Aktuelle nybygg i Ullensvang

Nybygg av vannbehandlingsanlegg og rentvannsbasseng ved Syreflot vassverk i Ullensvang
Bygging av nytt vannbehandlingsanlegg og rentvannsbasseng ved Syreflot vassverk, samt tilhørende grunnarbeider, tilkomst- og vegarbeider og utvendige VA-grøfter. * Plasstøpt betongbasseng (ca 300 m3) med et overbygg i tre. * Etablering av vegtilkomst til anlegget. * Ca 700 meter med kommunale VA-grøfter i veg, parallellt med eksisterende ledninger. * ca 40 meter gjerde rundt vanninntak.
Nybygg av kraftverk og distribusjonsnett 22 kV i Odda
Effekt 0,99 MW. Produksjon 4,89 GWh.
Nybygg av brannstasjon i Jondal
Bygging av ny brannstasjon i Jondal, jamfør krav frå Arbeidstilsynet.
Overbygg på Rv 13 Ekkjevik sør-Ekkjevik
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Avhenger av NTP 2014-23. Rute 5a. Skredtype tørrsnø, bløtsnø/sørpeskred. 320m.
Nybygg av avløpsledninger og pumpestasjon i Grave
Fra investeringsbudsjett 2018-2021.
Flom og erosjonssikring av elva Vivippo i Ullensvang kommune
Flom og erosjonssikringstiltak av elva Vivippo. Tiltaket berører 3 områder i elva. Sikringstiltaket omfatter både flomvoll og plastring av elvebredden for å redusere faren for at elven graver nytt løp og renner ned langs elveviften/Tjukkaskog. De sikra områda er tre korte strekninger på til sammen 130 m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.