Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Kristiansund

Omlegging av Atlanten stadion i Kristiansund
3 entrepriser: Tribune (totalentreprise), grunnentreprise og friidrettbaneentreprise.
Reasfaltering av deler av rullebanen, taksebaner og flyoppstillingsplassen på Kristiansund lufthavn
Avinor AS skal i lpet av sommer/høst reasfaltere områder på lufthavnene i Kristiansund, Molde og Lakselv. Det vil være anleggsentreprise og elektroentreprise knyttet til dett. Totale kostnad: 125 mnok.
Ombygging av varmesentral i Kristiansund kommune
Kristiansund kommune har besluttet å fornye energiforsyningen i Johan P. Clausens gate 7. Det skal etableres en ny energisentral med varmepumpe som skal gi energi til Johan P. Clausens gate 7 og Festiviteten via fjernvarmerør montert i 2016. Noe ombygging i energisentral i Festiviteten.
Trafikksikkerhetstiltak langs Fylkesveg 6248 i Kristiansund
Trafikktryggingstiltak i samband med kryssing av Dalegata i området ved Dale barneskole. Skolen, Dale barnehage og Dahlehallen ligg på nordsida av fylkesvegen, medan store bustadfelt ligg på sørsida av vegen. Mange barn kryssar derfor vegen her både på dagtid og på kveldstid. Å betre forholda kring kryssingspunkta er eit godt og viktig trafikktryggingstiltak for mjuke trafikantar.
Trafikksikkerhetstiltak/belysningstiltak langs Fylkesveg 6102 i Kristiansund
Forsterke belysninga i krysset mellom Kvalvågvegen og fylkesveg 6102. I krysset mellom dei to fylkesvegane er det inga god tilrettelegging for mjuke trafikantar som skal krysse vegen. Ein bør på litt lengre sikt sjå på løysingar som til dømes trafikkøy, for å få eit tryggare kryssingspunkt for mjuke trafikantar. Dette er for kostbart å løyse som eit mindre trafikktryggingstiltak. Som strakstiltak for å betre forholda i kryssområdet tilrår vi å forsterke belysninga. Strekninga er skoleveg.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.