Aktuelle ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Møre og Romsdal fylke

Aukra (4)
Aure (3)
Averøy (4)
Fjord (1)
Giske (1)
Gjemnes (3)
Hareid (5)
Herøy (0)
Molde (13)
Rauma (2)
Sande (1)
Smøla (2)
Stranda (4)
Sula (2)
Sunndal (5)
Surnadal (1)
Sykkylven (3)
Tingvoll (5)
Ulstein (4)
Vanylven (1)
Vestnes (2)
Volda (4)
Ålesund (21)
Ørsta (5)
Drift og vedlikehold på riksveger og riks-g/s-veger, 9403 i Nordmøre 2022-2027
Oppdraget omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver, med funksjonsansvar for noen av oppgavene, på riksveger og riks-g/s-veger med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner, i Molde, Gjemnes, Tingvoll, Kristiansund, Heim, Orkland, Sunndal og Oppdal kommuner.
Ny sentrumskole i Ørsta
Gamlebygget strippes ned til råbygg i 12 etasje. Mellombygget pusses opp delvis. Ny fløy for 5-7 trinn (massivtre).
Utdyping av fiskerihavn, rindarøy i Aukra
Investeringsbudsjett 2014-2019.
Asfaltarbeider av europa- og riksveger i Møre og Romsdal
Fresing og dekkelegging av europa- og riksveger i Møre og Romsdal. Kontrakten omfatter arbeider på riksveger i kommunene Gjemnes, Molde, Ålesund, Ørsta, Volda, Vestnes, Rauma, Tingvoll, Sunndal. Fresing og dekkelegging av europa- og riksveger i Trøndelag nord. Kontrakten omfatter arbeider på riksveger i kommunene Levanger, Verdal, Inderøy, Steinkjer, Snåsa, Namsskogan. Fresing og dekkelegging av europa- og riksveger i Trøndelag sør. Kontrakten omfatter arbeider på riksveger i kommunene Oppdal, Rennebu, Midtre Gauldal, Melhus, Trondheim og Stjørdal i Trøndelag. I tillegg til Sunndal kommune i Møre og Romsdal.
Kollektivtiltak på E136 Sykehuset i Ålesund
E136 Kollektivknutepunkt - Ålesund sjukehus. Bypakke Ålesund. Bompengesøknad til behandling.
Bergsikring av Fv 62 Øksendalstunnelen i Sunndal
En av tunnelene over 500 meter som må oppgraderes for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften. 5966m.
Vedlikehold av asfaltdekker på riksveier i Norge, 2022
Vedlikehold asfaltdekker riksveger 2022 omfatter ca. 25 kontrakter.
Trafikksikkerhetstiltak på Fv. 60 ved Aureosbrua i Sykkylven
Dagens fire-armede kryss mellom Fv. 60 Sykkylvsvegen, Fv. 5916 Dalevegen og KV1022 Ullavikvegen i Sykkylven kommune gir i dag farlige trafikksituasjoner. Dette gjelder særlig om morgen og ettermiddag med kødannelser grunnet pulserende ferjetrafikk. Krysset ligger i Sykkylven sentrum, nord om Aureosbrua. I forbindelse med etablering av rundkjøringen skal vegbelysningen nord og øst for rundkjøringen skiftes ut, langs henholdsvis Fv. 60 og Fv. 5916. I tillegg skal det gjennomføres et mindre trafikksikkerhetstiltak ved Aure skole. Dette går ut på å sikre eksisterende gangfelt, med justering av eksisterende gangfelt samt etablering av ny og bedre belysing.
Etablering av nye bussholdeplasser på E136 i Ålesund
To nye bussholdeplasser. Disse vil erstatte bybussens ankomster og avganger fra dagens kollektivterminal. Grøntareal mellom vegen og gang- og sykkelveg erstattes med busslomme. Gang- og sykkelveg vil da dele areal med plattform for holdeplassen.
Utbedring av Bruvollbrua
Stålrør skal erstattes av nye.
Ombygg av eksisterende lokaler til hjelpemiddelforvaltningen på Bergmo i Molde
Lokaler for Hjelpemiddelforvaltningen skal etableres i eksisterende bygningsmasse på Bergmo, og lokalene har frem til våren 2021 vært benyttet som butikklokaler, senest for Kiwi Bergmo.
Utbedring av de fire fredete steinkvelsbruene langs Fv. 63 i Stranda kommune
Forsterking av bæreevne. Samlet kontrakt for Holebrua, Gjerdebrua og Kopebrua, total kostnad: 30 mnok.
Utskifting av lyskilder/armaturer i tunneler i Møre og Romsdal
Utskifting av lyskilder/armaturer for tre tunneler tilhørende Møre og Romsdal fylkeskommune. - Fv. 64 Nebbetunnelen. - Fv. 652 Voldshammartunnelen. - Fv. 654 Aurvågtunnelen.
Avslutningstiltak for avfallsdeponi på Rothaugen i Aukra
Anskaffelsen gjelder leveranse- og anleggsarbeider i forbindelse med avslutning av Rothaugen avfallsdeponi med legging av sigevannsledninger, etablering av fangdam, luftebasseng og sedimenetasjonsbasseng, og fylling/lukking av deponi for Aukra kommune.
Totalrenovering av kontorbygg i Kristiansund
Areal totalrenovering: 3 etasje= 195 m2 4 etasje= 229 m2 5 etasje= ca. 33 m2. Areal utomhus ca. 92 m2 (opsjon)
Rehabilitering av fasade på skole i Vanylven kommune
Det skal renoverast fleire fasadar ved skulen der det skal skiftast utvendig kledning og skiftast vindauge.
Ombygg av sparebankbygget til bibliotek i Sykkylven sentrum
Ombygging av sparebankbygget i Sykkylven sentrum til nytt bibliotek.
Rehabilitering av eksisterende administrasjonsfløy på barneskole i Ulstein kommune
Oppdragsgiver skal inngå en avtale med en hovedentreprenør som skal ombygge og rehabilitere eksisterende administrasjonsfløy, herunder arbeidsrom for ansatte, på Ulsteinvik barneskole.
Strakstiltak på gang- og sykkelveier i Ålesund (Bypakke Ålesund 2022)
Formålet med prosjektet er å bedre vilkårene for myke trafikanter og hindre ulykker i strekningene. Prosjektet er en del av Bypakke Ålesund og består av tre forskjellige strekninger i Ålesund kommune: Brusdal-Olsvika, Blindheimsbreivikavegen og Gåseid. Det skal utbedres ca. 700 meter med vegbelysning på gang- og sykkel veg, fordelt på 300 meter GSV og 400 meter fortau, fra Brusdalsveg til Olsvika. I strekninger ved GSV skal gamle lysmaster og luftkabler fjernes og erstattes med nye komplett lyspunkter i dagens krav samt ledninger flyttes ned bakken i trekkerør, i tillegg skal gangvegen bygges opp på nytt og en rekke gangfelter flyttes og utbedres. I de resterende 400 meter fortau skal veglysanlegg utbedres i form av bytting av armatur. I strekning Blindheimsbreivika, det skal fjernes/oppstrammes en del avkjørsler i tillegg til at vegbelysning blir forsterka med nye lyspunkter i to av de kryssene, total 6 nye lyspunkt. Til slutt er det kryss i Gåseid området som skal utbedres i form av merking av gangfelt og intensivbelysning. Handelsområdet Moa ligger ca. 200 m fra strekningen mellom Brusdalsvegen- Olsvika. Det er bolig og forretningsområdet i strekningen Blindheimsbreivikavegn.
Oppgradering av fjernvarmenett i Ålesund
Total lengde ca. 830 meter.
Grunnundersøkelser i forbindelse med nytt renseanlegg i Sula og deler av gamle Ålesund
Grunnundersøkelser ved Kvasnes i Sula kommune. Grunnundersøkelsene gjelder et planlagt felles avløpsrenseanlegg i fjell, som skal ta imot avløpsvatn fra Sula og deler av gamle Ålesund kommune.
Energioppgradering av forhandleranlegg i Møre og Romsdal
Møller Bil og Møller Eiendom har inngått en avtale som forplikter selskapene til å energioppgradere inntil 15 forhandleranlegg i Sør-Norge, der Møller Bil er leietaker. Total kostnad: 30-40 mnok.
Oppgradering av scenerigg på kulturhus i Sunndal kommune
Sunndal Kulturhus har en scenerigg som pga. alder på innretningene ikke lenger er i samsvar med dagens tekniske standard, bl.a. med hensyn til belastningsevne. Dagens scenerigg er montert/opphengt i bygningskonstruksjonen, og denne har ikke tilstrekkelig styrke/bæreevne til å oppta større belastninger. For å kunne montere inn nye scenetrekk og annet sceneteknisk utstyr med dagens krav til løfte-/bæreevne må monteres en ny stålkonstruksjon.
Trafikksikkerhetstiltak ved skole på Sande i Sunndal kommune
Trafikksikkerhetstiltak i Sandeområdet og Presthagan. Det er behov for et bedre og sikrere nett for myke trafikanter med bredere fortau, gang-sykkelveger og tryggere krysningspunkter. Langs Hagavegen og Trøagata er hovedløsningen å endre gateprofilet slik at fortauet blir bredere. Dette gjøres ved at kjørebanebredden endres fra 7 til 6 meter og 1 metringen tillegges fortauet. For å få til god framkommelighet for alle brukergrupper også rullestolbrukere og barnevogner etc. er det også behov for bedre løsninger i vegkryss men bredere passasje og nedsenket kantstein.
Entreprenøroppdrag for total innvendig ombygg og utvendig rehabilitering av Norske ambassaden i Warszawa
Prosjektet ligger i 2A Fryderyk Chopin street i Warszawa. 2000 m2 fredet historisk bygg med 180 m2 annat bygg og garasje. Antatt totalverdi av bygging ca 30-40 milj, antatt av redaksjonen.
Rehabilitering av bru/rørkonstruksjon på kommunal vei i Averøy kommune
Eksisterende konstruksjon er et flatbunnet korrugert stålrør med innløpskonstruksjon av betong. Største diameter på 3,4 meter og en total lengde på 9,3 meter. Røret har betydelig korrosjonsskader med gjennomgående hull, noe utvasking/erosjon ved innløpskonstruksjon, erosjon av masser rundt rør med påfølgende hull i slitelag av gurs, samt svakt/bruddet rekkverk. Arbeidene inkluderer rivning og deponering av eksisterende rekkverk, frigraving av rør samt deponering av masser, midlertidig omlegging av elveløp, påstøp innvendig i rør, tilbakefylling/omfylling av nye masser, etablering av buet L-mur nedstrøms side og etablering av nytt rekkverk oppstrøms og nedstrøms side. Vegen stenges og omkjøring skal skiltes som en del av oppdraget.
Oppgradering av kommunale veier i Hareid kommune
Hareid Kommune ønskjer gjennom denne konkurransen å inngå avtale for gravearbeid for oppgradering av kommunale vegar i kommunen. Hareid Kommune har allereie rammeavtale for levering av asfalt med arbeid. Vi lyser difor ut i denne konkurransen gravearbeidet med å fjerne eksisterande asfalt og berelag, før legging av nytt berelag klar for asfaltering.
Takutbedring av skifertak på vernet bygg ved Setnesmoen i Rauma kommune
Eksisterende skifer demonteres, det monteres nytt undertak inkludert krysslekting. Oppretting skal være inkludert i monteringen av lektene. Skiferstein renses og remonteres, det skal supplertes ned ny skiferstein hvor det er skadet stein. Alt av renner og nedløp monteres i sink.
Rehabilitering av fasade på kulturhus i Kristiansund kommune
Bygget er oppført i «spare betong» hvor fasadene er forblendet med naturstein med mørtelfuger mellom steinene. Det er betydelige lekkasjer gjennom ytterveggen grunnet store sprekker i fugene. Fasaden har et brutto areal på ca. 222m2. det skal i tillegg utføres sammeoperasjon på en del av tilstøtende fasader sør og nord fra hjørnet påvestfasaden hver ca.22m2. Til sammen brutto ca. 266m2. Mørtelen som ligger i fugene mellom natursteinen skal skiftes ut, det bes også om at det leveres tilbud på opsjoner vedr. skifte av vinduer og fuktsikring av grunnmuren i det aktuelle området.
Rehabilitering av heis på omsorgssenter i Stranda kommune
Konkurransen omhandlar heisleveranse for rehabiliterings- og ombyggingsarbeider av 1 stk eksisterande heis.
Brannsikring av kirke i Aukra kommune
Aukra sokne og fellesråd har besluttet å brannsikre Aukra Kyrkje med fulldekkende sprinkleranlegg.
Rehabilitering av dam i Molde kommune
Fellesutlysning for: Midsundvatn-, Bakkelva- og Audunstjønn dammer. Revurdering av dam Midsundvatn og Dam Bakkelva må utføres når godkjente flomberegninger foreligger. NVE opplyser at det er lang behandlingstid for flomberegninger slik at revurderingene mest sannsynlig tidligst kan gjennomføres i 2023. For dam Audunstjønn foreligger det godkjent flomberegning slik at revurdering ønskes gjennomført i løpet av august - september 2022.
Utvendig maling av kledning på akuttmottak i Hareid kommune
Bygningsmassen består av 4 bygningar med eit bruttoareal (bruksareal) på om lag 1125 m2 til saman. Myrtunet har no funksjon som akuttmottak for flykningar frå Ukraina. For tida er det C-brakka som er i bruk.
Utvendig vask og maling av trebygning av vernet bygg ved Setnesmoen i Rauma kommune
Oppdraget gjelder utvendig vask og maling av trebygning, Setnesmoen leir.
Elektroarbeider ved kirke i Averøy kommune
Det skal lages til nytt tekniskrom og brannalarmanlegget ved kirken skal oppgraderes.
Etablering av betongplate på eksisterende grunnmur ved fyrstasjon i Giske kommune
Storholmen fyrstasjon ligger på Storholmen 12 km nordøst for Vigra i Møre og Romsdal. Kystverket skal etablere en betongplate på eksisterende grunnmur for å forenkle logistikk til fyret. Det skal etableres ca 55m2 betongplate på eksisterende grunnmur.
Konsulentoppdrag for vurdering av bygningsteknisk tilstand på bygg ved Lundavang - Stuevollen i Molde kommune
For bygningene skal det basert på befaring, foreliggende dokumentasjon og faglige vurderinger gjøres en overordnet vurdering om bygningene har en teknisk kvalitet som gjør at hele eller deler av bygningsmassen kan brukes til formål innenfor arealbrukskategoriene bolig og/eller privat/offentlig tjenesteyting. Opsjon: Dersom det viser seg at bygningsmasse kan gjenbrukes skal det gjøres vurderinger som skal legges til grunn for videre føringer i områdereguleringen.
Etablering og utskifting av UV-anlegg på vannverk i Sunndal kommune
Dimensjonering, levering og montering av UV-anlegg til 3 kommunale vannverk. Det skal leveres biodosimetrisk testede UV-anlegg som gir stråledose over 40 mWs/cm2. - Smestad vannverk, utskifting av eksisterende anlegg. - Ålvundeid vannverk, montering av nytt anlegg (har ikke fra før). - Ålvundfjord vannverk, montering av nytt anlegg (har ikke fra før).
Utskifting av bunnledninger i Kristiansund kommune
Skifte av bunnledninger, sluker, skille overvann fra kloakk og ny vannledning i innkjøringen til bakgården til Knut Siems gt. 15.
IR-scanning av asfaltarbeider i Norge, 2022
Oppdraget omfatter IR-scanning av asfaltarbeider i 20 dekkekontrakter som gjennomføres i 2022: 11-2022-01 Riks- og europaveier Sør-Rogaland 11-2022-02 Riks- og europaveier Nord-Rogaland og Vestland Sør 15-2022-01 Riksveger Møre og Romsdal 18-2022-02 Hålogaland 30-2022-03 Gamle Østfold fylke og Follo 34-2022-01 Ev og rv Oppland 34-2022-02 Rv. 3 Østerdalen 34-2022-08 Hedmark sør 38-2022-04 Europa- og riksveger i tidligere Vestfold 38-2022-05 Ev og rv i tidligere Telemark 1 38-2022-06 Ev og rv i tidligere Telemark 2 42-2022-01 Ev og rv i tidligere Aust-Agder 42-2022-02 Ev og rv i tidligere Vest-Agder 46-2002-02 Ev og rv i Hordaland 50-2022-03 Trøndelag nord 50-2022-04 Trøndelag sør 50-2022-05 Egenskapskravkontrakt 54-2022-01 Sør- og Midt-Troms 54-2022-02 Nord-Troms inkl. Tromsø området 54-2022-03 Vest-Finnmark

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.