Aktuelle nybygg i Askøy

Nybygg av rekkehus og leiligheter m.m. på Strusshamn i Askøy
42 mål. Gnr/Bnr: 10/584, 708, 9/17 og 8/597 m.fl.
Nybygg av boliger i Askøy
Planområdet utgjør omlag 53 dekar, og er beliggende på Stongafjellet. Planen legger til rette for blokkbebyggelse og rekkehus fordelt på 5 delfelt, med til sammen 167 boenheter.
Nybygg av leiligheter og rekkehus i Askøy
12 rekkehus og 121 leiligheter. Stongafjellet felt B8.
Etablering av kommunens tekniske etater, i tillegg til dagens brannstasjon i Askøy kommune
Formålet med planen er å tilrettelegge for kommunens tekniske etater, inkludert dagens brannstasjon. Det skal også tilrettelegges for videreføring av dagens bussvirksomhet.
Nybygg av renseanlegg i Askøy
Masseutskifting o forberedende arbeid ligger på eget prosjekt
Nybygg av boliger på Strømsnes i Askøy
Gnr/bnr: 4/12, 72, 551. Det er ønskelig å legge til rette for ene- og tomannsboliger, men også ev. rekkehus og flermannsboliger. 10 tomter.
Utbedring av fylkesveg 5254 og etablering av ny gang- og sykkelveg og rundkjøring med tilhørende kollektivterminal mfl i Askøy kommune
Arbeidet består av å utbedre dagens fylkesveg 5254, ÅDT ca 5800, etablere ny GS-veg og rundkjøring med tilhørende kollektivterminal, ca 400m. Det skal også bygges en ny avkjørsel ned mot Askøy VGS, med en minirundkjøring og «kiss and ride», ca 250m. Etablere lukket overvannsystem sammen med vann og avløpsanlegg, det skal også etableres fjernvarme og bossug for Askøy kommune. Flytting og omlegging av eksisterende ledning og kabeltraseer. Riving og fjerning av hus.
Etablering av boliger i Kollevåg i Askøy
Planområdet utgjør ca. 18 daa. 3 delområden. Planen legger til rette for inntil 34 nye boenheter (småhus- og leilighetsbebyggelse).
Etablering av nytt vannbehandlingsanlegg, råvannspumpestasjon og rentvannsbasseng ved Oksnes vannverk på Askøy
Nytt renseanlegg skal bygges på ny lokasjon på motsatt side av fylkesveg. Ny råvannspumpestasjon skal bygges på samme lokasjon som dagens vannbehandlingsanlegg når nytt vannbehandlingsanlegg er satt i drift etter prøvetid.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.