Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Ålesund

Kollektivtiltak på E136 Sykehuset i Ålesund
E136 Kollektivknutepunkt - Ålesund sjukehus. Bypakke Ålesund. Bompengesøknad til behandling.
Etablering av nye bussholdeplasser på E136 i Ålesund
To nye bussholdeplasser. Disse vil erstatte bybussens ankomster og avganger fra dagens kollektivterminal. Grøntareal mellom vegen og gang- og sykkelveg erstattes med busslomme. Gang- og sykkelveg vil da dele areal med plattform for holdeplassen.
Oppgradering av el-tavler og strømskinner på rådhus i Ålesund
Gjelder nye strømskinner fra ny trafo i nettstasjon og frem til ny hovedfordeling. Ny strømskinne fra ny hovedfordeling til underfordelinger i U1 etasje og vertikalt opp gjennom høgblokka til 11. etasje med tilkobling til nye underfordelinger i hver etasje.
Strakstiltak på gang- og sykkelveier i Ålesund (Bypakke Ålesund 2022)
Formålet med prosjektet er å bedre vilkårene for myke trafikanter og hindre ulykker i strekningene. Prosjektet er en del av Bypakke Ålesund og består av tre forskjellige strekninger i Ålesund kommune: Brusdal-Olsvika, Blindheimsbreivikavegen og Gåseid. Det skal utbedres ca. 700 meter med vegbelysning på gang- og sykkel veg, fordelt på 300 meter GSV og 400 meter fortau, fra Brusdalsveg til Olsvika. I strekninger ved GSV skal gamle lysmaster og luftkabler fjernes og erstattes med nye komplett lyspunkter i dagens krav samt ledninger flyttes ned bakken i trekkerør, i tillegg skal gangvegen bygges opp på nytt og en rekke gangfelter flyttes og utbedres. I de resterende 400 meter fortau skal veglysanlegg utbedres i form av bytting av armatur. I strekning Blindheimsbreivika, det skal fjernes/oppstrammes en del avkjørsler i tillegg til at vegbelysning blir forsterka med nye lyspunkter i to av de kryssene, total 6 nye lyspunkt. Til slutt er det kryss i Gåseid området som skal utbedres i form av merking av gangfelt og intensivbelysning. Handelsområdet Moa ligger ca. 200 m fra strekningen mellom Brusdalsvegen- Olsvika. Det er bolig og forretningsområdet i strekningen Blindheimsbreivikavegn.
Oppgradering av fjernvarmenett i Ålesund
Total lengde ca. 830 meter.
Energioppgradering av forhandleranlegg i Møre og Romsdal
Møller Bil og Møller Eiendom har inngått en avtale som forplikter selskapene til å energioppgradere inntil 15 forhandleranlegg i Sør-Norge, der Møller Bil er leietaker. Total kostnad: 30-40 mnok.
Flytting av modulbrakker for skoleformål fra Skodje skole til Tennfjord skole i Ålesund kommune, 2022
Flytting av modulbrakker for skuleformål frå Skodje skule til Tennfjord skule.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.