Aktuelle nybygg i Voss

Utbygging av fritidsleiligheter i Myrkdalen
Mørkveslia detaljregulering del 2. Gnr/bnr 277/79 mfl. Føremålet med planen er å realisera utbygging i felt BFB05, BFB06 og BFB07-BFB10, BFF18-BFF21l, del av BFF22 og BFF23, BFF24, G1 og G2, del av GT1 og del av LAA i områdereguleringa. Planen vil innehalde omlag 80 frittliggjande fritidsbustader og inntil omlag 90 fritidsleilegheiter.
Utbygging av fritidsbustader i Myrkdalen
Mørkveslia detaljregulering del 2. Gnr/bnr 277/79 mfl. Føremålet med planen er å realisera utbygging i felt BFB05, BFB06 og BFB07-BFB10, BFF18-BFF21l, del av BFF22 og BFF23, BFF24, G1 og G2, del av GT1 og del av LAA i områdereguleringa. Planen vil innehalde omlag 80 frittliggjande fritidsbustader og inntil omlag 90 fritidsleilegheiter.
Nybygg av kontor, lager og handel m.m. i Voss
5,3 mål stor tomt. Tomten er regulert for større næringseiendom.
Nybygg av leiligheter på Skulestadmoen i Voss
12 stk 4 mannsboliger og 1 seksmannbolig.
Nybygg av ferieleiligheter på Kvitno i Voss, trinn 1
Gnr/bnr 213, 214/1. Totalt 120 leiligheter.
Nybygg av velkomstsenter og dagligvarebutikk i Voss Herad
Detaljreguleringsplan- endring for deler av gnr./bnr. 274/1 og 274/3 m.fl., Myrkdalen. Varslingsområdet er om lag 150 dekar.
Nybygg av hyttefelt på Groadalen, Reimegrend i Voss
GNR/BNR: 141/1, 2, 3, 142/1, 2, 5
Nybygg av badepark på Kvitno i Voss
Oppvarmet utebasseng, varmesentral og solfangere.
Utvidelse av eksisterende boligfelt i Voss
Gnr/bnr 187/4, 187/23,25 og 30-34, 183/7, 187/29, 187/1
Nybygg av servicebygg ved utebasseng i Voss kommune
Voss herad planlegg å byggje nytt servicebygg i tilknyting til utebassenget ved Idrottsvegen 15. I tillegg tilrettelegge uteareal og generell oppgradering/tilbakeføring rundt bassenget og nytt servicebygg (veger etc:). Nytt servicebygg skal oppførast i eit viktig område for rekreasjon, aktivitet og skule i Voss sentrum. Bygget ligg i eit flaumutsett område og skal byggast under flaumgrensa på +53,2 moh. Dette stiller ekstra krav til at utføring, detaljar og materiale for at bygget skal tåla å stå under vatn i periodar. Eksisterande servicebygg vert riven av annan leverandør.
Etablering av bredbåndsnett i Voss
Totalt fire delprosjekt: Folkedal; Reppen/Tvinde; Seimsgrend; Stalheim og Jordalen. Totalt 13 delkontrakt.
Nettilknytning av kraftverk og via jordkabel i vei og nybygg av kraftverkshus i Voss kommune
Nybygg av kraftverkshus i forbindelse med nettilknytning av Jørnevikelvi kraftverk via 400 m jordkabel i vei.
Etablering av bredbåndsnett i Voss
Totalt fire delprosjekt: Folkedal; Reppen/Tvinde; Seimsgrend; Stalheim og Jordalen. Totalt 13 delkontrakt.
Etablering av infrastruktur og adkomstvei for nybygg av fritidsboliger i Voss
Tidligere områdesnavn: Sygnabere hyttefelt. 138/2 og 138/23. Føremålet med planen er å leggja til rette for 12 fritidsbustader i området vest og nord for Vatnasetvatnet på Gnr. 138/2 og 138/23. I tillegg skal det sikrast vegtilkomst, vinterparkering til nye hytter, plass for boslevering og sommarparkering for nye og eksisterande hytter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.