Aktuelle nybygg i Aurland

Etablering av ny høydebasseng i Aurland
Prosjektet omhandlar demontering og fjerning av eksisterande høgdebasseng («NSBbassenget »). Bygging av nytt høgdebasseng på kote 70, inkl. ventilkammer og hydroforanlegg for Fretheimheimshaugane, del 2, samt boring i fjell mellom nytt høgdebasseng og NSBbasseng.
Fangvoll på Fv 5623 Tånaskreda i Aurland
Høy prioritert i rassikringsplan Region vest. Fangvoll.
Rassikring på Fv 5326 Kiggjajuvet i Aurland
Prioriteringsnivå middels i skredsikringsplan. Ikke kostnads beregnet.
Nybygg av høydebasseng i Aurland
Nytt høgdebasseng Skjerping. Skjerping er det mest sårbare punktet på VA struktur i kommunen og det er naudsynt å sikre tilstrekkeleg kapasitet i løpet av 2023.
Ny turveg i Aurland
Grunnerverv pågår, klarlegging av grenser og frådelingar vert utført fortløpande. Det er søkt om anleggsbidrag til SVV. Positivt tilsegn og storleiken på anleggsbidraget vil vera avgjerande for om kommunen går vidare med prosjektet. Dersom positivt tilsegn vert det førebudd finansieringssak til kommunestyre, før gjennomføring av totalentreprise.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.