skal legges til grunn for videre føringer i områdereguleringen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.