Aktuelle nybygg i Bergen

Nybygg av boligområde og barnehage ved Ådland i Bergen
Norges største nullutslippsprosjekt for boliger. Zero Village Bergen er det største pilotprosjektet i The Research Centre on Zero Emission Buildings in Smart Cities. Håper på salg start i 2021.
Riving-og nybygg av kommunehus/kontor i Bergen sentrum
Bygget vil bli på totalt ca. 26 000 m2 fordelt på to tårn på 11 og 13 etasjer over gatenivå samt to kjelleretasjer. Bygget skal klassifiseres som BREEAM Excellent.
Riving- og nybygg av ungdomsskole i Bergen
Plass for 500 elever. Skolen skal i tillegg ha en forsterket avdeling med plass til 20 spesialelever med psykisk utviklingshemming og fysisk utviklingshemming. Det skal tilrettelegges for 30 m² per elev da denne elevgruppen har behov for plasskrevende utstyr. Den nye skulen skal i all hovudsak byggast i massivtre.
Ny- og ombygg av kontor, næring, lager, logistikk og industri i Godvik, trinn 2 m.fl.
Tomten er på 46 mål, og det totale arealet som skal bygges på næringsparken er på ca. 30.000 kvadratmeter. BREEAM-NOR Excellent.
Riving- og nybygg av sykehjem og behandlingssenter i Bergen
BREEAM-NOR Exellent. Nytt felles parkeringsanlegg med Åsane sykehjem. Utslippsfri byggeplass. Det nye sykehjemmet blir på cirka 14.000 kvadratmeter og vil inneholde 100 korttidsplasser, dagaktivitetssenter, rehabiliterings- og treningsfasiliteter, kafe og et underjordisk parkeringsanlegg.
Riving av næringsbygg og nybygg av boliger og næring ved Spelhaugen i bydel Fyllingsdalen i Bergen
Intensjonen med planforslaget er å delvis rive eksisterende bebyggelse og fortette eiendommen med 85 boenheter i en lav og tett boligstruktur og noe næring i første etasje. Eiendommen omfatter allerede bebygd areal, og tar med seg tilrettelegging for stiforbindelser og opphold i omkringliggende grønnstruktur. Området er avsatt til byfortettingssone og grønnstruktur KPA2018. Utnyttelsesgrad varierer mellom %-BRA=150 – 205%, og høyder varierer mellom tre og fire etasjer, inklusive saltak. Planområdet er på 46 mål, og ligger sentralt i Fyllingsdalen like nordvest for Oasen terminal og handlesenter.
Nybygg av leiligheter og dagligvarebutikk sentralt i Fana, Bergen
Samarbeidsprosjekt mellom grunneier og LAB. 3-5 etasjer.
Nybygg bolig- og bydelshus på Damsgård i Bergen
Bygget er på 6etg. + takhage. 22 leiligheter og fellesareal, utleieleiligheter, sauna, pub
Riving av næring og nybygg av rekkehus og leiligheter i Bergen
4-5 etasje. 65-90 boenheter. 4 stk punkthus og 3 stk bygg med rekkehusleiligheter.
Nybygg av næring på Kokstad i Bergen kommune
18 mål. Kokstad Mobilitetspark vil bli et 16.500 kvadratmeter stort og næringslokale med 3.900 kvadratmeter overbygd uteareal og 4.250 kvadratmeter takparkering.
Nybygg av kontorbygg ved Solheimsviken i Bergen
Takterrasse. 130 stk sykkelparkeringsplasser.
Nybygg av leiligheter på Storetveit i bydel Årstad i Bergen
Intensjonen med planen er å rive eksisterende kontorbygg, to eneboliger og et næringsbygg innenfor planområdet for å tilrettelegge for cirka 100 boenheter, fordelt på 4 boligblokker og 4 rekkehus. 3 og 4 etasjer.
Nybygg av blokkleiligheter i bydel Fana i Bergen
9,9 mål. Gnr/bnr: 13/434, 162, 617 og 121.
Nybygg av stor idrettshall i Bergen
Total spilleflate på 25X45 meter og som kan deles i 3 saler med heisbare skillevegger. I tilknytning til hallen bygges det en bordtennishall.
Nybygg av leiligheter, næring og promenade i Bergenhus bydel
Bossug- Envac 4-6 etasjer. 50-70 leiligheter. Gnr/bnr: 163720, 579.
Nybygg av gymnastikkhall og musikkrom ved videregående skole i Bergen
Nytt bygg med gymnastikk- og musikkundervisning.
Nybygg av idrettshall mm Mulebanen i Sandviken, Bergen
Ca. 22 dekar areal. Kunstgressbane på 40x60 m på taket.
Nybygg av industri og lager i Rådal, Fana/Ytrebygda bydel, Bergen
Gnr/bnr: 119/228, 416, 417, 465, 592, 985, 118/2, 5, 47, 121 og 97/1.
Nybygg av rekkehus i Bergen
2-3 etasjer. Entreprisekostnad 180 MNOK inkl. mva.
Nybygg av boliger og næring på Paradis, Bergen
Detaljreguleringsplan for Fana, Gnr./bnr. 13/535, 13/70, 13/636, 13/539, 13/485, 13/484, 13/954 og 13/57. Planområdet ligger sentralt på Paradis, og har i dag adresse både til Storetveitveien og Statsminister Michelsens vei.
Ombygg av syke- og aldershjem til boliger på Hatlestad i bydel Fana i Bergen
Videreutvikle eiendommen ved å gjøre om eksisterende bygningsmasse fra alders- og sykehjem til boligformål, samt rive deler av eldre bebyggelse og bygge nye boliger.
Nybygg av bofellesskap i Bergen, Fana bydel
Intensjonen med planen er å etablere 8 omsorgsboliger med tilhørende fellesrom og kontor. Bygget planlegges utført i 2-3 etasjer.
Nybygg av studentboliger i Bergen
Årstad, gnr. 162, bnr. 1286 mfl., St. Halvards vei.
Nybygg av bank i bydel Fana i Bergen
Bygget skal miljøsertifiseres til Excellent-nivå i standarden Breeam-Nor.
Nybygg butikk og ombygging av leiligheter i bydel Fana i Bergen
Bygget skal miljøsertifiseres til Excellent-nivå i standarden Breeam-Nor.
Riving av enebolig og nybygg av blokkleiligheter på Paradis i Bergen
Felt BB4 i reguleringsplan for Ny-Paradis, felt KB4.
Nybygg av flerbolighus i Bergen, trinn 1
221 boenheter fordelt på 4 byggetrinn.
Nybygg av boliger i Bergen
9 stk leiligheter for psykisk syke og 12 stk ordinære kommunale boliger. Ca. 1500-2000 m2.
Nybygg av mindre idrettshall og ombygging til undervisningslokaler ved skole i Rådal
Rive eksisterende gymsal, nytt tilbygg for idrettshall med undervisningsrom og ombygging av svømmehall til sosialarena.
Nybygg av lager og utvidelse av dypvannskai i Laksevåg
Envirs virksomhet med rensing og foredling av forurensede masser en viktig del av næringsparken. I dag har Envir behov for å styrke produksjonskjeden med et mindre, nytt lagerbygg (fotavtrykk ca. 3000 m2 ) ved dypvannskaien. I lagerbygget skal 1) ulike massefraksjoner midlertidig deponeres, 2) jord behandles og lagres og 3) rene masser lagres for gjenbruk og salg. I tillegg er det planer om å utvidere dagens dypvannskai (ISPS-kai).
Nybygg av leiligheter, kontor og forretning på Skjold i Bergen
Ca. 4409 m2 forretning. Gnr/bnr: 40/1 ,4, 1708 m.fl. Bevaring av gamle gårdshus på tomten. Industri under bakkenivå.
Nybygg av tomannsboliger og rekkehus i Fana bydel , Bergen
2-3 etasjer. 4 nye rekkehus, 1 tomannsbolig og to nye enheter i den gamle låven.
Nybygg av leiligheter i Åsane, Bergen
Private grunneiere. Gnr/bnr 186/85, 1186
Nybygg av industri og lager i Rådal, Fana/Ytrebygda bydel, Bergen
Gnr/bnr: 119/228, 416, 417, 465, 592, 985, 118/2, 5, 47, 121 og 97/1.
Riving og nybygg av barnehage samt opprustning av utomhusanlegget i Bergen
Riving og nybygg for 62 barn, samt opprustning av utomhusanlegget.
Nybygg av idrettsbygg ved Minde skole
Idrettshallen er foreslått nedsenket i terrenget med uteområde på taket. Planforslaget åpner for bygging av en stor idrettshall på 25 x 45 meter og med en innvendig høyde på 7 meter. Dette tilfredsstiller størrelsen for en håndballbane.
Nybygg av leiligheter i Bergen Vest
15-20 leiligheter ca. 1 km fra Vestkanten Storsenter i Bergen.
Nybygg av rekkehus i Sædalen, Fana bydel
Rekkehusene er inndelt i 3 bygnings kropper med henholdsvis 3 og 4 enheter i hver.
Nybygg av klimahus for forskning og utvikling ved Høgskolen på Vestlandet
Bygget skal huse en klimamodul, en psykologilab samt toalett, inngangsparti og teknisk rom.
Nybygg av industri og lager i Rådal, Fana/Ytrebygda bydel, Bergen
Gnr/bnr: 119/228, 416, 417, 465, 592, 985, 118/2, 5, 47, 121 og 97/1.
Nybygg av eneboliger i Fana, Bergen
Planområdet omfatter hovedsakelig eiendommene gnr.41 Bnr. 137,345,366 m.fl. og har en størrelse på ca. 8,4 daa. 2-3 etasjer.
Nybygg av næringsbygg i Ytrebygda
Bygget skal huse Røde Kors med sine aktiviteter. I tillegg legges det opp til et næringsbygg med helse og næringsbygg på tomten.
Nybygg av boliger i Laksevåg
1 tomannsbolg, 3 eneboliger.
Nybygg av utleieboliger i Bergen
Ca 30-50 m2 per hus.
Opparbeidelse av rundkjøring og oppstillingsplass m.m. for busser på Barkaleitet i Ulset
Etablering av rundkjøring og gangveger samt oppstillingsplass for busser i forbindelse med bussing av elever i byggerioden. Ved begge områder er det behov for terrenginngrep og terrengmurer. ca.600 m²
Opparbeidelse av snusløyfe for busser og en forlengelse av busslomme i Bergen kommune
Snusløyfe og busslommen skal benyttes av skolebusser som skal frakte elever fra andre skoler i Åsane bydel som skal benytte Eidsvåg skolepaviljong som erstatningslokaler mens deres respektive skoler skal rehabiliteres/utvides.
Nybygg av vannledning i Bergen
Arbeider knyttet til denne entreprisen omfatter i hovedtrekk følgende: • Grunnarbeider, herunder graving, sprenging, masseuttak og utlegging av løsmasser • Etablering av nye vannledninger for Bergen Vann (ca. 350 meter i grøft) • Etablering av nye trekkerør for kabelarbeidere • Montering og nedsetting av aktuelle kummer • Vannkummer i beskrevne dimensjoner/materialer.
Etablering av sykkelkryssing i Årstad
Ny oppstart av planarbeid for sykkelkryssing av Fjøsangerveien. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for å etablere en sammenhengende hovedrute for sykkel fra sentrum til Bergen sør via Fjøsanger.
Etablering av enkle lokale møteplasser for fysisk aktivitet på Olsvikåsen i Bergen kommune
Utlysinga er ein del av eit større prosjekt med ulike innsatsområde. Denne utlysinga gjeld fase tre i prosjektet og handlar om idretts- og aktivitetshallar, både nybygg og rehabilitering. 4 delkontrakter.
Etablering av vannledning i Bergen kommune
Ny vannledning mellom to eksisterende vannkummer SID 674823 og SID 760405 i Sætrevegen, Ytre Arna. Avstanden mellom kummene er ca. 220m og vannledningen ønskes utført som en duktil støpejernsledning (strekkfast 2-kamret skjøt) med dimensjon DN150.
Etablering av gang- og sykkelvei i Bergen kommune
Den aktuelle strekningen er ca. 180 m. Det skal også merkes opp for sykkel frem til Sydnesplassen.
Områderegulering for næringsområde i Rådalen
Plansituasjonen for næringsområdet i Rådalen skal fornyes, basert på rammene i kommuneplanens arealdel. Viktige målsettinger er bl.a. gode rammer for etterdrift av tidligere deponiarealer, samfunnsriktig bruk av etablerte områder for kommunalteknikk og næring, tilrettelegging for karbonfangst, bedre vilkår for gående og syklende, videreføring av idrettsareal og landbruksareal og etablering av gode buffersoner mot omgivelsene. Kommunen vil legge til rette for lokal medvirkning underveis i planprosessen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.