Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Møre og Romsdal fylke

Aukra (3)
Aure (4)
Averøy (3)
Fjord (0)
Giske (2)
Gjemnes (1)
Haram (2)
Hareid (3)
Herøy (3)
Molde (21)
Rauma (6)
Sande (1)
Smøla (1)
Stranda (6)
Sula (3)
Sunndal (9)
Surnadal (6)
Sykkylven (1)
Tingvoll (1)
Ulstein (3)
Vanylven (5)
Vestnes (7)
Volda (7)
Ålesund (16)
Ørsta (8)
Utvidelse og ombygg av sykehus i Ålesund
Akuttmottak, intensivavdeling og operasjonsstuer. Ca. 4000 m2 nybygg og ca. 5000 m2 ombygg.
Drift og vedlikehold av fylkesveger og fylkes-g/s-veger i Søre Sunnmøre i Møre og Romsdal fylke 2024-2029
Gjelder i kommunene Hareid, Ulstein, Herøy, Sande, Vanylven, Stad og Volda.
Rehabilitering av fasade og utskifting av ventilasjonsanlegg m.m. på høgskole i Molde
Høgskolen i Molde bygg A ble oppført i 1993 og er på ca. BTA 9. 941 m2 over 3 etasjer samt kjeller. Prosjektet omfatter rehabilitering av teglstenfasade, glassfasade, tak, glasstak samt å bytte ventilasjonen.
Utbygging av havneområde i Ålesund kommune
Delkontrakt - 16 trappetårn på havneområdet - kontraktsumma ca 16,9 Mnok.
Utvidelse av fiskeoppdrettsanlegg i Rovde, Vanylven
Målsetjing med planen er å leggje til rette for: • Å auke produksjon av smolt • Å leggje til rette for at fisk med større snittvekter kan setjast ut i sjø • Føre opp nye produksjonsbygg med nødvendige funksjonar • Kai for å betre transport på kjøl • Fylle ut i sjø for å auke næringsareal • Sikre/gjenbruk av matjord • Regulere areal til gang- og sykkelveg • Tiltak for trafikktrygging (avkøyrsler) Det blir lagt opp til byggjehøgde med gesimshøgd inntil 15 m over planert terreng.
Ny sentrumskole i Ørsta
Samspillsentreprisekostnad, ca 117 mill.kr eks moms. Passivhus. Gamlebygget strippes ned til råbygg i 12 etasje. Mellombygget pusses opp delvis. Ny fløy for 5-7 trinn (massivtre).
Utvidelse av produksjonslokale på Ellingsøya
Gnr/bnr 160/2 med flere. Planen legg til rette for utviding av eit eksisterande industriområde med utfylling i sjø, ny kai, og framtidig utviding av bygningsmasse på utfylt område. Tiltakshavar er Mattias Bjørge AS. Det blir også regulert to naustområde med tilhøyrande parkeringsareal og eit småbåtanlegg. Det er lagt opp til ny og betre tilkomstveg til industriområdet og det eine naustområdet.
Sikringstiltak mot skred i Skjelbostad
Rasvoll vil sikre bebyggelsen og vil åpne for fremtidig utvikling av området. Dette gjelder muligheter for nybygg og for utvikling av eksisterende bebyggelse. For å øke sikkerhet mot skred, er det planlagt etablering av 2 skredvoller for sikring av boligområdet og Grande Trevare, mot skred med gjentaksintervall henholdsvis 1:1000 og 1:5000.For gjennomføring av tiltaket skal det inngås kontrakt med entreprenør som har kapasitet, kompetanse og erfaring med tilsvarende oppdrag i krevende terreng
Nybygg av storkjøkken ved Herøy omsorgssenter i Herøy kommune
Det skal oppføres eit bygg på 450-500 m2 som skal romme storkjøkken og dets funksjoner. Bygningen skal være tilknytta eksisterende omsorgssenter via en mellomgang.
Trafikksikkerhetstiltak på Fv 62 Sunndalsøra-Håsenkrysset i Sunndal, kryss til rundkjøring
Fra investeringsprogram fylkesveger 2017-2023, med planlagt utførelse etter 2023.
Trafikksikkerhetstiltak på Fv 60 Emblemsvåg i Ålesund, kryssombygging
Fra investeringsprogram fylkesveger 2017-2023, med planlagt utførelse etter 2023.
Utvidelse av butikk i Eidsnes
Mot vest: tilbygg i tre etasjer - parkeringsareal i kjeller, butikk i første etasje, lager showroom og personalrom i 2. etasje. Betong og stål/sandwich-konstruksjon.
Trafikksikkerhetstiltak på Fv 659 Hagen i Haram, gangvegundergang og gs-veg
Fra investeringsprogram fylkesveger 2017-2023, med planlagt utførelse etter 2023.
Trafikksikkerhetstiltak på Fv 60 Ringstad skule i Stranda, Forgjengerundergang
Fra investeringsprogram fylkesveger 2017-2023, med planlagt utførelse etter 2023.
Opparbeidelse av infrastruktur for nybygg av industri, verksted, lager mm i Ørskog, Ålesund
15 daa. Bnr/bnr 692/72, 5 mfl. Busengdal AS ønsker å bruke området som sitt hovedkvarter og man ser for seg et industribygg med lager og verksted, samt tilhørende kontor. Øvrige uteområder kan brukes til lagring og oppstilling av biler og maskiner.
Vedlikeholdsarbeider på bruer i Midt Norge 2024-2025, Møre og Romsdal fylke
Gjelder i Trøndelag og Møre og Romsdal. Verdi 20-50 mnok.
Påbygg til dagens brannstasjon for feiervesenet i Molde kommune
Molde Eiendom KF skal bygge et påbygg i to etasjer til dagens Molde brannstasjon. Påbygget er planlagt brukt av feiervesenet med garderober, lager og verksted i plan 1 og kontorfasiliteter i plan 2.
Opparbeiding av uteområde ved skole i Ørsta kommune
I prosjektet ligg eit aktivitetspark med mellom anna voll med akebakke, klatresteinar, tunnel, zipline, kunstgrasbane for 7ar-fotball, ballbinge og buldrevegg.
Rehabilitering av eksisterende administrasjonsfløy på barneskole i Ulstein kommune
Oppdragsgiver skal inngå en avtale med en hovedentreprenør som skal ombygge og rehabilitere eksisterende administrasjonsfløy, herunder arbeidsrom for ansatte, på Ulsteinvik barneskole. Gnr. 8 Bnr. 49,51,98
Trafikksikkerhetstiltak på Fv 61 Mauseid i Sula, gangbru
Fra investeringsprogram fylkesveger 2017-2023, med planlagt utførelse etter 2023.
Oppgradering av Bergland bufellesskap i Aukra kommune
Ombyggingen omfatter arealer for 4 boenheter med kjøkken, stue, soverom, bod og bad, samt et fellesareal med kjøkken, stue, kontor, bad og teknisk rom. Arealet som skal ombygges/renoveres er på ca. 420 m2. Sørenden av bygget skal det bygges et tilbygg på ca. 29 m2. Det skal bygges en garasje med boder og avfallsrom med areal på ca. 56 m2
Oppgradering av minnelund på Flusund gravplass i Herøy kommune
Følgende tiltak skal utføres: Utbedring av prosesjonsvei nordover fra eksisterende parkeringsplass. Etablering av urnegraver, både med gravstein, anonyme og med navneplater. Minnelunden skal være en buet natursteinsmur med navneplater, belysning, beplantning og sitteplasser. Minneplass med skulptur, natursteinsmur, beplantning og sitteplasser. Tiltak for sikring og utbedring av tilkomst med handløper og rekkverk.
Ombygg av legekontor i Kristiansund kommune
Legekontoret utvides ca. 60 kvm ved å ta i bruk eksisterende bygningsmasse.
Oppgradering av busstrassen i Steinvågvegen/Kirkegata i Ålesund
Busstraseen i Steinvågvegen/Kirkegata skal oppgraderes.
Utvidelse av masseuttak i Vestnes kommune
Det er i dag et brudd for uttak av byggeråstoffer i området. Planen skal sikre råstofftilgangen til denne virksomheten samtidig som det legges til rette for en større utvidelse.
Tilbygg av barnehage og parkering i Hareid
Hareid kommune skal bygge på Syverplassen barnehage for å dekke behov for meir plass. Barnehagen har i dag fleire barn og tilsette enn den opphaveleg er bygd for og dette prosjektet er tenkt å løyse dei fleste utfordringane knytt til barnehagens behov.
Forberedende arbeider i forbindelse med etablering av skreddeteksjon på Fylkesveg 63 Ørnevegen i Geiranger i Stranda kommune
Anskaffelsen har som formål å forberede veien og områdene for anskaffelse av tjenesteavtale for skreddeteksjon.
Ombygg til kontor i Måndalen
Gnr/bnr 109/11, 19, 25. Eksisterende bygning fra tidligere vegkro skal brukes som kontor og oppholdsrom for ansatte. 150-200 kvm.
Ombygg av tak, ventilasjon mm på flerbrukshall i Elnesvågen
Det ble i 2022 og 2023 satt av til sammen 7,75 mill. kroner til renovering av Frænahallen. Beløpet er tenkt å skulle dekke ny kledning, vinduer og tak. Arbeidet med ny kledning og vinduer er gjennomført. Det ble brukt ca. 5 mill. kroner. Den resterende bevilgningen på 2,75 mill. kroner er ikke tilstrekkelig til å ferdigstille taket. Prosjektet er derfor stoppet. Det er også behov for å renovere det tidligere biblioteklokalet, samt forbedring av ventilasjonsanlegg. Kommunedirektøren foreslår å bevilge 5,6 mill. kroner for å skifte taket. Det foreslås også at restbevilgningen fra 2023 kan benyttes til oppgradering av de tidligere biblioteklokalene.
Trafikksikkerhetstiltak på Fv 61 Hareidsdalen i Hareid, avkjørselsanering
Fra investeringsprogram fylkesveger 2017-2023, med planlagt utførelse etter 2023.
Utskifting og oppgradering av silanlegg i Surnadal
Silanlegget er idag over 25 år gammalt og det er snart ikkje reservedeler å få. Derfor må vi i 2023 begynne å plannlegge for utskifting av sil/filtersystemet. Det er også auka krav når det kommer til rensing av avløpsvann og sannsynligvis må vi rense meire fremover muligens nitrogen og fosfor. Mikroplast er også et tema som vurderast
Kombinert parkeringsplass for Atlanten/Folkeparken i Gomalandet, Kristiansund kommune
Bypakke Kristiansund er et samarbeid mellom Kristiansund kommune, Møre og Romsdal fylkeskommune og Statens vegvesen. Tiltakene på kommunal vei er planlagt finansiert av bompenger.
Oppgradering og modernisering av ventilasjonsanlegg i kommunehus i Molde kommune
Oppgraderingen inkluderer:• Tilknytning til fjernvarme- og fjernkjøleanlegg• Riving av eksisterende kjøleaggregat på tak av kommunehuset• Ombygging til lavtemperatur varmeanlegg, nye radiatorer/konvektorer• Riving av eksisterende ventilasjonsaggregat• Nytt ventilasjonsaggregat• Ny varmtvannsbereder.
Nytt massedeponi i Ålesund kommune
Detaljplanen legg til rette for nytt massedeponi for ikkje-forureina (rene) massar i Alvika. Planområdet dekker eit areal på ca. 143 daa. Planlagt volum for deponerte massar er ca. 450.000 m³.
Oppgradering av vei og ny vannledning i Hareid kommune
Hareid Kommune skal oppgradere delar av gata Reina på Ytre Hareid. Vegstrekket er på ca 180 m og det skal bytast berelag, leggast vegduk og geonett, sandfangkummar skal erstattast og det skal leggast ned røyrleidningar.
Etablering av nytt øvingsanlegg i Ørsta kommune
Blant anna tre betongplater, VA, trekkerør for gassinstallasjon og EL opplegg for lysmaster og straum. Anlegget skal nyttast til øving for brann og redning. I hovudsak er det tre plater som skal byggast, ei til brann og arbeid med farlege stoff, eit til konteinarar for søk i varmt miljø (meir enn 100 grader) og ei for overtenningskonteinar for høg temperatur.
Oppgradering av fortau i Sykkylven kommune
Planområdet omfattar ei strekning av kv1046 frå krysset med Tynesvegen og bort til bensinstasjonen på Blindheim. Formålet med planen er å detaljregulere ei fortausløysing langs Kyrkjevegen. I den nye planen vil ein endre gang- og sykkelvegen i eksisterande plan til fortau, frå krysset ved Tynesvegen og bort til krysset ved Blindheimsvegen.
Oppgradering av skytebane på Averøya
Ny leirduebane for stemne-arrangement, ny elgbane (bevegelege mål), utvide klubbhuset for å etablere innandørs bane og større klubblokale, etablere gapahuk, leirplass og bålplass med tanke på friluftsarrangement
Nybygg av dusjer i omsorgssenter i Giske
Det er ønska å etablere dusj m.m. i 6 bebuarrom ved Vigra omsorgssenter.
Utskifting av ventilasjonsanlegg i barnehage i Rauma kommune
Ventilasjonsanlegg med tilhørende kanalnett i de to eldste fløyene i Myra Barnehage skal skiftes ut.
Ny solavskjerming og ombygg av fasade på skole i Vestnes
Yttervegg, vinduer og solskjerming på kontor-/personaldel ved Tomrefjord skule er totalt utslitt og må oppgraderast. Tiltaket har blitt meldt inn tidlegare år, men har blitt satt på vent grunna «skolesaka». Det blei i 2022 bevilga midlar til solskjerming, men sidan solskjerming ikkje kan settast opp utan å måtte gjere noko med yttervegg og vindauge først blei midlane omdisponert. Manglande solskjerming og vinduer som ikkje er trygge å opne, gjer at det blir det særs varmt i romma når det er godvêr. Tiltaket vil betre inneklima og arbeidsforhold, samt gje ein viss nedgang i energibruk til oppvarming.
Etablering av bredbånd i Møre og Romsdal
Fellesutlysning for Molde, Sande, Ørsta, Gjemnes, Tingvoll, Sunndal, Aure og Volda Kommune.
Etablering av bredbånd i Møre og Romsdal
Fellesutlysning for Molde, Sande, Ørsta, Gjemnes, Tingvoll, Sunndal, Aure og Volda Kommune.
Etablering av bredbånd i Møre og Romsdal
Fellesutlysning for Molde, Sande, Ørsta, Gjemnes, Tingvoll, Sunndal, Aure og Volda Kommune.
Etablering av bredbånd i Møre og Romsdal
Fellesutlysning for Molde, Sande, Ørsta, Gjemnes, Tingvoll, Sunndal, Aure og Volda Kommune.
Etablering av bredbånd i Møre og Romsdal
Fellesutlysning for Molde, Sande, Ørsta, Gjemnes, Tingvoll, Sunndal, Aure og Volda Kommune.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.