Aktuelle nybygg i Sogndal

Nybygg av 420 kV-ledning i Sogndal
Ca. 70 km. Berørte kommuner: Sogndal, Lærdal, Aurland og Vik. Den nye ledningen vil bygges parallelt med den gamle ledningen, og den gamle blir revet når ny ledning er ferdig. I og med at det blir bygget en ny transformatorstasjon i Sogndal, vil den nye ledningen gå dit og ikke til Fardal stasjon. 46 km ledning. 6-7 km ledning mellom Hove-Fardal bygges om.
Nybygg av næringsbygg i Sogndal
6000-8000 m2 næringsbygg. Ca. 5-10 år fra oppstart til prosjektet er ferdig utbygd.
Nybygg av boliger mellom Kong Beles veg og Lærargata i Balestrand
65 da. Gnr/bnr: 309/11, 309/12, 309/22, 310/311, 310/357, 310/358, 310/359, 310/363 der gbnr 310/1. Det skal leggast til rette for utbygging av småhus som einebustader eller rekke- eller tunløysingar.
Stikkrenne og bru på Fv 13 Rendalsgilja i Balestrand
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest. Skredtype sørpeskred/flomskred. 60m.
Etablering av infrastruktur til eneboliger og lavblokker i Sogndal kommune
Infra til ca 27-29 einebustader og 1 bustadblokk med 12-16 leiligheter.
Rassikring på Fv 5606 Alstokka i Sogndal
Høy prioritert i rassikringsplan Region vest.
Mellombels modulbygg/kontor i forbindelse med rehabilitering/ombygg av fylkeshuset på Leikanger i Sogndal kommune
Fylkestinget i Vestland fylkeskommune (VLFK) har vedtatt at fylkeshuset i Leikanger skal rehabiliteres og ombygges til et nytt kontorkonsept som skal gi plass til alle ansatte i Leikanger – både de som i dag er i fylkeshuset og de som er i leielokaler i nabobygget. I forbindelse med flyttingprosess har VLFK behov for mellombels kontor lokaler. Modulbygget skal inneholde kontor, kopirom, tekjøkken, reinhaldsrom og toalett. m.m. Bygget skal byggast i to plan med 10 modular på kvart plan. Det vil vere utvendig trappeløysing til plan 2. Leietiden for modulbygget skal vare frem til 31.12.2024, med opsjon på 3x1 mnd. Deretter skal modulbyggene demonteres, fjæres og terreng/trafikkarealer skal tilbakestilles til opprinnelig stand. Tidsfrist for avsluttende arbeider er 01.02.2025. + tidsforskyvelse på grunn av at eventuell opsjon blir utløst.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.