Aktuelle nybygg i Stord

Nybygg av boliger i Stord
Gnr./bnr. 26/1, 26/791 m.fl.
Nybygg av leiligheter ved Osen-kvartalet i Stord, fase 3
Ny gangbro fra Amfi-senteret til Bytunet.
Nybygg av boliger i Ådland
Gnr/bnr 28/254 mfl. Føremålet med reguleringsplanen er å leggje til rette for konsentrert busetnad (ca. 25-35 einingar) med tilhøyrande tilkomstvegar, parkeringsplassar, leikeareal m.v.. Ein ser føre seg ein kombinasjon av leilegheitsbygg (lågblokk), rekkehus og fleirmannsbustader. Planområdet har tilkomst via eksisterande privat avkøyrsle frå Ådlandsvegen, Krækjen.
Nybygg av malerhaller i Stord
Det minste bygget er på 900 kvadratmeter og er en malingshall for strukturdeler. Det største bygget er på 3264 kvadratmeter og er et bygg oppdelt i fire seksjoner for sandblåsing og metallisering av rør. Ventilasjon inngår som del i maskinleveranse. Porter: Assa Abloy.
Nybygg av eneboliger og naust på Stord
Planområdet omfattar heile eller delar av eigedomane: gnr/bnr. 27/92, 27/94, 27/111, 27/119, 27/485, 27/544, 27/725, 27/862 og 27/822, og utgjer totalt ca. 5,4 daa. Hovudføremålet med detaljreguleringsplanen er å leggje til rette for ca. 5 stk. einmannsbustadar og 5 stk. naust med tilhøyrande tilkomstveg, parkeringsplassar, leikeareal, miljøstasjon og småbåtanlegg i sjø.
Nybygg av fortau i Stord
Regulering av 780 meter fortau langs Hornelandsvegen. Reguleringsplanen inneheld også høve for framtidig gangvegforbindelse frå Kåreviksområdet og fram til Heiane næringsområde. Reguleringsplan skal til førstegongs høyring andre kvartal 2022. Parallelt starta ein prosjektering av nytt VA-anlegg som skal liggja i ny fortaus-trasè. Kostnad VA 14 mnok. Kostnad fortau 6 mnok.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.