Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Ålesund

Rehabilitering av skole og idrettshall i Ålesund
Samspillsfasen planlegges utført i august-november 2020. Totalentreprisen planlegges utført i januar 2021-juni 2022.
Forbikjøringsfelt/krabbefelt mm på E39 Ørskogfjellet
Utvidelse til 3 felt. Prosjektets totale lengde er ca. 2,8 km, hvor ca. 1,8km er 3-felts veg med forbikjøringsfelt.
Asfaltarbeider på fylkesveger i Møre og Romsdal, 2021
Oppdraget består av 2 kontrakter: - 4-15-2020-02 Fylkesveger Nordmøre og Romsdal. - 4-15-2020-03 Fylkesveger Sunnmøre. Kontraktene omfatter til sammen ca. 376 793 m2 fresing; av dette er 149 073 m2 dypstabilisering og ca. 116 222 tonn produksjon og utlegging av asfalt.
Tilbygg av idrettshall i Ålesund
Det nye tilbygget skal inneholde styrketreningsrom og teknisk rom, samt heis for å få tilgang til tribuner i eksisterende hall. Tilbygget har en størrelse på ca 460 BTA fordelt på en hovedetasje og en mesaninetasje hvor teknisk rom er plassert.
Tilbygg av administrative lokaler ved ungdomshjem på Larsgården øst for Ålesund sentrum
Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat), har behov for administrative lokaler ved Bufetatens ungdomshjem Husafjellheimen. Husafjellheimen ligger på Larsgården øst for Ålesund sentrum. Prosjektet er et tilbygg på ca. 340 kvm BTA som skal knyttes til eksisterende bygg.
Rehabilitering av ledningsnett i Ålesund kommune
- Vann- og avløpsarbeid: *Graving, sprenging, masseuttak og bortkjøring av masser. *Vann- og avløpsledninger. *Private stikkledninger, samt tilknytning til det nye anlegget. *Kummer i betong og plast. *Sandfangskummer for vegsluk. - Kabelarbeid: *Trekkerør og kabelkummer. - Annet arbeid knyttet til: *Saging, lapping og legging av asfaltdekke. *Trafikkhåndtering og skilting. *Sikring av grøft for trafikanter og beboere. *Vegoppbygging iht. Ålesund kommunes veg- og gatenorm og asfaltering iht. graveinstruks i offentlig veg.
Utskifting av VA-ledninger m.m. i Ålesund kommune
- Graving, sprenging, masseuttak og bortkjøring av masser. - Vann- og avløpsledninger. - Private stikkledninger, samt tilknytning til det nye anlegget. - Kummer i betong og plast. - Sandfangskummer for vegsluk. Kabelarbeid: - Trekkerør og kabelkummer. Annet arbeid knyttet til: - Saging, lapping og legging av asfaltdekke. - Trafikkhåndtering og skilting. - Sikring av grøft for trafikanter og beboere. - Vegoppbygging ihht. Ålesund kommunes veg- og gatenorm og asfaltering ihht. graveinstruks i offentlig veg.
Utvidelse av barnehageområdet m.m i Haram kommune
NLM Barnehagane AS, avd. Tryggheim Barnehage Brattvåg.
Oppgradering av torg i Ålesund
Konsulenten skal etablere en arbeidsgruppe bestående av en prosjektleder og minimum tre medarbeidere med nødvendig kompetanse innen: ARK, LARK og RIB.
Etablering av nytt massedeponi på Fjørtoft i Haram
Behov for å lagre 200 000-300 000 kubikkmeter tunnelstein. I samband med fylkesveg 659 Nordøyvegen.
Legging av vassleidning/avløpsleidning og forbetring av veg ved Bjørkereitane/Sjøholt
Arbeidet omfattar opparbeiding grøft for vatn- og avløpsleidningar ved Bjørkereitane på Sjøholt i Ålesund kommune
Etablering av nytt massedeponi i Ålesund kommune
Gnr/bnr: 531/3 med fleire. Private grunneiere.
Forlengelse av fortau på Elvemyrsvegen, Emblem
Bypakke Ålesund, fase 2 2019-2023.
Trafikksikkerhetstiltak langs Fylkesveg 5646 i Ålesund
Opparbeide tilkomst for mjuke trafikantar frå krysset Alvikvegen X Storskjervavegen fram til haldeplassen på vestsida av Alvikvegen. Tiltaket omfattar også opparbeiding av plattform/venteareal.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.