Aktuelle nybygg i Sogndal

Etablering av ny vannforsyning i Sogndal
Vassforsyningsanlegget på Nornes har avgrensa og for liten kapasitet for noverande og ikkje minst for planlagt bustadtilrettelegging. Det er ut i frå dette planlagt ny vassforsyning med nytt høgdebasseng, delar av hovudvassleidning og nye brønnar oppom Nornes bustadfelt.
Nybygg av hytter i Sogndal
Glamping. Tidligere Lem Bungalows.
Etablering av enkle lokale møteplasser for fysisk aktivitet i Sogndal kommune
Utlysinga er ein del av eit større prosjekt med ulike innsatsområde. Denne utlysinga gjeld fase tre i prosjektet og handlar om idretts- og aktivitetshallar, både nybygg og rehabilitering. 4 delkontrakter.
Etablering av mellombelse lokaler i forbindelse med nybygg av barneskole i Sogndal sentrum
Sogndal kommune har behov for mellombelse løysingar til nokre elevar med særskilte behov, frå sein sommar i 2023 og fram til egna lokalitet er på plass i samband med bygging av ny baneskule i Sogndal sentrum.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.